Årsmøte ØIL 10. mars 2015 - sakliste

Årsmøte i ØIL vert halde i Ørskoghallen tysdag 10. mars kl 19.00. MØT FRAM:

 

ØRSKOG I.L.

 

ÅRSMØTE 10. MARS 2015

 

SAKLISTE

 

SAK 1:      KONSTITURERING AV ÅRSMØTET

1.1                   Godkjenning av innkalling

1.2                   Godkjenning av sakliste

1.3                   Val av ordstyrar

1.4                   Val av skrivar

 

SAK 2:      ÅRSMELDINGAR 2014

2.1                   Årsmelding frå hovudstyret

2.2                   Årsmelding frå gruppene:

2.2.1                Cheerleading

2.2.2                Fotball

2.2.3                Friidrett

2.2.4                Idrettsskulen

2.2.5                Ski/Trim

2.2.6                Sykkel

2.2.7                Volleyball

           

SAK 3       REKNESKAP 2014

3.1                   Rekneskap frå hovudstyret

3.2                   Rekneskap frå gruppene:

2.2.1                Cheerleading

2.2.2                Fotball

2.2.3                Friidrett

2.2.4                Idrettsskulen

2.2.5                Ski/Trim

2.2.6                Sykkel

2.2.7                Volleyball

SAK 4:      KONTINGENT 2015

                        Framlegg vedtak:

                        Kontingent for 2014 til hovudlaget vert 50 kr.

                        Gruppene fastset sjølve sine eigne medlemspengar utover 50 kr.

 

SAK 5:      BUDSJETT 2015

                        Framlegg til vedtak:

                        Årsmøtet i ØIL godkjenner det framlagde budsjettet for hovudstyret.

                        Gruppene gjer sjølve vedtak om eigne budsjett.

 

SAK 6:      VAL 2015

6.1                   Arbeidsutval – 5 medlemmer (+ leiarar i gruppene) + 2 varamedlemmer

                        Jfr. framlegg frå valnemnda.

6.2                   Revisorar – 2

                        Jfr. framlegg frå valnemnda.

6.3                   Valnemnd

                        Årsmøtet vel 3 medlemmer for komande år.

6.4                   Gruppestyra: Godkjenning av val i dei sju gruppestyra.

 

SAK 7:      FIIDRETTSANLEGG – STATUS – VIDARE ARBEID

7.1                  Status pr mars 2015–vidare arbeid med saka. Sak frå styret – jf vedtak 12.01.15.

 

SAK 8:      GODTGJERSLE LEIARAR                                                      

8.1               Fastsetjing av godtgjersle til leiarar ØIL – hovudlag og grupper.

 

SAK 9:      JUBILEUMSBOK ØIL 2018 – 100 ÅR

9.1           Jf vedtak i styret 12.01.15 – endelege handsaminga av saka i årsmøte 2015

 

SAK 10:   INNKOMNE SAKER – frist 03.03.15

10.1                 Ingen innkomne saker frå grupper – medlemmer ..

 

SAK 11.    ORIENTERINGSSAKER

11.1                Bygging av gapahukar

                        Løypetrase frå Liasætra

                   Andre aktuelle saker

                       

 

Oppsett sakliste – på grunnlag av Ørskog I.L. sine lover – og styret sine vedtak.

 

Ørskog, mars 2015

 

Ørskog I.L. – Ragnar Bakken – leiar -