Styremøte 2. okt. 2018 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 2. oktober 2018 kl. 19.30.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                 Ragnar Elias Bakken - Stine Ødegård Urke – Linn Tove Lid –Siv Krokfoss - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute - Emma Karoline Hanssen - Anne Sofie Valgermo Anne Grete Refsnes Tennfjord - Stian Eidhammer -. Ingen vara for dei to. Samla 10 røysteføre.

Forfall: - Frode Dyrkorn - Ola Mogstad -

Ref. på møtet: Sekretær Linn Tove Lid                                                                                                                        

Innkalling – pr. e-post + post.   Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Sak 1 – 02.10.18 - Møtebok frå styremøte 28.08.18 Vedlagt

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 28. august 2018 vart godkjend utan merknader.

Sak 2 – 02.10.18 - Nytt frå dei sju gruppene i ØIL.

Cheerleading: Vellykka treningshelg i september. Godt samarbeid og dugnad av foreldre. Ny treningshelg i oktober og november. 117-120 medlemmer. Fotball: Siste innspurt i serien. Futsalturnering neste arrangement. Vellykka fotballdag og miniturnering. Friidrett: Flytta trening til onsdag. Håper dette ikkje skaper problem for medlemmane. Idrettskule: Har søkt om svømming utan svar. Prøver på nytt å kontakte skulen ang dette. Ski og trim: Ingenting å melde. Sykkel: Ikkje representert på møtet Volleyball: Bra oppmøte på trimlaget. Pluss minus 15 stk. Netta ute vart tatt ned i dag.

Samrøystes vedtak: Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 3 – 02.10.18 - Friidrettsanlegg/idrettsanlegg. Status.                          

Viser til tidlegare handsaming av denne saka – ei rekkje saker over fleire år – seinast 28. august 2018. Vedlegg.

Vedtaket 280818: Samrøystes vedtak:       :

Styret ØIL tek vedtaket i Ørskog kommunestyre 21. juni 2018 til vitande. ØIl har arbeidd med å få auka beløpet frå laget si side utover 3.297.068 - fram til 01.09.18. Sponsorgruppa i samråd med leiar i styret sin rapport pr 28.08.18 viser at ØIL har auka tilskota monaleg. Dugnad jf MVA flomlysanlegg er redusert med 326.000 medan innsamla midlar er auka med 710.000 Totalt inneber dette at ØIL sitt tal pr 28.08.18 er 3.730.00. Dei siste 100.000 kjem som tilskot frå Gjensidige.           Styret viser til eige vedlegg vedk. rapport pr 28.08.18.

Styret oppmodar ØK på det sterkaste snarast å gje klarsignal for gjennomføring av prosjektet nytt idrettsanlegg

Etter 28. august + oppsummerande dokument VEDLEGG

 • Sak i formannskapet 13.09.18 MERK: TILRÅDINGA - SAMRØYSTES
 • Sak i kommunestyret 27.09.18 med positiv tilråding frå f.skapet
 • Skisse anlegg
 • Avtalar m/Ørskog kommune
 • Finansieringsplan – siste frå ØIL 30.08.18
 • Særutskrift styret ØIL 28.08.18
 • Orientering frå leiar i Bygdebladet

Vi vonar på eit positivt vedtak også i kommunestyret 27. sept. 2018

Dersom det skjer, vil neste steg verte innarbeiding av utgiftene i budsjett for 2019. Parallelt med dette bør resterande planleggingsarbeid inkl førebuing av eigengodkjenning og søknad om spelemidlar 2019 kunne gjennomførast. Utlysing av arbeidet og gjennomføringa vil då dkunne skje i 2019.

Vedtak samrøystes i kommunestyret 27.09.18:

Ørskog kommunestyre hadde saka føre seg i møte 27.9.2018 og gjorde slikt vedtak:

Styremøte: Rådmannen legg saka fram slik. Ber byggenemnda å gjennomføre prosjektet innanfor ramme til prosjektkostnad 16.620.000kr. Formannskapet samrøystes vedtak. Øil ny rapport. Sum innsamla 3.729.179kr. (4.061.887kr inkl mva). Finansiering av prosjektkostnad 16.619.793kr. Videre må ØIL lage plan på korleis innkrevjing frå private/firma skal skje. Dugnadsposten må planleggast. Anbod og endeleg kostnad på plass. Start og gjennomføring håpar ein på våren 2019.

KS-74/18 Vedtak:

 1. Ørskog kommunestyre tek til vitande Ørskog Idrettslag sin oversikt over innhenta sponsorinntekter.
 2. Ørskog kommunestyre vedtek å gå vidare med prosjekteringsarbeidet.
 3. Med atterhald om vedtak i sak budsjett 2019, ber Ørskog kommunestyre byggenemnda å gjennomføre prosjektet innanfor ramme til prosjektkostnad, kr. 16.620.000

Styret er godt nøgd med k.styret sitt vedtak. Viktig at ØIL sine repr. i plannemnda vert med vidare arbeidet fram mot fullføring av anlegget.

Samrøystes vedtak:

Styret er godt nøgd med at saka om nytt idrettsanlegg har kome inn i eit positivt spor. Alt tyder no på at prosjektet kan gjennomførast i 2019. Viktig at ØIL sine repr. i plannemnda vert med vidare arbeidet fram mot fullføring av anlegget.

SAK 4 – 02.10.18 – MEDLEMSKONTINGENTAR . Økonomisk inkludering i idretten.

Deler av sak drøfta på sist møte.                                                                                                      Samrøystes vedtak 28.08.18:                                                                                                                                    Styret tek opplysningane ovanfor til vitande og bed dei ulike gruppene om å intensivere arbeidet med å få dei aktive medlemmene til å betale kontingentane. Alle grupper må følgje opp og legge ansvaret for alt kontingentarbeid etc til ein medlemsansvarleg.                                                   Styret håper aksjonen sett i gang av Frode Jordanger vil gje positive utslag på medlemstalet.

Oppsummering til møtet 28.08.18. Denne gjeld framleis!

Når det gjeld aktive burde det vere unødvendig å bruke tid og krefter på innkrevjing av kontingentar.

 • Støttemedlemmer: Her må vi vere glade for kvar som vil halde fram å støtte ØIL på denne måten.
 • Gruppene må få alle aktive til å betale. Her må vi kome ned til 0 ikkje-betalande.
 • Medlemsvervinga sett i gang av Frode jordanger er i gang – og vil truleg gje positive resultat.                                                                                                                                        Samrøystes vedtak 28.08.18:                                                                                                                            Styret tek opplysningane ovanfor til vitande og bed dei ulike gruppene om å intensivere arbeidet med å få dei aktive medlemmene til å betale kontingentane. Alle grupper må følgje opp og legge ansvaret for alt kontingentarbeid etc til ein medlemsansvarleg.Styret håper aksjonen sett i gang av Frode Jordanger vil gje positive utslag på medlemstalet.

Pr 24. september har tala endra seg lite sidan førre oversikt.                                                                                   Vedlagt eit oversyn pr 1409 og 2409. Medlemstalet 501 og 500.                                                            Ikkje betalt kontingent 113 og 106. der 1/2 –delen av desse er støttemedlemmer.

Eg tek med her ei sak frå sonemøtet for kort tid sidan. Vedlagt ein artikkel og anna info. Dette går på om dette med økonomi er ei reell utfordring for ei eller fleire familiar innan ØIL? Vi tek drøftinga her. Kontingentsatsane for 2018 ligg også ved. VEDLEGG                                                                                       Frå styremøte: Fortsatt ubetalte kontingentar, men det gjeng litt og litt ned. Gjengangarar som ikkje betaler. Treig eller ikkje råd? Gruppeleiarane tek ein runde i gruppene på dette. Korleis informere folk om at der finst støttemidlar som Alle med, frivillighetssentr. skule/ kommune? Sendt ut feil kontingent til volleyball 250 kr. Rett sum var 100 kr. Men alle har betalt likevel.

Samrøystes vedtak:

Styret viser til vedtak i sak 4 frå 28.08.18 og held fast på dette. Styret bed gruppene om mulig kartlegge eventuelle behov for støtte knytta til kontingentar og utgifter elles for aktive/foreldre innan ØIl

Sak 5 – 02.10.18 – Jubileum 100 år ØIL. Jubileumsfest mm

Året 2018 – ØIL rundar 100 år. Fleire arrangement – andre tiltak – effektar mm

Viser til førre møte 28.08.18:

Samrøystes vedtak 280818:

Styret bed jubileumsnemnda følgje opp vedtekne tiltak knytta til jubileet for det som gjeld resten av 2018. Planlegginga av jubileumsfesten 20. oktober bør starte snarast. Skisse for innhald mm for festen vert lagt fram på neste styremøte. Terrengløpet må endeleg tidfestast.

Møte jubileumsnemnda torsdag 20. september 2018 VEDLAGT REFERAT

Dette «står att»:

 • Arrangement idrettsskule august – dette arrangementet går ut
 • Terrengløp september – friidrett – usikkert om og når.
 • Jubileumsfest 20. oktober – med boklansering – jubileumsnemnda i samråd med styret. Vedtak om å flytte festen til laurdag 24. november med visse atterhald. Ulike grunnar til dette m.a. kollisjon 100 årsfest i Stordal. Ei rekkje spørsmål vart drøfta – nærare i referatet: annonsering – innbyding – invitasjonar spesielt – frist påmelding 10.11? – kostnad 350 kr? Start kl 18. – Mat/middag – kaffi/kaker – dans – drikkevarer til sal – underhaldning – bruk av kulturhuset --- mmm Invitasjonar til: Stordal IL – Skodje IL – Ravn IL – Tomrefjord IL – Lauparen IL Ørskogfjellet skilag – Ø.sparebank – Ø.kommune – NIF – MRIF – Særkretsar-Fylkesmann
 • Sal og bruk av ymse effektar – jf m.a. jubileumsdress. Nye salsrundar.
 • Eventuelt anna som skulle dukke opp i løpet av hausten.
 • Jubileumsboka er slik det no ser ut i rute.

Jubileumsnemnda legg neste møte inn som sak på styremøtet no 2. oktober = DENNE SAKA HER.                                                                                                                                                         STYRET MÅ HER KOME LENGT MULIG I Å FASTSETJE HOVUDPUNKTA I FESTEN. Fordele ansvar - - event. setje opp grupper mm

Frå styremøtet 2. okt. Jubileumsfest: Asgeir hjelper Jan Petter i programkomiteen. Linn Tove har sjenkeløyve og hjelper til i baren. Anne Grete hjelper med vakthald. Påmeldingsfrist 10/11 Nytt møte jubileumsnemnda 25/10 kl. 20.00 foajeen kulturhuset. Jubileumsaktivitetsdag: Idrettskule går ut. Jubileumsterrengløp: Friidrett går ut. Jubileumsdress: 23/10 og 25-10 kl. 18-20 på Frivillegsentralen. Blir mulig og prøve og bestille dress. Samrøystes vedtak:

Styret fastset : Jubileumsfest 24.11.18. Kulturhuset. Mat /drikke, program/talar/helsingar, dans , vakthald, annonsering – eigne grupper innan jubileumsnemnda – jf notat ovanfor og referat frå møte i jub.nemnda. Nytt møte i nemnda 25. okt. Sal av jub.dressar 23. og 25. okt.

 

 

 

SAK 6 – 28.08.2017

TRENINGSTIDER ØRSKOGHALLEN 2018-2019. Endeleg oppsett

Saka vart handsama på styremøte 28. august 2018

Desse har meldt behov – delvis tidfesta:

 • Fotball
 • Volleyball
 • Cheerleading
 • Friidrett
 • Idrettskulen

Møtet 28.08.18: Gjennomgang – cheerleading (auka behov) , volleyball, idrettsskule og friidrett har meldt behov for bestemte tider.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret tek til vitande arbeidet som er gjort knytta til treningstider 2017/18 – så langt. Styret tek orienteringane og det som kom fram på møtet som eit vidare grunnleg for endeleg fastsetjing av fordelinga. Leiar i samråd med aktuelle grupper sluttfører arbeidet med fordelinga, set dette opp i eit samla skjema som vert kunngjort for Ørskoghallen og alle brukarar.

I etterkant har leiar arbeidd med å følgje opp vedtaket frå 280818.

Ei framlegg vert lagt fram for styret til endeleg handsaming og vedtak.

Eg viser til vedlagde skjema. Cheerleading , idrettskule, friidrett og volleyball er på plass.

Resten av tida i halle inkl. laurdag og søndag står til disposisjon for fotball. Fotball fordeler sjølv mellom dei ulike laga. Dette bør fotball få på plass relativt raskt. Fotball må klare seg med noko mindre i år.

Presiseringar: All brukarar melder frå om start – bruk av tildelt tid, endringar/bortfall av tid, orienterer alle leiarar og trenarar om reglane for bruk av hallen. Eventuelle spørsmål knytta til bruken av hallen skal rettast til dagleg leiar Kjetil Ramsvik – eventuelt leiar ØIL.

Samrøystes vedtak:

Styret godkjenner fordelinga av tida ØIL kan nytte i Ørskoghallen gjeldande frå 1. okt. 2018. Fotball fordeler si tildelte tid internt mellom sine lag og grupper. Alle brukarar plikter å følgje dei reglar som er vedtekne for bruk av hallen. Gruppene har ansvar for å orientere sine leiarar og trenarar om reglane.

Sak 7 – 02.10.18 – Eiga datagruppe innan ØIL?

Eg viser til sak 9 frå møtet 5. juni 2018.Møteboka fortel: Tid om anna dukkar spørsmål knytta til data – databruk og datakunnskap opp på ulike stader innan organisasjonen ØIL.

Dette kan gjelde m.a,:

 • Generelle og spesielle datautfordringar knytta til ulike tillitsverv m.m.
 • ØIL si heimeside. Få auka bruken gjennom auka kunnskap hos dei som skal
 • Administrator – tilgang etc
 • Facebook – andre sosiale media – bruk
 • Rutinar og enkle reglar for bruk
 • Kortare kurs – etter behov.
 • Andre oppgåver?

Samrøystes vedtak 5. juni 2018:

Styret tek sikte på å opprette ei eiga datagruppe på to personar. Styret vil drøfte nærare med gruppa om oppgåver og forventningar vi sit inne med. Linn Tove Lid vil ta kontakt med Magnus Lande og Sindre Sjøholt med tanke på at dei kan utgjere denne gruppa.

Frå møtet 280818: Begge dei to aktuelle kandidatane har takka nei. Alternativ: Leggje vekk saka. Prøve vidare å finne personar som kan ta oppgåva. Linn Tove Lid har spurt 2 stk. Men dessverre fått nei frå desse. Ho vil spør fleire om det kjem opp fleire kandidatar. Ber alle om å tenke på eventuelle kandidatar. Då dette er noko som ein burde få til.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret vedtek å halde fram arbeidet med å få på plass ei eiga datagruppe – jf vedtak 5. juni 18. Oppgåve for alle i styret: Melde frå til Linn Tove om eventuelle kandidatar til oppgåva.

Etter 28.08.18 har eg ikkje høyrt om at nye nemn har dukka opp.

Fram til styremøte 2. okt. bør eventuelle kandidatar verte lanserte slik at vi kan ta ei avgjerd då.

Styremøte 2. okt: Det har ikkje lykkast med å finne nokon til å ta på seg dette arbeidet då det er ein ganske omfattande jobb. Ikkje aktuelt å leige inn profesjonelle til jobben då dette vært for dyrt. Saka vært lagt på is inntil vidare. Alle gruppeleiarar vert bedne om å sende sine passord på mail til Ragnar. Slik ein får samla viktige passord på ein plass.

Samrøystes vedtak 021018:

Styret legg saka på is, men er framover opne for at aktuelle kandidatar kan dukke opp og gjere saka på nytt aktuell. Samling av viktige data m.a. passord vert samla hos leiar.

Sak 8 – 02.10.18 – Nytt idrettsråd nye Ålesund kommune – status – møte - framdrift

Kort oppsummering av saka så langt. Møteboka frå 10. april seier:

Samrøystes vedtak:                                                                                                                                     Styret ØIL viser til vedtak i årsmøtet 20. mars 2018. Styret vedtek å invitere representantar frå dei fire andre laga i Ørskog for val av 2 repr + 1 vara til arbeidsgruppa som skal arbeide vidare med saka om eit felles idrettsråd i nye Ålesund kommune. Dersom ØIL vert ståande som einaste lag som vil ta del i arbeidsgruppa, vert desse valde: Ragnar Bakken, Stine Ødegaard Urke som medlemmer og Linn Tove Lid som vara

Opplysning på møtet 5. juni: Leiar har kontakta andre lag i Ørskog om deltaking i arbeidsgruppa. Det er halde møte med Ørskog Ride- og køyreklubb. ØRK er interessert i å ta del i gruppa. Kandidat er Kristin Tørlen. Dette inneber at ØRK tek ein plass i arbeidsgruppa frå Ørskog.

Samrøystes vedtak 5. juni:                                                                                                                                                                                Styret tek opplysningar om Ørskog Ride - og Køyreklubb til vitande. ØIL ser det rett at gruppa frå Ørskog då vert samansett slik: Ragnar Bakken ØIL- Kristin Tørlen ØRK. Varamedlem vert Stine Ødegaard Urke frå ØIL

I løpet av sommaren 2018 har lite skjedd – ingen møte og framdrift i saka.

Møre og Romsdal idrettskrets kalla så inn til orienteringsmøte om skiping av idrettsråd for dei 5 kommunane i nye Ålesund, Spjelkavik 5. sept. 2018. MRIK la fram sine synspunkt og rettleiingar for det arbeidet som ligg framføre. God dokumentasjon.

Vi er tidlegare kjende med at repr. frå dei 5 kommunane vinter/våren 2018 nedsette ei eiga gruppe som har arbeidd med saka.

Det skulle veljast 2 personar frå kvar av dei fem kommunane til ei arbeidsgruppe som skulle føre arbeidet vidare.

Ørskog: Ragnar Bakken – Kristin Tørlen med Stine Ødegaard Urke som vara.

Etter litt att og fram er det no kalla inn til møte i denne gruppa på 10 personar.                                       MØTE I ARBEIDSGRUPPA: MÅNDAG 1. OKTOBER KL 1800 EIDET KULTURHALL

Vedlagt e-post – 2 sider knytta til denne innkallinga. Styret i ØIL vil på møtet 2. okt. få orientering frå dette møtet.

Styremøte 2. oktober: Referat frå møte Eidet 1. oktober. Ragnar Bakken og Kristin Tørlen. Konstituering – drøfting av oppgåver framover. Ørskog må skaffe ein del bakgrunnsstoff innan 10. november.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane om arbeidet med skiping av nytt idrettsråd for nye Ålesund kommune til vitande og konstaterer at Ørskog er aktivt med i arbeidet. Ragnar Bakken og Jan Petter Øvstedal finn fram dei opplysningar som skal til frå Ørskog – saman med Kristin Tørlen frå ØRK.

Sak 9 – 02.10.18 – Sandvolleybanene – renovering.

Jf handsaming på styremøte 280818 – særutskrift ligg ved VEDLEGG

Ørskog sparebank er spurt om støtte – ikkje svar så langt.

Orientering vert gjeve på styremøte 2. okt ved leiar volleyball.

Kva planar er lagt – framdrift – forespørje om utføring av arbeid – kostnader ----

Vi held saka varm ved å setje ho på sakskartet også på dette møtet.

Styremøte 2. okt.: Opplysing frå gruppa om at Toralf Braute skal kome med eit tilbod på arbeidet som må gjerast. Noko vert gjort på dugnad. Start våren 19. Søkje banken om midlar.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande og føreset at vedtaket frå 280818 vert gjennomført. Finansiering må på plass før arbeidet vert fysisk oppstarta – gruppa søkjer m.a. om støtte frå banken.

Sak 10 – 021018 – Personvernreglar – nye reglar

Ny lov om personvern er vedteken – jf.melding i møte 280818.

Nyheitsbrev frå Klubb Admin NIF følgjer som VEDLEGG.

Lova «Lov om behandling av personalopplysningar» vedteken av Dept. 15.06 218 – eit dokument på 85 sider!

Alle er forplikta i høve norsk lov og skal for sin del følgje opp lover som er vedtekne.

Slik også i høve denne nye lova.

Lova har nok kome som ein konsekvens av aukande digitalbruk og bruk av av personopplysningar i ulike samanhengar – også i idretten.

saka også «Norm for behandling av personalopplysningar ----« som gjev oss mykje god rettleiing.

«Veileder for behandling av personalopplysninger» VEDLEGG

Ørskog I: bør sjå nærare på vedteke regelverk og eventuelt lage eit enkelt oppsett som viser korleis vi i vårt lag skal handsame slike saker.

Dette bør byggje på sentralt vedtekne lover og rettleiingar og tilpassast ØIL.

Eg ser det rett at 2-3 personar innan styret ser nærare på saka – utarbeider framlegg for styret – for at saka så kjem som eiga sak attende til styret.

Styremøte 2. okt: Utarbeide eit kortfatta regelverk for korleis ØIL skal handsame lov og reglar i samband med personalopplysningar

Samrøystes vedtak -:

Styret vedtek å få utarbeidd eit kortfatta regelverk for korleis ØIL skal handsame lov- og regelverk for det som gjeld personalopplysningar innan eige lag.

Desse vert valde til å utarbeide eit slikt framlegg overfor styret: Stine Ødegård Urke og Kjell Petter Braute. Frist 1. februar 2019.

Sak 11. Skriv og meldingar 2. oktober 2018

 • Løypetrase Liasætra mv – status. MUNNLEG Klart vinter 2019 Nesten ferdig bru og dekke. Helikoptertransport av dess.

 

  1.  
 • Sonemøte – 2 stk – referat frå desse. MUNNLEG/VEDLEGG Orientering

 

  1.  
 • Brukarutval Ørskoghallen – status. MUNNLEG Ikkje møte sidan 1. møte våren 18. Mykje kunne ha vore drøfta. Bruk – orden – utviding – meir utnytting/utleige mm

 

 

 • Politiattestar – orientering/status. MUNNLEG Går greitt unna.

 

 

 • Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG Orientering

 

  1.  
 • Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG Orientering

 

 

 • Ørskogfjellet skilag – styrereferat. VEDLEGG Orientering

 

 

 • Cheerleading treningshelg + orientering nettsida. MUNNLEG Treningshelger sept – okt – nov. senior og junior.

 

 

 • Opprydding Brauta – trakkemaskin – skur v/hoppbakke. MUNNLEG Avtale med eigar om trakkemaskin. Fjerne skur v/hoppbakken.

 

 

 • Grasrotmidlar VEDLEGG ca 30.000 siste kvartal

 

 

 • Skadeverk stadion og utstyr – status MUNNLEG ØIL skal ikkje bli skadelidande . Saka hods politiet – konfliktråd? Traktor reparert kostnad ca 10.000 Kommunen dekkjer? Eigenandel skader bana vert dekt av kommunen.

 

 

 • Nyheitsbrev NIF – MRIF. VEDLEGG Orientering

 

 

 • Arbeidet med tillitsvalde 2019 – mange med ansvar! MUNNLEG. Orientering – årsmøte mars – skaffe nye tillitsfolk m.a. leiar ØIL

 

 

 • Eventuelt andre skriv eller meldingar MUNNLEG Ingen

 

 

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.

Sak 12. Eventuelt andre saker

Ingen saker.

Møtet slutt 21.30

Ragnar Bakken – leiar - Linn Tove Lid - referent på møtet

 

NB – VIKTIG!:                                                                                                                      

Oppfølgjing av sakene frå styremøtet 02.10.2018:

 • Sak 1   Til orientering - alle
 • Sak 2. Til orientering alle.
 • Sak 3. Leiar – friidrettsgruppe - styret – valde medlemmer plannemnda – sponsorgruppe
 • Sak 4. Alle – styret – grupper.
 • Sak 5.. Jubileumsnemnd - alle grupper - styret.
 • Sak 6. Leiar - styret – gruppene - Ørskoghallen
 • Sak 7. Leiar - styret –
 • Sak 8. Leiar – Jan Petter - styret – grupper – andre lag Ørskog
 • Sak 9. Styret - volleyball.
 • Sak 10. styret – grupper – Stine – Kjell Petter
 • Sak 11. Til orientering alle