ØRSKOG IDROTTSLAG (ØIL) vart skipa 24. februar 1918. Laget rundar såleis 94 år i 2012 – og kan førebu seg på 100-årsmarkering i 2018.

 Ørskog IL

JUBILEUMSDRESS

 

ØRSKOG I.L. MED JUBILEUMSDRESS

Dei fleste har fått med seg at ØIL rundar 100 år i 2018. Ei rekkje arrangement er unnagjort. Jubileumsfest står att. Denne kjem laurdag 24. november - på Kulturhuset. Set av kvelden - meir info etter kvart. ØIL har også på plass ei rekkje effektar knytta til jubileet. Vi har m.a. fått laga ein eigen sportsdress - med jakke og bukse i god kvalitet. Godt 100 har sikra seg denne. Vi gir no deg og alle interesserte sjansen til å få sjå, prøve og eventuelt bestille/kjøpe. Møt fram på Ørskog Frivillegsentral tysdag 23. oktober 18-20 eller torsdag 25. oktober kl 18.-20. Vel møtt.

Ragnar B. - leiar ØIL -

Gratulasjon!

Tabula gratulatoria

 

Vi gratulerer Ørskog I.L m ed 100 år!                                                                                                                                                                                                                                              Vi ønskjer laget framgang og alt godt i åra som ligg framføre.

--------------------------                                                 -----------------------

Denne helsinga kan du få vere med å skrive under på. Helsinga vil få plass i ØIL si jubileumsbok som er like om hjørnet. TABULA GRATULATORIA er eit litt vanskelegare ord for ei slik helsing, men flott!

Verksemder, bedrifter, lag/organisasjonar, personar m.fl. kan få namnet og eventuelt logoen sin inn i boka under denne overskrifta. Vi er litt seint ute, men hiv deg rundt og bestill plass. Litt økonomi: 500 kr – og då får du livslang plass i 100-årsboka vår.

Send namn og eventuell logo til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. – eller ta kontakt på annan måte – SMS – telefon – personleg.

Vi må ha bestillinga di innan 22. oktober 2018.

Ragnar Bakken – leiar ØIL -

 

Styremøte 2. okt. 2018 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 2. oktober 2018 kl. 19.30.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                 Ragnar Elias Bakken - Stine Ødegård Urke – Linn Tove Lid –Siv Krokfoss - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute - Emma Karoline Hanssen - Anne Sofie Valgermo Anne Grete Refsnes Tennfjord - Stian Eidhammer -. Ingen vara for dei to. Samla 10 røysteføre.

Forfall: - Frode Dyrkorn - Ola Mogstad -

Ref. på møtet: Sekretær Linn Tove Lid                                                                                                                        

Innkalling – pr. e-post + post.   Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Sak 1 – 02.10.18 - Møtebok frå styremøte 28.08.18 Vedlagt

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 28. august 2018 vart godkjend utan merknader.

Sak 2 – 02.10.18 - Nytt frå dei sju gruppene i ØIL.

Cheerleading: Vellykka treningshelg i september. Godt samarbeid og dugnad av foreldre. Ny treningshelg i oktober og november. 117-120 medlemmer. Fotball: Siste innspurt i serien. Futsalturnering neste arrangement. Vellykka fotballdag og miniturnering. Friidrett: Flytta trening til onsdag. Håper dette ikkje skaper problem for medlemmane. Idrettskule: Har søkt om svømming utan svar. Prøver på nytt å kontakte skulen ang dette. Ski og trim: Ingenting å melde. Sykkel: Ikkje representert på møtet Volleyball: Bra oppmøte på trimlaget. Pluss minus 15 stk. Netta ute vart tatt ned i dag.

Samrøystes vedtak: Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 3 – 02.10.18 - Friidrettsanlegg/idrettsanlegg. Status.                          

Viser til tidlegare handsaming av denne saka – ei rekkje saker over fleire år – seinast 28. august 2018. Vedlegg.

Vedtaket 280818: Samrøystes vedtak:       :

Styret ØIL tek vedtaket i Ørskog kommunestyre 21. juni 2018 til vitande. ØIl har arbeidd med å få auka beløpet frå laget si side utover 3.297.068 - fram til 01.09.18. Sponsorgruppa i samråd med leiar i styret sin rapport pr 28.08.18 viser at ØIL har auka tilskota monaleg. Dugnad jf MVA flomlysanlegg er redusert med 326.000 medan innsamla midlar er auka med 710.000 Totalt inneber dette at ØIL sitt tal pr 28.08.18 er 3.730.00. Dei siste 100.000 kjem som tilskot frå Gjensidige.           Styret viser til eige vedlegg vedk. rapport pr 28.08.18.

Styret oppmodar ØK på det sterkaste snarast å gje klarsignal for gjennomføring av prosjektet nytt idrettsanlegg

Etter 28. august + oppsummerande dokument VEDLEGG

 • Sak i formannskapet 13.09.18 MERK: TILRÅDINGA - SAMRØYSTES
 • Sak i kommunestyret 27.09.18 med positiv tilråding frå f.skapet
 • Skisse anlegg
 • Avtalar m/Ørskog kommune
 • Finansieringsplan – siste frå ØIL 30.08.18
 • Særutskrift styret ØIL 28.08.18
 • Orientering frå leiar i Bygdebladet

Vi vonar på eit positivt vedtak også i kommunestyret 27. sept. 2018

Dersom det skjer, vil neste steg verte innarbeiding av utgiftene i budsjett for 2019. Parallelt med dette bør resterande planleggingsarbeid inkl førebuing av eigengodkjenning og søknad om spelemidlar 2019 kunne gjennomførast. Utlysing av arbeidet og gjennomføringa vil då dkunne skje i 2019.

Vedtak samrøystes i kommunestyret 27.09.18:

Ørskog kommunestyre hadde saka føre seg i møte 27.9.2018 og gjorde slikt vedtak:

Styremøte: Rådmannen legg saka fram slik. Ber byggenemnda å gjennomføre prosjektet innanfor ramme til prosjektkostnad 16.620.000kr. Formannskapet samrøystes vedtak. Øil ny rapport. Sum innsamla 3.729.179kr. (4.061.887kr inkl mva). Finansiering av prosjektkostnad 16.619.793kr. Videre må ØIL lage plan på korleis innkrevjing frå private/firma skal skje. Dugnadsposten må planleggast. Anbod og endeleg kostnad på plass. Start og gjennomføring håpar ein på våren 2019.

KS-74/18 Vedtak:

 1. Ørskog kommunestyre tek til vitande Ørskog Idrettslag sin oversikt over innhenta sponsorinntekter.
 2. Ørskog kommunestyre vedtek å gå vidare med prosjekteringsarbeidet.
 3. Med atterhald om vedtak i sak budsjett 2019, ber Ørskog kommunestyre byggenemnda å gjennomføre prosjektet innanfor ramme til prosjektkostnad, kr. 16.620.000

Styret er godt nøgd med k.styret sitt vedtak. Viktig at ØIL sine repr. i plannemnda vert med vidare arbeidet fram mot fullføring av anlegget.

Samrøystes vedtak:

Styret er godt nøgd med at saka om nytt idrettsanlegg har kome inn i eit positivt spor. Alt tyder no på at prosjektet kan gjennomførast i 2019. Viktig at ØIL sine repr. i plannemnda vert med vidare arbeidet fram mot fullføring av anlegget.

SAK 4 – 02.10.18 – MEDLEMSKONTINGENTAR . Økonomisk inkludering i idretten.

Deler av sak drøfta på sist møte.                                                                                                      Samrøystes vedtak 28.08.18:                                                                                                                                    Styret tek opplysningane ovanfor til vitande og bed dei ulike gruppene om å intensivere arbeidet med å få dei aktive medlemmene til å betale kontingentane. Alle grupper må følgje opp og legge ansvaret for alt kontingentarbeid etc til ein medlemsansvarleg.                                                   Styret håper aksjonen sett i gang av Frode Jordanger vil gje positive utslag på medlemstalet.

Oppsummering til møtet 28.08.18. Denne gjeld framleis!

Når det gjeld aktive burde det vere unødvendig å bruke tid og krefter på innkrevjing av kontingentar.

 • Støttemedlemmer: Her må vi vere glade for kvar som vil halde fram å støtte ØIL på denne måten.
 • Gruppene må få alle aktive til å betale. Her må vi kome ned til 0 ikkje-betalande.
 • Medlemsvervinga sett i gang av Frode jordanger er i gang – og vil truleg gje positive resultat.                                                                                                                                        Samrøystes vedtak 28.08.18:                                                                                                                            Styret tek opplysningane ovanfor til vitande og bed dei ulike gruppene om å intensivere arbeidet med å få dei aktive medlemmene til å betale kontingentane. Alle grupper må følgje opp og legge ansvaret for alt kontingentarbeid etc til ein medlemsansvarleg.Styret håper aksjonen sett i gang av Frode Jordanger vil gje positive utslag på medlemstalet.

Pr 24. september har tala endra seg lite sidan førre oversikt.                                                                                   Vedlagt eit oversyn pr 1409 og 2409. Medlemstalet 501 og 500.                                                            Ikkje betalt kontingent 113 og 106. der 1/2 –delen av desse er støttemedlemmer.

Eg tek med her ei sak frå sonemøtet for kort tid sidan. Vedlagt ein artikkel og anna info. Dette går på om dette med økonomi er ei reell utfordring for ei eller fleire familiar innan ØIL? Vi tek drøftinga her. Kontingentsatsane for 2018 ligg også ved. VEDLEGG                                                                                       Frå styremøte: Fortsatt ubetalte kontingentar, men det gjeng litt og litt ned. Gjengangarar som ikkje betaler. Treig eller ikkje råd? Gruppeleiarane tek ein runde i gruppene på dette. Korleis informere folk om at der finst støttemidlar som Alle med, frivillighetssentr. skule/ kommune? Sendt ut feil kontingent til volleyball 250 kr. Rett sum var 100 kr. Men alle har betalt likevel.

Samrøystes vedtak:

Styret viser til vedtak i sak 4 frå 28.08.18 og held fast på dette. Styret bed gruppene om mulig kartlegge eventuelle behov for støtte knytta til kontingentar og utgifter elles for aktive/foreldre innan ØIl

Sak 5 – 02.10.18 – Jubileum 100 år ØIL. Jubileumsfest mm

Året 2018 – ØIL rundar 100 år. Fleire arrangement – andre tiltak – effektar mm

Viser til førre møte 28.08.18:

Samrøystes vedtak 280818:

Styret bed jubileumsnemnda følgje opp vedtekne tiltak knytta til jubileet for det som gjeld resten av 2018. Planlegginga av jubileumsfesten 20. oktober bør starte snarast. Skisse for innhald mm for festen vert lagt fram på neste styremøte. Terrengløpet må endeleg tidfestast.

Møte jubileumsnemnda torsdag 20. september 2018 VEDLAGT REFERAT

Dette «står att»:

 • Arrangement idrettsskule august – dette arrangementet går ut
 • Terrengløp september – friidrett – usikkert om og når.
 • Jubileumsfest 20. oktober – med boklansering – jubileumsnemnda i samråd med styret. Vedtak om å flytte festen til laurdag 24. november med visse atterhald. Ulike grunnar til dette m.a. kollisjon 100 årsfest i Stordal. Ei rekkje spørsmål vart drøfta – nærare i referatet: annonsering – innbyding – invitasjonar spesielt – frist påmelding 10.11? – kostnad 350 kr? Start kl 18. – Mat/middag – kaffi/kaker – dans – drikkevarer til sal – underhaldning – bruk av kulturhuset --- mmm Invitasjonar til: Stordal IL – Skodje IL – Ravn IL – Tomrefjord IL – Lauparen IL Ørskogfjellet skilag – Ø.sparebank – Ø.kommune – NIF – MRIF – Særkretsar-Fylkesmann
 • Sal og bruk av ymse effektar – jf m.a. jubileumsdress. Nye salsrundar.
 • Eventuelt anna som skulle dukke opp i løpet av hausten.
 • Jubileumsboka er slik det no ser ut i rute.

Jubileumsnemnda legg neste møte inn som sak på styremøtet no 2. oktober = DENNE SAKA HER.                                                                                                                                                         STYRET MÅ HER KOME LENGT MULIG I Å FASTSETJE HOVUDPUNKTA I FESTEN. Fordele ansvar - - event. setje opp grupper mm

Frå styremøtet 2. okt. Jubileumsfest: Asgeir hjelper Jan Petter i programkomiteen. Linn Tove har sjenkeløyve og hjelper til i baren. Anne Grete hjelper med vakthald. Påmeldingsfrist 10/11 Nytt møte jubileumsnemnda 25/10 kl. 20.00 foajeen kulturhuset. Jubileumsaktivitetsdag: Idrettskule går ut. Jubileumsterrengløp: Friidrett går ut. Jubileumsdress: 23/10 og 25-10 kl. 18-20 på Frivillegsentralen. Blir mulig og prøve og bestille dress. Samrøystes vedtak:

Styret fastset : Jubileumsfest 24.11.18. Kulturhuset. Mat /drikke, program/talar/helsingar, dans , vakthald, annonsering – eigne grupper innan jubileumsnemnda – jf notat ovanfor og referat frå møte i jub.nemnda. Nytt møte i nemnda 25. okt. Sal av jub.dressar 23. og 25. okt.

 

 

 

SAK 6 – 28.08.2017

TRENINGSTIDER ØRSKOGHALLEN 2018-2019. Endeleg oppsett

Saka vart handsama på styremøte 28. august 2018

Desse har meldt behov – delvis tidfesta:

 • Fotball
 • Volleyball
 • Cheerleading
 • Friidrett
 • Idrettskulen

Møtet 28.08.18: Gjennomgang – cheerleading (auka behov) , volleyball, idrettsskule og friidrett har meldt behov for bestemte tider.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret tek til vitande arbeidet som er gjort knytta til treningstider 2017/18 – så langt. Styret tek orienteringane og det som kom fram på møtet som eit vidare grunnleg for endeleg fastsetjing av fordelinga. Leiar i samråd med aktuelle grupper sluttfører arbeidet med fordelinga, set dette opp i eit samla skjema som vert kunngjort for Ørskoghallen og alle brukarar.

I etterkant har leiar arbeidd med å følgje opp vedtaket frå 280818.

Ei framlegg vert lagt fram for styret til endeleg handsaming og vedtak.

Eg viser til vedlagde skjema. Cheerleading , idrettskule, friidrett og volleyball er på plass.

Resten av tida i halle inkl. laurdag og søndag står til disposisjon for fotball. Fotball fordeler sjølv mellom dei ulike laga. Dette bør fotball få på plass relativt raskt. Fotball må klare seg med noko mindre i år.

Presiseringar: All brukarar melder frå om start – bruk av tildelt tid, endringar/bortfall av tid, orienterer alle leiarar og trenarar om reglane for bruk av hallen. Eventuelle spørsmål knytta til bruken av hallen skal rettast til dagleg leiar Kjetil Ramsvik – eventuelt leiar ØIL.

Samrøystes vedtak:

Styret godkjenner fordelinga av tida ØIL kan nytte i Ørskoghallen gjeldande frå 1. okt. 2018. Fotball fordeler si tildelte tid internt mellom sine lag og grupper. Alle brukarar plikter å følgje dei reglar som er vedtekne for bruk av hallen. Gruppene har ansvar for å orientere sine leiarar og trenarar om reglane.

Sak 7 – 02.10.18 – Eiga datagruppe innan ØIL?

Eg viser til sak 9 frå møtet 5. juni 2018.Møteboka fortel: Tid om anna dukkar spørsmål knytta til data – databruk og datakunnskap opp på ulike stader innan organisasjonen ØIL.

Dette kan gjelde m.a,:

 • Generelle og spesielle datautfordringar knytta til ulike tillitsverv m.m.
 • ØIL si heimeside. Få auka bruken gjennom auka kunnskap hos dei som skal
 • Administrator – tilgang etc
 • Facebook – andre sosiale media – bruk
 • Rutinar og enkle reglar for bruk
 • Kortare kurs – etter behov.
 • Andre oppgåver?

Samrøystes vedtak 5. juni 2018:

Styret tek sikte på å opprette ei eiga datagruppe på to personar. Styret vil drøfte nærare med gruppa om oppgåver og forventningar vi sit inne med. Linn Tove Lid vil ta kontakt med Magnus Lande og Sindre Sjøholt med tanke på at dei kan utgjere denne gruppa.

Frå møtet 280818: Begge dei to aktuelle kandidatane har takka nei. Alternativ: Leggje vekk saka. Prøve vidare å finne personar som kan ta oppgåva. Linn Tove Lid har spurt 2 stk. Men dessverre fått nei frå desse. Ho vil spør fleire om det kjem opp fleire kandidatar. Ber alle om å tenke på eventuelle kandidatar. Då dette er noko som ein burde få til.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret vedtek å halde fram arbeidet med å få på plass ei eiga datagruppe – jf vedtak 5. juni 18. Oppgåve for alle i styret: Melde frå til Linn Tove om eventuelle kandidatar til oppgåva.

Etter 28.08.18 har eg ikkje høyrt om at nye nemn har dukka opp.

Fram til styremøte 2. okt. bør eventuelle kandidatar verte lanserte slik at vi kan ta ei avgjerd då.

Styremøte 2. okt: Det har ikkje lykkast med å finne nokon til å ta på seg dette arbeidet då det er ein ganske omfattande jobb. Ikkje aktuelt å leige inn profesjonelle til jobben då dette vært for dyrt. Saka vært lagt på is inntil vidare. Alle gruppeleiarar vert bedne om å sende sine passord på mail til Ragnar. Slik ein får samla viktige passord på ein plass.

Samrøystes vedtak 021018:

Styret legg saka på is, men er framover opne for at aktuelle kandidatar kan dukke opp og gjere saka på nytt aktuell. Samling av viktige data m.a. passord vert samla hos leiar.

Sak 8 – 02.10.18 – Nytt idrettsråd nye Ålesund kommune – status – møte - framdrift

Kort oppsummering av saka så langt. Møteboka frå 10. april seier:

Samrøystes vedtak:                                                                                                                                     Styret ØIL viser til vedtak i årsmøtet 20. mars 2018. Styret vedtek å invitere representantar frå dei fire andre laga i Ørskog for val av 2 repr + 1 vara til arbeidsgruppa som skal arbeide vidare med saka om eit felles idrettsråd i nye Ålesund kommune. Dersom ØIL vert ståande som einaste lag som vil ta del i arbeidsgruppa, vert desse valde: Ragnar Bakken, Stine Ødegaard Urke som medlemmer og Linn Tove Lid som vara

Opplysning på møtet 5. juni: Leiar har kontakta andre lag i Ørskog om deltaking i arbeidsgruppa. Det er halde møte med Ørskog Ride- og køyreklubb. ØRK er interessert i å ta del i gruppa. Kandidat er Kristin Tørlen. Dette inneber at ØRK tek ein plass i arbeidsgruppa frå Ørskog.

Samrøystes vedtak 5. juni:                                                                                                                                                                                Styret tek opplysningar om Ørskog Ride - og Køyreklubb til vitande. ØIL ser det rett at gruppa frå Ørskog då vert samansett slik: Ragnar Bakken ØIL- Kristin Tørlen ØRK. Varamedlem vert Stine Ødegaard Urke frå ØIL

I løpet av sommaren 2018 har lite skjedd – ingen møte og framdrift i saka.

Møre og Romsdal idrettskrets kalla så inn til orienteringsmøte om skiping av idrettsråd for dei 5 kommunane i nye Ålesund, Spjelkavik 5. sept. 2018. MRIK la fram sine synspunkt og rettleiingar for det arbeidet som ligg framføre. God dokumentasjon.

Vi er tidlegare kjende med at repr. frå dei 5 kommunane vinter/våren 2018 nedsette ei eiga gruppe som har arbeidd med saka.

Det skulle veljast 2 personar frå kvar av dei fem kommunane til ei arbeidsgruppe som skulle føre arbeidet vidare.

Ørskog: Ragnar Bakken – Kristin Tørlen med Stine Ødegaard Urke som vara.

Etter litt att og fram er det no kalla inn til møte i denne gruppa på 10 personar.                                       MØTE I ARBEIDSGRUPPA: MÅNDAG 1. OKTOBER KL 1800 EIDET KULTURHALL

Vedlagt e-post – 2 sider knytta til denne innkallinga. Styret i ØIL vil på møtet 2. okt. få orientering frå dette møtet.

Styremøte 2. oktober: Referat frå møte Eidet 1. oktober. Ragnar Bakken og Kristin Tørlen. Konstituering – drøfting av oppgåver framover. Ørskog må skaffe ein del bakgrunnsstoff innan 10. november.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane om arbeidet med skiping av nytt idrettsråd for nye Ålesund kommune til vitande og konstaterer at Ørskog er aktivt med i arbeidet. Ragnar Bakken og Jan Petter Øvstedal finn fram dei opplysningar som skal til frå Ørskog – saman med Kristin Tørlen frå ØRK.

Sak 9 – 02.10.18 – Sandvolleybanene – renovering.

Jf handsaming på styremøte 280818 – særutskrift ligg ved VEDLEGG

Ørskog sparebank er spurt om støtte – ikkje svar så langt.

Orientering vert gjeve på styremøte 2. okt ved leiar volleyball.

Kva planar er lagt – framdrift – forespørje om utføring av arbeid – kostnader ----

Vi held saka varm ved å setje ho på sakskartet også på dette møtet.

Styremøte 2. okt.: Opplysing frå gruppa om at Toralf Braute skal kome med eit tilbod på arbeidet som må gjerast. Noko vert gjort på dugnad. Start våren 19. Søkje banken om midlar.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande og føreset at vedtaket frå 280818 vert gjennomført. Finansiering må på plass før arbeidet vert fysisk oppstarta – gruppa søkjer m.a. om støtte frå banken.

Sak 10 – 021018 – Personvernreglar – nye reglar

Ny lov om personvern er vedteken – jf.melding i møte 280818.

Nyheitsbrev frå Klubb Admin NIF følgjer som VEDLEGG.

Lova «Lov om behandling av personalopplysningar» vedteken av Dept. 15.06 218 – eit dokument på 85 sider!

Alle er forplikta i høve norsk lov og skal for sin del følgje opp lover som er vedtekne.

Slik også i høve denne nye lova.

Lova har nok kome som ein konsekvens av aukande digitalbruk og bruk av av personopplysningar i ulike samanhengar – også i idretten.

saka også «Norm for behandling av personalopplysningar ----« som gjev oss mykje god rettleiing.

«Veileder for behandling av personalopplysninger» VEDLEGG

Ørskog I: bør sjå nærare på vedteke regelverk og eventuelt lage eit enkelt oppsett som viser korleis vi i vårt lag skal handsame slike saker.

Dette bør byggje på sentralt vedtekne lover og rettleiingar og tilpassast ØIL.

Eg ser det rett at 2-3 personar innan styret ser nærare på saka – utarbeider framlegg for styret – for at saka så kjem som eiga sak attende til styret.

Styremøte 2. okt: Utarbeide eit kortfatta regelverk for korleis ØIL skal handsame lov og reglar i samband med personalopplysningar

Samrøystes vedtak -:

Styret vedtek å få utarbeidd eit kortfatta regelverk for korleis ØIL skal handsame lov- og regelverk for det som gjeld personalopplysningar innan eige lag.

Desse vert valde til å utarbeide eit slikt framlegg overfor styret: Stine Ødegård Urke og Kjell Petter Braute. Frist 1. februar 2019.

Sak 11. Skriv og meldingar 2. oktober 2018

 • Løypetrase Liasætra mv – status. MUNNLEG Klart vinter 2019 Nesten ferdig bru og dekke. Helikoptertransport av dess.

 

 1.  
 • Sonemøte – 2 stk – referat frå desse. MUNNLEG/VEDLEGG Orientering

 

 1.  
 • Brukarutval Ørskoghallen – status. MUNNLEG Ikkje møte sidan 1. møte våren 18. Mykje kunne ha vore drøfta. Bruk – orden – utviding – meir utnytting/utleige mm

 

 

 • Politiattestar – orientering/status. MUNNLEG Går greitt unna.

 

 

 • Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG Orientering

 

 1.  
 • Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG Orientering

 

 

 • Ørskogfjellet skilag – styrereferat. VEDLEGG Orientering

 

 

 • Cheerleading treningshelg + orientering nettsida. MUNNLEG Treningshelger sept – okt – nov. senior og junior.

 

 

 • Opprydding Brauta – trakkemaskin – skur v/hoppbakke. MUNNLEG Avtale med eigar om trakkemaskin. Fjerne skur v/hoppbakken.

 

 

 • Grasrotmidlar VEDLEGG ca 30.000 siste kvartal

 

 

 • Skadeverk stadion og utstyr – status MUNNLEG ØIL skal ikkje bli skadelidande . Saka hods politiet – konfliktråd? Traktor reparert kostnad ca 10.000 Kommunen dekkjer? Eigenandel skader bana vert dekt av kommunen.

 

 

 • Nyheitsbrev NIF – MRIF. VEDLEGG Orientering

 

 

 • Arbeidet med tillitsvalde 2019 – mange med ansvar! MUNNLEG. Orientering – årsmøte mars – skaffe nye tillitsfolk m.a. leiar ØIL

 

 

 • Eventuelt andre skriv eller meldingar MUNNLEG Ingen

 

 

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.

Sak 12. Eventuelt andre saker

Ingen saker.

Møtet slutt 21.30

Ragnar Bakken – leiar - Linn Tove Lid - referent på møtet

 

NB – VIKTIG!:                                                                                                                      

Oppfølgjing av sakene frå styremøtet 02.10.2018:

 • Sak 1   Til orientering - alle
 • Sak 2. Til orientering alle.
 • Sak 3. Leiar – friidrettsgruppe - styret – valde medlemmer plannemnda – sponsorgruppe
 • Sak 4. Alle – styret – grupper.
 • Sak 5.. Jubileumsnemnd - alle grupper - styret.
 • Sak 6. Leiar - styret – gruppene - Ørskoghallen
 • Sak 7. Leiar - styret –
 • Sak 8. Leiar – Jan Petter - styret – grupper – andre lag Ørskog
 • Sak 9. Styret - volleyball.
 • Sak 10. styret – grupper – Stine – Kjell Petter
 • Sak 11. Til orientering alle

JUBILEUMSFEST

ØIL 100 år:

JUBILEUMSFEST

Vi går inn i siste del av ØIL sitt jubileumsår - 100 år 1918 - 2018.

Ulike arrangement har funne stad.

Litt står att - mellom anna ein jubileumsfest/kvitduksfest.

Stad: Kulturhuset

Tid: Laurdag 24. november frå kl 18.00

Vi kjem attende med mykje meir om innhald og praktiske opplysningar - påmelding o.a..

ØIL si jubileumsbok er meininga å få lansert på denne festen.

Mange brikker skal på plass. Saman skal vi greie det!

Vi tek sikte på at alle som ønskjer å ta del vil få høve til å melde seg på denne festen. Merk av på kalenderen!!

Ragnar Bakken - leiar ØIL -

Møtebok ØIL styret 28. august 2018

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 28. august 2018 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                 Ragnar Elias Bakken - Stine Ødegård Urke ( til kl 20.00) – Linn Tove Lid – Frode Dyrkorn - Siv Krokfoss (frå kl 20.00) - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute - Ola Mogstad - Emma Karoline Hanssen - Anne Sofie Valgermo. Samla 10 røysteføre.

Forfall: - Anne Grete Refsnes Tennfjord - Stian Eidhammer -. Ingen vara for dei to.

Ref. på møtet: Sekretær Linn Tove Lid                                                                                                                        

Innkalling – pr. e-post + post.   Ingen merknader.                                                                                                              

Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Sak 1 – 28.08.18 - Møtebok frå styremøte 05.06.18 Vedlagt

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 5. juni 2018 vart godkjend utan merknader.

Sak 2 – 28.08.18 - Nytt frå dei sju gruppene i ØIL.

-cheerleading: Ikkje representert av Stian Eidhammer, men melder om stor auke i medlemmer og dei har starta seniorlag.

-fotball: Har trekt damelaget fra serien pga for stor og tøff motstand. Bana og anlegget er i god stand, ryddig og velstelt. Fotballdag blir arrangert førstkomande laurdag 01.09. Miniturnering 08.09 og futsal seinare.

- friidrett: Melder om same trenarar som før. Mulig jubileumsarrangement 06.09. Vil prøve å melde på turneringer.

-idrettskule: Vil søke om å få svømming og mulig eit jubileumsarrangement.

-ski og trim: Jubileumsbok på Lebergsfjellet. Trekning blir gjort og vinnerane kjem i bb.

-sykkel: Fast kvar onsdag heile året. Hadde sykkellaurdag på løken 16/7 med bra oppmøte. Deltakere med øil trøye både på Jotunheimen rundt, styrkeprøven Oslo, sykkel-ener`n Oppdal og Birkebeineren. Arrangementet på Haramsøya 25.08 vart avlyst pga dårlig vær. -volleyball: Ikkje representert av Anne Grete R Tennfjord. Samrøystes vedtak: Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 3 – 28.08.18 - Friidrettsanlegg/idrettsanlegg. Status.                           Arbeidet med finansiering.

Viser til tidlegare handsaming av denne saka – ei rekkje saker over fleire år – seinas 5. juni 2018. Her følgjer utskrift av møteboka frå 05.06.18:

Samrøystes vedtak 5. juni 2018:

Styret ØIL tek orienteringane til vitande og ser fram til handsaming i kommunestyret 21.06.18 og eit positivt vedtak der.

Etter 050618:

Kommunestyret handsama saka på møte 21. juni etter at f.skapet drøfta og ga si tilråding 19. juni.           VEDLEGG: Saksdokumenta ligg ved her. Kommunestyret var delt i saka, men fleirtalet vedtok nok ei utsetjing:                                                                                                                                                             Ørskog kommunestyre gjer ØIL utvida frist til 1.9.2018 for å kome tilbake med fullstendig finansieringsplan for sin andel av prosjektkostnadene.

Mindretalet (7)foreslo å gje klarsignal for å starte vidare arbeid/bygging av prosjektet. Framlegget er å finne i ØK si saksutgreiing.

Vedtaket i ØK kan lesast på ulikt vis. Må 5 mill vere på plass frå ØIL? Når er kommunestyret fornøgd og korkleis vert fullstendig finansieringsplan definert? Det verkar som kommune heilt ser vekk frå inngåtte avtalar knytta til dette prosjektet.

ØIL må innan 1. sept. leggje fram nye tall i høve tala som vart presentert 21. juni 2018.

ØIL si sponsorgruppe arbeider med å auke ØIL sin innsats. Tala vi oversender ØK før 01.09.18 må vere ferskast mogeleg.

ØIL ser fram til at ØK kan gjere eit endeleg vedtak om oppstart snarast etter 1. sept. 2018.

Samrøystes vedtak:       :

Styret ØIL tek vedtaket i Ørskog kommunestyre 21. juni 2018 til vitande. ØIl har arbeidd med å få auka beløpet frå laget si side utover 3.297.068 - fram til 01.09.18. Sponsorgruppa i samråd med leiar i styret sin rapport pr 28.08.18 viser at ØIL har auka tilskota monaleg. Dugnad jf MVA flomlysanlegg er redusert med 326.000 medan innsamla midlar er auka med 710.000 Totalt inneber dette at ØIL sitt tal pr 28.08.18 er 3.730.00. Dei siste 100.000 kjem som tilskot frå Gjensidige.           Styret viser til eige vedlegg vedk. rapport pr 28.08.18.

Styret oppmodar ØK på det sterkaste snarast å gje klarsignal for gjennomføring av prosjektet nytt idrettsanlegg.

 

 

SAK 4 – 28.08.18 – MEDLEMSREGISTRERING. VERVING – PURRING

Dette er sak på dei fleste styremøte. Sist gong 5. juni 2018 – jf møtebok nedanfor:

Samrøystes vedtak 5. juni 2018:

Styret tek til vitande at medlemsordninga fungerer jamt godt. Fakturaer for 2018 er utsende. Styret er positiv til Frode N. Jordanger sitt initiativ for medlemsrulling gjennom lokalavisa. Kvar gruppe bør leggje medlemsansvaret til ein av funksjonane i vedk. gruppestyre.

Sidan sist:

I siste del av juli gjekk det ut purring til alle som ikkje hadde betalt for 2018. Dette utgjorde om lag halvdelen av dei ca 500 registrerte medlemmene. Her er både aktive og støttemedlemmer irekna.

Pr 1 august viser klubb-admin. (etter at purring var sendt):

 • Medlemstal :             495
 • Betalt 2018:               330
 • Ikkje betalt:                165.

I gruppa ikkje betalt finn vi ca 100 aktive og ca 70 støttemedlemmer.

Aktive: Fotball ca 50, sykkel 10, Friidrett 6, Cheerleading ca 25, idrettsskulen 12.

Oppsummering:

 • Når det gjeld aktive burde det vere unødvendig å bruke tid og krefter på innkrevjing av kontingentar.
 • Støttemedlemmer: Her må vi vere glade for kvar som vil halde fram å støtte ØIL på denne måten.
 • Gruppene må få alle aktive til å betale. Her må vi kome ned til 0 ikkje-betalande.
 • Medlemsvervinga sett i gang av Frode jordanger er i gang – og vil truleg gje positive resultat.

På møtet: For mykje tid og krefter blir brukt på purringar på ubetalte kontigentar. Tala må ned, sjølv om oppdaterte tal er noko lågare enn vist ovanfor.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret tek opplysningane ovanfor til vitande og bed dei ulike gruppene om å intensivere arbeidet med å få dei aktive medlemmene til å betale kontingentane. Alle grupper må følgje opp og legge ansvaret for alt kontingentarbeid etc til ein medlemsansvarleg.                                                   Styret håper aksjonen sett i gang av Frode Jordanger vil gje positive utslag på medlemstalet.

Sak 5 - 28.08.18 – Jubileum 100 år ØIL

Året 2018 – ØIL rundar 100 år. Fleire arrangement – andre tiltak – effektar mm

Viser til førre møte 5. juni 18:

Samrøystes vedtak 5. juni 18:

Styret godkjenner opplegget for arrangement så langt. Gruppene gjer nødvendig oppfølging, planlegging og gjennomføring. Jubileumsnemnda fastset prisar mm på effektar og skal vidare vere eit samordnande organ.

Sidan sist:

Sommaren ligg mellom møte i styret 5. juni og 21. august.

Nemnda har ikkje hatt møte i denne perioden. Sykkelløp avvikla 16. juni.

Dette «står att»:

 • Arrangement idrettsskule august
 • Terrengløp september - friidrett
 • Jubileumsfest 20. oktober – med boklansering – jubileumsnemnda i samråd med styret.
 • Sal og bruk av ymse effektar – jf m.a. jubileumsdress.
 • Eventuelt anna som skulle dukke opp i løpet av hausten.

Nærare orientering frå jubileumsnemnda på møtet 21.08.18. Her må vi også få litt opplysningar knytta til økonomien.

Frå møtet 280818: Jubileumsfest på kulturhuset 20.10. Jubileumsboka er i rute, men manglar stoff frå 1920-1945. Jubileumsdressar ca 100 dressar selde så langt. 40000 utlegg og 10000 inntening. Blir delt ut buffer til fotballdagen og diverse effektar har blitt gitt til dei forskjellige jubileumsarrangementa.

Samrøystes vedtak 280818:

Styret bed jubileumsnemnda følgje opp vedtekne tilak knytta til jubileet for det som gjeld resten av 2018. Planlegginga av jubileumsfesten 20. oktober bør starte snarast.Skisse for innhald mm for festen vert lagt fram på neste styremøte. Terrengløpet må endeleg tidfestast.

 

Sak 6 – 21.08.18 - FORDELING AV MIDLAR 2018

Midlar tildelt ØIL i 20187 vert gjennom vedtak i styret fordelt mellom hovudlaget og dei ulike gruppene. Desse midlane kan fordelast for 2018.

Midlar til fordeling 2018:

                                                                    2018        2017: 2016:       2015:     2014:           2013:

ØRSKOG KOM. KULTURMIDLAR:   30.000    47.000 60.000    35.000   70.000 (80.000)

 

ØRSKOG SPAREBANK – GÅVE:       100.000   70.000 57.500     50.000 45.000   (55.000)

 

STUI – NORGES IDR.FOR. LAM:     144.297 145.000*135.000* 125.000*89.332   (68.263)

 

GRASROTMID. Sist år:                        77.038         63.149 59.037   56.154 50.646   (44.528)

 

SAMLA:                                                 351.335 320.149  311.537 266.154 254.978 (247.791)

 

Ørskog Sparebank sponsoravtale ØIL: 30.000       30.000 30.000     25.000 25.000     (25.000)

 

Vedlagt: Alle dei ulike tilskota frå Ørskog sparebank i 2018: Flott

Momskompensasjon for ØIL 2017 vert utbetalt seint i 2018 og vert bokført hovudlaget som då får styrka sin konto. Dette kan gje høve til å gjere vedtak med økonomiske verknader utover i arbeidsåret 2018-2019.

Turbokkontoen pr august 2018: RS 30.000 (23.000 i 2017)

Vi bør finne rom til å setje av noko til jubileumsboka 2018 også i 2018

Jf. oppsett for fordeling siste 14 åra

Grasrotmidlar: Nyttar no heile år 01.01-31.12. Tidlegare mai-mai.

Styret gjer vedtak om fordelinga for 2018 på sitt møte 21. august 2018.

Nytt idrettsanlegg: Tidlegare uttalt: Hovudlaget 100.000, Friidrett: 100.000. fotball: 100.000 Dette vert å gjere formelt vedtak om i denne saka.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret vil i denne saka formelt vedta det ØIL/grupper vil gå inn i prosjektet med: ØIL hovudlaget 100.000, Friidrettsgruppa 100.000, Fotballgruppa 100.000.

Styret vedtek fordeling av midlar 2018 slik det kom fram på møtet. Fordeling:

 • Hovudstyret:              19.335
 • Fotball                       145.000
 • Friidrett:                     20.000
 • Idrettsskulen:                5.000
 • Ski:                             45.000
 • Sykkel:                          5.000
 • Trim:                             2.000
 • Volleyball:                  30.000
 • Cheerleading:            40.000
 • Jubileumsbok:           25.000
 • Løypetrase:                15.000 … samla 351.335

 

Sponsormidlar Ørskog sparebank – samla 30.000:

 • Hovudstyret:              10.000
 • Fotball:                      10.000
 • Cheerleading:             10.000

 

Faktaretting: Fotball sponsoravtale med Ørskog Sparebank: Talet for 2018 skal vere 95.000

 

SAK 7 – 28.08.2017

TRENINGSTIDER ØRSKOGHALLEN 2018-2019. FORDELING

Jf tidlegare års prosedyre – med mindre endringar:

 • Utlysing – i år med frist 10.08 2018. Svar frå Ørskoghallen vil vi ha til møtet 210818
 • Grupper og lag innan ØIL melder sine behov/ønskje for 2018/2019.
 • Leiar ØIL søkjer samla for heile ØIL – jf vedlegg datert 23.06.18.
 • Innkomne ønskje frå: Cheerleading som ønskjer Ty 1730-1900 og 1900-2100 + torsdag 1730-21.00Fotball: Idrettsskulen:.Sykkel:
 • Trim/ski:
 • Friidrett:
 • Volleyball:
 • Dei andre gruppene har så langt ikkje meldt ønskje.
 • Fordeling innan fotball til ulike lag vert gjort seinare i samråd med gruppa.
 • Opplegget må eventuelt ajourførast seinare.
 • Alle bør så langt råd er få oppfylt sine ønskje.
 • Styret gjer vedtak – eventuelt med fullmakt vidare til å fullføre planen og fordelinga.
 • Grupper/lag melder frå om start
 • Reglar mm for hallen skal følgjast.
 • Vi bør ha eit brukarmøte i regi av Ørskoghallen så tidleg som råd er.

Vedlagt følgjer endeleg oppsett for sist år 2017/2018.- til orientering

Møtet 28.08.18: Gjennomgang – cheerleading (auka behov) , volleyball, idrettsskule og friidrett har meldt behov for tider.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret tek til vitande arbeidet som er gjort knytta til treningstider 2017/18 – så langt. Styret tek orienteringane og det som kom fram på møtet som eit vidare grunnleg for endeleg fastsetjing av fordelinga. Leiar i samråd med aktuelle grupper sluttfører arbeidet med fordelinga, set dette opp i eit samla skjema som vert kunngjort for Ørskoghallen og alle brukarar.

 

Sak 8 – 28.08.18 – CHEERLEADING TRENINGSHELG – BRUK AV HALLEN OG SKULEN

Cheerleading har planar om ei treningshelg 22.-23. sept Dei vil invitere lag frå Sula til samling. Det meste vil skje i Ørskoghallen. Vidare har dei gjort framlegg om å få låne rom på Ørskog skule til overnatting.

Vedlagt følgjer ein e-post-korrespondanse i saka. VEDLEGG

 • Trenar cheerleading søkjer
 • Leiar Odd A. Jakobsen har sendt førespurnad til hallen og skulen.
 • Ok frå hallen
 • Nei frå skule v/rektor
 • Nei frå rådmann – sak vedk. utleigereglar mm for skulen seinare.
 • Godt svar frå Odd Arild
 • Kommentar frå leiar ØIL – ikkje svar frå kommunen pr 01.08.18

Saka er høgst merkeleg. Det burde vere ei kurant sak for skulen og kommunen å svare JA på denne søknaden frå ØIL v/cheerleading. Leiar ØIL viser til Odd Arild sine kommentarar og mine eigne synspunkt i vedlagde e-postar. Cheerleading arbeider med alternative løysingar for å kunne gjennomføre tiltaket.

Styret i ØIL bør følgje opp saka og prøve å få gjennomslag for eit positivt svar frå skule/kommune slik at gruppa sine ønskje vert imøtekomne.

Frå møtet 28.08.18: Det kom til dels sterke reaksjonar frå medlemmer i styret over at dette ikkje har vorte ordna frå kommunen si side. «Trist og trasig at skulen og kommunen seier nei til utlån av skulerom.Vi håper det vert ei løysing på dette.»

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret vil be Ørskog skule og Ørskog kommune saman med ØIL å finne ei løysing i denne saka slik at ønskja frå cheerleading om å nytte rom ved skulen til overnatting vert imøtekomne. Dei idrettslege aktivittetane vert gjennomførte i Ørskoghallen.

Sak 9 – 28.08.18 – Eiga datagruppe innan ØIL

Eg viser til sak 9 frå møtet 5. juni 2018..

Møteboka fortel:

Tid om anna dukkar spørsmål knytta til data – databruk og datakunnskap opp på ulike stader innan organisasjonen ØIL.

Dette kan gjelde m.a,:

 • Generelle og spesielle datautfordringar knytta til ulike tillitsverv m.m.
 • ØIL si heimeside. Få auka bruken gjennom auka kunnskap hos dei som skal
 • Administrator – tilgang etc
 • Facebook – andre sosiale media – bruk
 • Rutinar og enkle reglar for bruk
 • Kortare kurs – etter behov.
 • Andre oppgåver?

Samrøystes vedtak 5. juni 2018:

Styret tek sikte på å opprette ei eiga datagruppe på to personar. Styret vil drøfte nærare med gruppa om oppgåver og forventningar vi sit inne med. Linn Tove Lid vil ta kontakt med Magnus Lande og Sindre Sjøholt med tanke på at dei kan utgjere denne gruppa.

Styret må no arbeide vidare med denne saka.

Vi merkar oss at to personar kunne vere aktuelle til gruppa.

Er desse framleis aktuelle/villege til å gjere ein innsats for ØIL her?

Vi avventar svara dei eventuelt har gjeve.

Vedtak og vidare arbeid med saka er avhengig av dei resultat Linn Tove kan leggje fram

Frå møtet 280818: Begge dei to aktuelle kandidatane har takka nei. Alternativ: Leggje vekk saka. Prøve vidare å finne personar som kan ta oppgåva. Linn Tove Lid har spurt 2 stk. Men dessverre fått nei frå desse. Ho vil spør fleire om det kjem opp fleire kandidatar. Ber alle om å tenke på eventuelle kandidatar. Då dette er noko som ein burde få til.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret vedtek å halde fram arbeidet med å få på plass ei eiga datagruppe – jf vedtak 5. juni 18. Opggåve for alle i styret: Melde frå til Linn Tove om eventuelle kandidatar til oppgåva.

Sak 10 – 28.08.18 – Norway cup 2018 – Evaluering Ørskog.

Norway Cup er verda største fotballturnering for sei yngste.

ØIL tok også i år del med fire lag på Norway Cup. Fotballgruppa og spelarar skal ha all ære av innsats og resultat. Det ligg sværande mykje arbeid bak ei slik deltaking.

Det er heilt naturleg at ØIL markerer ØIL si deltaking og resultat. Fotballgruppa må få ansvaret for ei slik markering. Når og korleis må vere gruppa si oppgåve og ansvar. I 2017 vart dette lagt til «fotballdagen» 30. sept. der Ørskog kommune og Ørskog sparebank tok del.

Styret ser det naturleg at arrangementet vert nærare planlagt av fotballgruppa i samråd med styret i ØIL.

Det vert elles vist til kampresultat og sluttplasseringar i vedlegg til saka. Resultat er gode. I tillegg kjem opplevingar for livet for dei mange spelarane og foreldre/besteforeldre m.f.

J14 med beste jentelaget i Ørskog si historie kom til kvartfinalen. Alle lag kom til a sluttspelet.

Samrøystes vedtak 28.08.18:

Styret vil uttrykke stor honnør til dei som var med på å bidra til at fire lag fekk delta på Norway Cup og til dei resultata som vart oppnådd. ØIL fotball vil stå føre markeringar av denne innsatsen.

Sak 11 – 28.08.18 – Sandvolleybanene – renovering.

For om lag 20 år sidan fekk ØIL planlagt og bygd sandvolleyballbaner nær Ørskogbanken stadion.

Banene har tidvis vore mykje nytt – andre periodar har bruken vor minimal.

Banene må haldast vedlike – det gjeld

 • Grusen – fri for ugras mm
 • Netta
 • Stengene
 • Området tett ved banene

Vi må heile vegen satse på at dei anlegga vi har, må godt haldast ved like.

Volleyballgruppe må seiast å vere nede i ein bølgedal, derifrå går det an å kome oppover.

ØIL samla må ta oppgåva å få renovert banene .

Vi må ta standpunkt til kva som må gjerast.

Saka har vore drøfta på styremøte.

Eg viser elles til litt e-postutveksling om kva som eventuelt må gjerast. VEDLEGG.

Saka vert no teken opp på styremøtet 21. august 2018

Her må vi stake ut kurse – kva gjer vi – kven gjer kva – økonomi.

Eg trur vi må vere budde på å bruke noko pengar på denne oppgåva.

Saka ver t lagt fram til drøfting med tanke på å gjere konkrete vedtak.

Desse vedtaka må så setjast ut i livet snarast deretter.

Styremøte 280818: Skal ein ha banene må dei vere i orden. Få ein pris og sjå kva som kan gjerast. Bør gjennomførast våre 2019.

Samrøystes vedtak 280818:

Styret vedtek at renovering av sandvolleyballbanene vert utført. Tilbod på arbeid og materiell vert å innhente. Økonomi: Styret viser til fordeling av midlar i sak 6 der volleyballgruppa fekk 30.000. Styret vil kome attende til eventuelle tilleggsløyvingar utover dette og eigne midlar frå gruppa. Volleyballgruppa er ansvarleg for at saka vert ført vidare ved innhenting av tilbod og at arbeidet vert gjennomført våren 2019.

Sak 12 – 21.08.18 – HANDLINGSPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET – RULLERING AV HANDLINGSDELEN

Har i brev frå Ørskog kommune 31.07.18fått dokument knytta til høyring av plan for idrett og fysisk aktivitet.

Dette gjeld handlingsdelen. Denne skal rullerast kvar år. Alle prosjekt med ønskje/søknad om spelemidlar må vere med i planen.

Sist vi reagerte på vedtak i liknande sak var i styresak 18. januar 2018 – VEDLEGG.

Gjeldande handlingsprogram er todelt:

 • Ordinære anlegg

 

 • Her finn vi to anlegg
 • Nr2: Friidrettsanlegg – investeringskostnad 15 mill . Framleis er ØIL ført opp med 5 mill. Oppstart ikkje avklara
 • Nr 3 Løypetrase . Søknaden er imøtekomen med 150.000 – ikkje førebels utbetalt – dette vil skje i samband med fullføringa av anlegget i 2018,
 • Ørskog IL. Støttar desse prosjekta – Friidrettsanlegg bør rykkje opp til nr. 1.
 • ØIL vil også uttale si støtte til dei andre prosjekta på lista.
 • Nærmiljøanlegg

 

 • Her finn vi 9 positive tiltak som det ikkje er vanskeleg å gje si støtte til. Prioriteringane har vi ingen merknader til.

ØIL ser det svært viktig at prosjekt Friidrettsanlegget no får høgste prioritering. Her må alt vere klart til spelemiddel-søknad innan 15. januar 2019,

 

Samrøystes vedtak:

Styret viser til saksutgreiinga og vil uttale.

 • Nærmiljøanlegg – full støtte til desse prosjekta frå ØIL
 • Ordinære anlegg: Ørskog IL. Støttar desse prosjekta – Friidrettsanlegg bør rykkje opp til nr. 1. Jfr elles styret sine merknader til tala i dette projektet - sjå sak frå styret 18.01.18.
 • Styret vil i tillegg uttale: Utvidinga som er vedteken knytta til Ørskoghallen – lager m.m. – må gjennomførast straks!

 

 •  

 

Sak 13. Skriv og meldingar 28. august 2018

 • Løypetrase Liasætra mv – status. VEDLEGG Bjelkar og materiale snart på plass.

 

 1.  
 • Brukarutval Ørskoghallen – jf sak 05.06.18- status – 1. møte MUNNLEG Ikkje noko nytt

 

 1.  
 • Idrettsråd nye Ålesund – status. MUNNLEG Møte om kort tid 

 

 1.  
 • Politiattestar – orientering/status. MUNNLEG Siv følgjer opp.

 

 1.  
 • Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG OK 

 

 1.  
 • Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG OK

 

 1.  
 • Ørskogfjellet skilag – styrereferat. VEDLEGG Dugnad - styremøte 

 

 1.  
 • Stordalscup 5. – 17. juni. Evaluering MUNNLEG OK

 

 1.  
 • Opprydding Brauta – trakkemaskin – skur v/hoppbakke. MUNNLEG Kjell Petter og Emma ordnar dette. 

 

 1.  
 • VIPPS – bruk – omfang – røynsler MUNNLEG OK

 

 1.  
 • LAM-midlar 2018 VEDLEGG Jf sak fordeling av midlar

 

 

 • Skadeverk stadion og utstyr. MUNNLEG Politisak 

 

 1.  
 • Personvern VEDLEGG Nytt regelverk kjem attende til saka

 

 1.  
 • Nyhetsbrev NIF – MRIF VEDLEGG OK 

 

 1.  
 • Gebyrordninga Ørskog sparebank VEDLEGG Alt ordna

 

 1.  
 • Styret ØIL 2018 ajourført VEDLEGG OK 

 

 1.  
 • Festekontrakt stadion – historisk dokument 31. mai 1976. VEDLEGG OK

 

 1.  
 • Eventuelt andre skriv eller meldingar MUNNLEGRagnar ga melding om at ny leiar må på plass ved årsmøtet våren 2019.

 

 1.  

 

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.

Sak 14. Eventuelt andre saker

Ingen saker.

Møtet slutt 21.30

Ragnar Bakken – leiar - Linn Tove Lid - referent på møtet.+ ref. på møtet

 

NB – VIKTIG!:                                                                                                                      

Oppfølgjing av sakene frå styremøtet 28.08.2018:

 • Sak 1   Til orientering - alle
 • Sak 2. Til orientering alle.
 • Sak 3. Leiar – friidrettsgruppe - styret – valde medlemmer plannemnda – sponsorgruppe
 • Sak 4. Alle – styret – grupper.
 • Sak 5.. Jubileumsnemnd - alle grupper - styret.
 • Sak 6. Leiar - styret – gruppene - kasserar
 • Sak 7. Leiar - styret – valde medlemmer brukarutval.
 • Sak 8. Leiar – styret - cheerleading
 • Sak 9. Styret - grupper – Linn Tove.
 • Sak 10. Fotball
 • Sak 11. Leiar – volleybal
 • Sak 12. Leiar – grupper
 • Sak 13. Til orienteringØil Styre 280818 ref
 •  
 •