Årsmøte ØIL 20.03.18 - sakliste

ÅRSMØTE 20. MARS 2018

 SAKLISTE

 SAK 1:      KONSTITURERING AV ÅRSMØTET

1.1                   Godkjenning av innkalling

1.2                   Godkjenning av sakliste

1.3                   Val av ordstyrar

1.4                   Val av skrivar

SAK 2:      ÅRSMELDINGAR 2017

2.1                   Årsmelding frå hovudstyret

2.2                   Årsmelding frå gruppene:

2.2.1                Cheerleading

2.2.2                Fotball

2.2.3                Friidrett

2.2.4                Idrettsskulen

2.2.5                Ski/Trim

2.2.6                Sykkel

2.2.7                Volleyball         

SAK 3       REKNESKAP 2017

3.1                   Rekneskap frå hovudstyret

3.2                   Rekneskap frå gruppene:

2.2.1                Cheerleading

2.2.2                Fotball

2.2.3                Friidrett

2.2.4                Idrettsskulen

2.2.5                Ski/Trim

2.2.6                Sykkel

2.2.7                Volleyball

SAK 4:      KONTINGENT 2018

                        Framlegg vedtak:

                        Kontingent for 2018 til hovudlaget vert xxx kr

Gruppene fastset sjølve sine eigne medlemspengar utover ordinær medlemskontingent.

 SAK 5:      BUDSJETT 2018

                        Framlegg til vedtak:

                        Årsmøtet i ØIL godkjenner det framlagde budsjettet for hovudstyret.

                        Gruppene gjer sjølve vedtak om eigne budsjett.

 SAK 6:      VAL 2018

6.1                   Arbeidsutval – 5 medlemmer (+ leiarar i gruppene) + 2 varamedlemmer

                        Jfr. framlegg frå valnemnda.

6.2                   Revisorar – 2

                        Jfr. framlegg frå valnemnda.

6.3                   Valnemnd

                        Årsmøtet vel 3 medlemmer for komande år.

6.4                   Gruppestyra: Godkjenning av val i dei sju gruppestyra.

6.5                   Medlemsregistreringa. Organisering – val m.m.

6.6                   Brukarutval Ørskoghallen.

SAK 7:      ARBEIDSPLANAR 2018

7.1                   Arbeidsplan hovudlaget

7.2                   Arbeidsplanar for kvar av gruppene

SAK 8:      GODTGJERSLE LEIARAR                                                      

8.1               Fastsetjing av godtgjersle til leiarar ØIL – hovudlag og grupper.

 

SAK 9:      ØIL 100 ÅR – 2018 – JUBILEUMSNEMND m.m.

9.1             ØIL runda 100 år – 24. februar 2018. Jubileumsmarkeringar m.m.

 

SAK 10:   INNKOMNE SAKER – frist 15.03.03.1

10.1          Ingen innkomne saker frå grupper – medlemmer.

SAK 11. IDRETTSRÅD NYE ÅLESUND KOMMUNE

                 Drøfting og vedtak i samband med arbeidet fram mot nytt idrettsråd.

 

SAK 12:   ORIENTERINGSSAKER

12.1                FIIDRETTSANLEGG. Status pr. mars 2018                                                            

12.2                 JUBILEUMSBOK ØIL 2018 – 100 ÅR. Status pr mars 2018.

12.3                 ANDRE ORIENTERINGAR

 

Oppsett sakliste – på grunnlag av Ørskog I.L. sine lover – og styret sine vedtak.

 

Ørskog, 15. mars 2017

 

Ørskog I.L. – Ragnar Bakken – leiar -