Styremøte ØIL 14.06.16 - sakliste

Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke -– Frode Dyrkorn – Tine J. Steinset – Camilla Vestre Cevallos - Jan Petter Øvstedal – Anne Sofie Valgermo – Emma Karoline Hanssen – Kjell Petter Braute - Anne Grete Refsnes Tennfjord – Stian Eidhammer - Kjetil Ramsvik

 

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tid: Tysdag 14. juni 2016 – kl. 19.00.             

Stad: Ørskoghallen

 

Saker:

 • 1. Møtebok frå styremøte 19.04.2016. Vedlagt.

 

 

 • 2. Nytt frå gruppene i ØIL.

 

     Cheerleading – Fotball – Friidrett - Idrettsskule – Ski og trim – Sykkel –Volleyball.

     Vi informerer og spør - om arbeidet i gruppene. Gladnytt! Utfordringar! Problem!

   Ta med litt om økonomien i gruppene. Vi ser også framover.

   Gruppeleiarar førebur korte orienteringar!

 

     3.   Friidrettsanlegg – utkast til avtale mellom ØIL og ØK.                            

     Saka vart sist handsama i styremøte 19.04.16 – sjå vedlagde møtebok frå dette møtet.

     Drøftingar så langt med Ørskog kommune –avtale – godkjenning. VIKTIG SAK!.

                                                                                                                                            

 • 4. Ørskogdagane – evaluering.

 

Samla vurdering av opplegget med hovudvekt på ØIL si deltaking.

                                                                                                                             

 • 5. Arbeidsplanar ØIL – hovudlag og grupper - status.

 

Vi får ei oppdatering om korleis denne saka står. Nokre grupper er i mål. Vi orienterer.

 

     6. Politiattestar – situasjonsrapport – oppfølgjing

 

 • 7. Medlemsregistrering m.m. KlubbAdmin – organisering

 

Dette arbeidet må drøftast vidare – rimeleg stort overgangsarbeid.

 

 • 8. Forsikringar – utviding – orientering - godkjenning 

      9. Økonomirapport frå hovudlag og grupper pr 1. juni 2016

     Kasserar og grupper førebur ei kort orientering.                          

 

     10.Rapport frå EL-sikkerhet Møre vedk. lysløypa – oppfølgjing.

     Vi har hatt tilsyn + rapport ligg føre. Nokre tiltak må setjast i verk.

 

     11. Ørskogfjellet skisenter – rekning – fordeling av denne kostnaden.

     Dette gjeld ei rekning for fleire år på grunnlag av inngått avtale tidlegare.

 

      12. Ørskoghallen – bruk 2016/17 – rutinar og framdrift

     På grunnlag av erfaringar er det rett å drøfte korleis denne saka skal handterast i å

      13. Skriv og meldingar

        a) Grindløe Verahornet – status. – jf tidlegare vedtak. MUNNLEG

 1. b) Tursti/løype frå Liasætra. Status. Nytt sidan sist MUNNLEG
 2. c) Politiattestar – status. MUNNLEG
 3. d) Nye lover godkjende. MUNNLEG/VEDLEGG
 4. e) Jubileumsbok – status. MUNNLEG
 5. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG
 6. g) Kulturmidlar frå ØK 2016. VEDLEGG
 7. h) Nettsida/facebok – bruk – utfordringar. Nye brukarar. MUNNLEG
 8. i)   Grasrotandelen. VEDLEGG
 9. j)   Ørskoghallen – driftsstyre – arbeidet med regelverk mm. MUNNLEG
 10. k) Fotballhefte 2016. MUNNLEG
 11. l) Dommarutvikling fotball. VEDLEGG
 12. m) Innsamling brukte mobilar – status. VEDLEGG
 13. n)   Tillitsvalde ØIL 2016 – oversyn. VEDLEGG
 14. o) Bli medlem ØIL VEDLEGG
 15. p) Tine fotballskule – ØIL arrangør? VEDLEGG
 16. q) Idrett for funksjonshemma VEDLEGG
 17. r)   Kopimaskin ifrå Ørskog sparebank. MUNNLEG
 18. s)   Drifta av Ørskoghallen – orden - driftsstyre – organisering –. MUNNLEG
 19. u) Leige cirkusplass. MUNNLEG
 20. v) Nyhetsbrev frå NIFF nr 3 VEDLEGG
 21. w) Ørskoghallen – reglar bruk – oppfølgjing. MUNNLEG
 22. x) Lågterskeltilbod. VEDLEGG
 23. y) Sponsoravtale med Ørskog sparebank 2016-19. VEDLEGG
 24. z) Søknad løypetrase/friluftsaktivitetar . VEDLEGG

   æ) Gebyr Ørskog kommune uavklara sak. MUNNLEG

   ø) Ut på tur – poengark --- VEDLEGG

   å) Nivåpåmelding – fotball. VEDLEGG

 1. aa) Nabovarsel riving Sjøholt skule VEDLEGG

 

 1. Eventuelt andre saker

 

Ved forfall: Kvar ordnar med vara!!

Forfall medlemmer arbeidsutvalet: Vara: 1. Per Even Brautehaug.– 2. Frank Urke.

Forfall frå leiarar i gruppene: Ein annan frå gruppa då møte!

 

VEL MØTT!

Ørskog, 08.06.20166.            ØIL – Ragnar Bakken - leiar -           styre140616