Styremøte ØIL 12.01.2015

ØIL sitt styre har årets første møte måndag 12. januar 2015

 


 

Ragnar Bakken – Jan Petter Øvstedal – Tone Oliv Misund – Tine Steinset – Merete Refsnes –

Ireen Sjøholt – Annbjørg Gjerde Ramsvik – Emma Karoline Hanssen – Kjell Petter Braute -

Anne Grete Refsnes Tennfjord – Linda Vestre -  Kjetil Ramsvik –

 

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

 

Tid: Måndag 12. januar 2015 – kl. 19.00.                

 

Stad: Ørskoghallen

 

Saker:

 

1.      Møtebok frå styremøte 17. november 2014. Vedlagt.

      Oppfølgjing av vedtaka frå møtet. Gjennomgang – eventuelle merknader.

 

2.  Vi startar 2015 med å informere kvarandre - nytt frå dei sju gruppene i ØIL.

     Cheerleading– Fotball –  Friidrett - Idrettsskule – Ski og trim – Sykkel –Volleyball.

     Vi informerer og spør - om arbeidet i gruppene. Gladnytt! Utfordringar! Problem!

     Gruppeleiarar førebur korte orienteringar!

    

3. Friidrettsanlegg – situasjonsrapport – strategi vidare framover. Årsmøtesak 2015?

Jf. oversyn pr 1. januar 2015 – historisk - og dei nyaste utfordringane.

 

4. Plasthallen – status. Tankar vidare. Dialog med kommunen.

          

5. Bygging av gapahukar – Liasætra – Verahornet. Status.

            Velje dugnadsgruppe for arbeidet på Liasætra?

                                                                                                                                  

6.Tursti/løype Liasætra – Ørskogfjellet – sløyfe frå Liasæta.

Eventuelt nytt - status knytta til arbeidet så langt.

           

7.   Årsmøte 2015. Påminningar. Fastsett til 10. mars 2015.

Årsmøta i grupper og hovudlag. Årsmeldingar. Rekneskap. Val/valnemnd. Tidsfristar.

Saker til årsmøtet utanom faste årsmøtesaker?

 

8.   «StikkUt» - nytt turopplegg – jf. Telltur mm

             ØIL sitt engasjement – val av medlem i lokal gruppe.

 

9.  ØIL 100 år 25.02.2018. Jubileumsbok?  Årsmøtesak. Tilråding frå styret?

           Jf. sak 17.11.2014.

  10. Skriv og meldingar.

     a) Idrettsregistreringa – innspurt.

     b) Vardebrenning 28.12.14. ikkje det beste veret – tåke mm. 22 V – 3 L – 15 G – 60 Elv.

     c) Rullering av plan for idrett - --- handlingsdelen – sluttresultat 16.12.14.

     d) Jule – og nyårshelsing frå leiar.

     e) Politiattestar – status. Orientering v/Jan Petter.

     f)  Avisomtale – ymse utklipp – lokalavisa.

    g)  Reguleringsplan området ved Sjøholt skule og idrettsanlegga.

    h)  Nettsida – bruk – utfordringar. Nye brukarar.

    i)  MOMS-refusjon ØIL 2014.

    j)  Måsøyra – aktivitetspark - fullfinansiert

    k)  Cheerleading – NM-kvalifisering

    l)   Brukarmøte Ørskoghallen? Når? Reglar og rutinar bruk av hallen.

   m)  Brev frå Ørskoghallen – reglar for bruk mm

    n)  Ravn 100 år – fest mm 22. nov + arrangement 23. nov. – Leiar tok del.

    o)  Handballsamlingar i Ørskoghallen – treningar o.l må vike/flytte ---

    p)  Trimfest ØIL -- 2014

    q)  Kretsting SFK + jubileumsgalla. Kort ref. frå fotballgruppa.

    r)   J/g 15 år SFK + J19 – nye klasser.

    s)  Nye tiltak – jf sak frå styremøte 2. sept. 2014

    t)   Lysløypa Brauta – repr. Av straumboks – status.

    u)  Nominasjonar til kretstinget SFK

    v)  Futsal KM m.m.

    w) Friluftsåret 2015

    x) Førstehjelpskurs 07.10 og 11.11.14. Kort oppsummering.

    y) Drifta av Ørskoghallen – driftsstyre – organisering – eventuelt nytt.   

                                                         

11. Eventuelt andre saker.

   

 

Ved forfall: Kvar ordnar med vara!!

 

Forfall medlemmer arbeidsutvalet: Vara: 1. Caroline Vestre – 2. Per Even Brautehaug.

Forfall frå leiarar i gruppene: Ein annan frå gruppa då møte!

 

 

VEL MØTT!

 

Ørskog, 02.01.2015.               ØIL – Ragnar Bakken - leiar -             styre øil 120115