ØRSKOG IDROTTSLAG (ØIL) vart skipa 24. februar 1918. Laget rundar såleis 94 år i 2012 – og kan førebu seg på 100-årsmarkering i 2018.

 Ørskog IL

MEDLEMSPENGAR ØIL 2017

ØRSKOG I.L. OG MEDLEMSPENGAR

Ørskog I.L har etter pålegg frå Idrettsforbundet gått over til nye rutinar i samband med innkrevjing av medlemspengar. Alle som er registrerte i ulike medlemskartotek har fått krav eller oppmoding om å betale kontingent for 2017. Oppmodinga går til alle støttemedlemmer der kontingenten er 100 kr pr år. Alle aktive har i tillegg til medlemskontingent på 100 pr også fått krav om gruppeavgifter. Alle aktive må betale. Omlegginga har kanskje ført til litt utfordringar for enkelte. Eg likar lite å mase, men eg vil som leiar for ØIL be og oppmode om at flest mogeleg av støttemedlemmene betaler 100 kr og at alle aktive betaler det dei har fått beskjed om. Håper vi kan halde på det relativt gode medlemstalet vi har. Spørsmål: Ta kontakt med underteikna. Takk for at du vil vere aktiv/støttemedlem i laget vårt. God sommar til alle - og hugs betaling før du tek ferie.

Ragnar Bakken - leiar ØIL -

MEDLEMSBREV - MEDLEMSREGISTRERING - KONTINGENT

 

 

Til: Aktive medlemmer og støttemedlemmer i Ørskog I.L.

Ørskog I.L. er glad for alle som vil vere medlem i laget vårt. Vi ønskjer aktive medlemmer og støttemedlemmer i alle aldrar. ØIL har i dag sju aktive grupper med sine medlemmer. I tillegg er vi stolte over at fleire hundre er registrerte som støttemedlemmer. ØIL er av Norges Idretts-Forbund pålagt å gå over til sentral og samordna registrering av medlemmer og innbetaling av kontingentar. Ved utsending av krav om medlemspengar for 2017 har vi nytta lister som det nye systemet har adoptert. Ein del av namna er såleis frå ein del år tilbake. Vi håper at flest mogeleg av dei som mottek dette brevet med oppmoding om å betale medlemspengar for 2017, vil gjere dette. Takk på førehand! ØIL si støtte frå NIF aukar vesentleg for kvar medlem som stør oss med 100 kr i medlemspengar. Vi har likevel forståing for at det finst dei som vil avslutte sitt «medlemsskap». Desse siste gjev beskjed til underteikna.

 • Medlemskap – likt for alle – aktive og støttespelarar: 100 kr pr. år.
 • Gruppekontingent – gjeld aktive – desse kontingentane varierer frå gruppe til gruppe – frå 200 kr og oppover pr år. All innbetaling går her til gruppene sine kontoar.
 • Døme: Ola Olsen – aktiv medlem i sykkelgruppa i ØIL. Krav for 2017: 100 kr årspengar til ØIL + 200 kr gruppekontingent til sykkelgruppa. Systemet sorterer til rett konto.

Fakturaer vert sende til registrerte e-postadresser – eller pr. post/levering. Betaling kan skje via ONLINE (bruk helst online ved beløp under 600 kr). GIRO (bruk helst giro ved beløp over 600 kr). Aktive medlemmer i fleire grupper vil få fleire giroar (ein av desse inneheld då 100-lappen + ei gruppe).

Med sportsleg helsing frå Ørskog I.L – 100 år i 2018! – Ragnar Bakken – leiar ØIL -

Spørsmål - merknader:

Frå aktive medlemmer: Leiar i vedkomande gruppe.

Støttemedlemmer m.fl.: Leiar ØIL – Ragnar Bakken – 90205435 - Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

 

styremøte 25.04.17 - møtebok

 

MØTEBOK - STYRET

Tysdag 25. april 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades: Ragnar Elias Bakken –Tine J. Steinset - Kamilla Vestre Cevallos - Jan Petter Øvstedal -– Stian Eidhammer – Kjell Petter Braute – Emma Karoline Hanssen - Frank Urke (vara for Stine Ø. Urke) – Anne Grete Refsnes Tennfjord.

Forfall Frode Dyrkorn (ingen vara) - Kjetil Ramsvik (ingen vara)– Anne Sofie Valgermo (ingen vara)- Stine Ødegaard Urke

Ref. på møtet: Sekretær Tine J. Steinset

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader. Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Sak 1. Møtebok frå styremøte 24.01.2017.                                                                                                                                Møteboka var utsend på førehand + saksdokumenta – gjennomgang.

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 24. januar 2017 vart godkjend utan merknader.

Sak 2. Møtebok årsmøte ØIL 21. mars 2017.                                                                                                                          Møteboka var utsend på førehand + saksdokumenta – gjennomgang.

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå årsmøte 21.03.2017 vart godkjend utan merknader.

Sak 3. Nytt frå gruppene i ØIL.

 • Cheerleading: Alt er berre velstand utanom bruk av mattene. Framleis venteliste for å få vere med. Gjekk supert på NM med sølvmedalje. ?
 • Fotball: Sesongen er i gang. Det virker som at alt er under kontroll. Har 3 stk 11-lag. Dugnad til helga, koste granulat inn att på bana. Fotballgruppa har Izatle (kortlesar) og oppbevarer denne for idrettslaget. Dei andre gruppene tar kontakt ved behov.
 • Friidrett: Lite nytt. Inntrykket er at det er fleire eldre barn som trenar. Har 5 faste trenarar.
 • Idrettskule: Ingen frå gruppa på møtet.
 • Ski/trim: Bøkene er på veg ut i kassene.Boka i Hestvika er flytta ned til berga v/sjøen.
 • Sykkel: Ingen frå gruppa på møtet.

 

 • Volleyball: Ikkje noko nytt. Dei vaksne trenar ein gong for veka

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande.

SAK 4: FRIIDRETTSANLEGG/IDRETTSANLEGG

Litt tilbake til møtet 24.01.17: Ragnar orienterte om framdrift og om dei møta som har vore. Kjell Petter orienterte nærare om sjølve møta. Neste møte er allereie 25.01. Kjem til å satse på dei mest brukte øvingane (ikkje spyd og slegge i første omgang). Må snart få satt i gang det som er ØIL si oppgåve m.a. sponsormidlar, spelemidlar etc. Blir eit kjempeflott anlegg totalt sett når det står ferdig.  Samrøystes vedtak: Styret i ØIL er godt nøgd med at planarbeidet er kome i gang. Styret ser det nyttig fortløpande å kunne verte orientert om arbeidet gjennom møtereferat og orienteringar i styremøta.

Møte 25.04.17: Ragnar og Kjell P. orienterte. Referat frå plannemnda sine møte sidan sist styremøte i ØIL låg ved saksdokumenta. Det verkar som framdrifta vedk. planlegging er ok

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 5. Ørskogdagane 10. – 11. juni 2017 – deltaking.

Invitasjon om å ta del på arrangementet Ørskogdagane 2017. Saka vart drøfta. ØIL vil ta del. ØIL sine bidrag: Cheerleading med framsyning, friidrett med Eggane opp og sentrumsløp, idrettsskulen med leikar for dei minste, fotball med på stand med sal av effektar. Sykkel, volleyball og ski/trim kan henge seg på – må melde frå sjølve til Frivillegsentralen. Stand for ØIL etter mønster frå siste åra. Presentasjon, medlemsverving, grasrotandelen og informasjon om ny løypetrase frå Liasætra til Steinsetsætra med høve til å støtte med pengegåve.

Samrøystes vedtak:

Styret vedtek at ØIL tek del på Ørskogdagen laurdag 10. juni og melder frå om desse aktivitetane:   Cheerleading med framsyning, friidrett med Eggane opp og sentrumsløp, idrettsskulen med leikar for dei minste, fotball med på stand med sal av effektar. Sykkel, volleyball og ski/trim kan henge seg på – må melde frå sjølve til Frivillegsentralen. Stand for ØIL etter mønster frå siste åra. Presentasjon, medlemsverving, grasrotandelen og informasjon om ny løypetrase frå Liasætra til Steinsetsætra med høve til å støtte med pengegåve. ØIL treng dobbel standplass med straum ikkje for langt unna starten for dei to løpa.

Sak 5. Medlemsregistrering m.m. KlubbAdmin. Status.

Orientering om arbeidet som er gjort etter siste styremøte og årsmøtet. Idrettsregistreringa (samordna rapportering) skal vere innsendt innan 30. april mot 31. januar tidlegare år. Dette er under kontroll.

Vi nærmar oss tid for fakturering. Det vert vist til notat frå Kamilla – vedlagt sakspapir. Alle kontingentar skal innkrevjast gjennom det sentrale systemet til NIF. Det meste vert fakturert i mai, medan cheerleading vert utsendt i desember. Samla medlemstal viser no 756. Dette talet vil nok skrumpe noko etter den kontingentrunden vi no skal ha. Kontingent ØIL 100 kr. Alle grupper har fastsett sine medlemsavgifter for 2017. Elles vert vist til sakspapira i denne saka.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande og konstaterer at arbeidet med omlegginga er i rimeleg god rute.

Sak 6. Mogeleg kjøp av ATV – sluttstatus.

Slikt vedtak vart gjort 24.01.17:  Styret stiller seg positiv til å ta del i finansieringa av ein ATV m/utstyr for å utvide og forbetre løypetilbodet i Ørskog – jf. vedlagde prospekt. ØIL føreset at opplegget og finansieringsplanen let seg gjennomføre der ØIL sin del av finansieringa vert inntil 40.000 kr. Ut frå desse føresetnader løyver ØIL 40.000 kr til prosjektet. ØIL bed løypekøyrarane/skigruppa innan ØIL gjennomføre alt det praktiske i samband med finansiering, innkjøp og klargjering. ØIL bed vidare om at skigruppa/løypekøyrarane tek drifta av ATV`en, og at faktiske driftsutgifter vert dekte av ØIL.

Etter dette har det vist seg problematisk med finansieringa. Saka vart no drøfta ut frå ny situasjon. Semje i styret om å leggje denne saka til sides/på is.

Samrøystes vedtak:

Styret vedtek ikkje å gå vidare med denne saka no.

Sak 8. Skiløype trase Liasætra – Steinsetsætra – status.

Saka har vore arbeidd med over ein del tid og handsama i styremøte fleire gonger – seinat i januar 2017. Det meste av papirarbeidet er no unnagjort. Kostnadsramme 320.000. Søknad om spelemidlar er ordna og det meste av nødvendige løyve er på plass.Vi kan med glede melde at Ørskog sparebank har sett av 125.000 til prosjektet. Takk til banke. Kronerulling og anna økonomisk støtte vil det verte arbeidd vidare med. Vi vonar at arbeid i marka kan gjerast i 2017.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande og nyttar høvet til å rette ei stor takk til Ørskog sparebank for raus gåve til prosjektet. Styret ser elles svært positivt på at ein no nærmar seg «anleggsstart».

SAK 9. ØIL 100 år 2018 – val av jubileumsnemnd

ØIL har tidlegare vedteke å få utgitt ei jubileumsbok i 2018. Ei eiga nemnd arbeider med dette. Det vi også vere naturleg at laget på ulik vis markerer jubileet. Årsmøtet har sagt ja til dette og har gjeve styret fullmakt til å velje ei eiga jubileumsnemnd.

Jubileumsnemnd:

 • Kor mange og kven skal utgjer denne nemnda
 • Årsmøtet har lagt føringar om at styret og alle grupper bør vere representert.
 • Dett vil seie ei nemnd på t.d. 7 personar.
 • Kvar gruppe må kunne foreslå medlem frå noverande gruppe eller tidelgare medlemmer i gruppa/gruppestyret. Arbeidsutvalet bør vere representert.

Mandat/oppgåve:

 • ØIL skal markere jubileet på ulike måtar.
 • Sportslege aktivitetar/tiltak/arrangement – gjerne spreidde utover i året – der markeringa av 100 år er eit utgangspunkt. Jubileumsarrangement.
 • Andre markeringar – t.d. jubileumsfest – andre tiltak gjerne knytta opp mot sportslege innslag.

Ragnar orienterte og saka vart drøfta. Kven skal vere med i nemnda? Alle grupper bør vere representerte med ein person. Gruppa bør vere på plass innan august 2017.

Samrøystes vedtak:

Styret vedtek at kvar gruppe (7) finn fram til sin representant i nemnda og melder resultatet til leiar ØIL innan sommaren/eventuelt styremøte i juni. Leiar ØIL kallar inn til konstituerande møte.

Mandat:

 • ØIL skal markere jubileet på ulike måtar.
 • Sportslege aktivitetar/tiltak/arrangement – gjerne spreidde utover i året – der markeringa av 100 år er eit utgangspunkt. Jubileumsarrangement..
 • Andre markeringar – t.d. jubileumsfest – andre tiltak gjerne knytta opp mot sportslege innslag.

 

Sak 10. Kjøp av traktor til bruk på kunstgrasbana?

Saka har vore drøfta på fleire styremøte – jf. 29.11.16 og 24.01.17.

Det har deretter vore arbeidd med saka frå fotballgruppa utan å vere i mål. Spørsmålet knytta til MVA og kommunen si rolle er ikkje avklara. Ørskog kommune sitt brev 15.03.17 låg ved saksdokumenta. Brevet er rimeleg negativt i høve ØIL sitt framlegg om kjøp – eigar – MVA-refusjon m.m. Dersom kommunen ikkje blir med på dette opplegget må i tilfelle kjøp ØIL ordne all finansiering – eigne midlar og eventuelt lån. Førebels arbeider vi for å kome i mål med ei løysing saman med kommunen. Det kan elles verte for kostbart for ØIL.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane om status i saka til vitande.

Sak 11. Stønader Ørskog sparebank 2017 – orienteringssak.

I år har laget fått større summar enn vanleg er. Dette er vi svært takksame for. ØS har verkeleg vorte ein god økonomisk støttespelar.

Vi tek her med:

 • Generell gåve 2017:               70.000
 • Ny løypetrase:                    125.000
 • Cheerleading gåve:                50.000

 

 • Sponsor hovudlaget               30.000 pr år
 •  
 • Sponsor fotball                      85.000 pr år
 •  
 • Drakter m.m. fotball              ca 50.000
 •  
 • Andre tilskot – trim               ca 1.500                      -

Samrøystes vedtak:

Styret i ØIL tek orienteringa til vitande og rettar ei stor takk til Ørskog Sparebank for rausheit og velvilje overfor ØIL

 

 1. Skriv og meldingar 25. april 2017
 2. a) Søknad kulturmidlar ØK 2017. MUNNLEG Orientering søknad sendt
 3. b) Godtgjersle leiar 2017 – jf. årsmøtesak. MUNNLEG + årsmøtereferat Orientering
 4. c) Politiattestar – status. MUNNLEG Orientering Kva med grensa på 3 år?
 5. d) Kurs oversyn NIF. VEDLEGG Orientering
 6. e) Jubileumsbok – status. MUNNLEG/VEDL. Minner om bilde og stoff frå gruppene
 7. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG Orientering
 8. g) Matter cheerleading Ørskoghallen – bruk. MUNNLEG Berre til bruk for cheerleading
 9. h) Ørskogfjell skilag –status– økonomi - støtte ØK 5.000kr/år MUNNLEG Orientering
 10. i)   Nettside – facebook ØIL – bruk. MUNNLEG Orientering
 11. j)   Ørskoghallen – driftsstyre – arbeidet med regelverk mm. MUNNLEG Ingen framdrift
 12. k) Nabovarsel frå Ørskog kommune. MUNNLEG Orientering
 13. l)   Internkontroll lysanlegg. System Electro. VEDLEGG/MUNNLEG Orientering
 14. m) Søknad fritak gebyr skiløype – ja (4.600) - nei (5.000 kr). VEDLEGG Orientering
 15. n) Veglys Russebøvegen. MUNNLEG På plass. Orientering
 16. o) SFK-ymse skriv SFK –sesongen 2017 er her. MUNNLEG Orientering
 17. p) Kvitteringsliste nøklar Ø.hallen. Innlevering nøklar!! MUNNLEG. Få orden på dette
 18. q) Søknad midlar NIF – samarbeid med Frivillegsentralen. MUNNLEG Orientering
 19. r)   Forsikring kunstgrasbana. MUNNLEG Ingen avklaring med kommunen
 20. s)   Bruken av Ørskoghallen – reglar - orden –rutinar – info. MUNNLEG. Orientering
 21. t)   Gebyr grindløe/gapahuk ca 10.000 – ja til fritak. MUNNLEG Orientering
 22. u) Nyheitsbrev MRIK. VEDLEGG Orientering
 23. v) Ørskog Sparebank 160 år feiring 13. mai VEDLEGG Cheerleading tek del
 24. w) Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG Orientering
 25.  x) SFK retningslinjer 2017. MUNNLEG Orientering
 26. y) Tine fotballskule 2017 – MUNNLEG Orientering
 27. z) Forsikring trakkemaskin og traktor. Andre rekningar. MUNNLEG Orientering

   æ) Avdelingsoppsett senior – og barnefotball. MUNNLEG Orientering

   ø) Bytte av straummålarar. MUNNLEG Orientering

   å) Bankkontoar ØIL – disponering m.m. VEDLEGG Orientering

   åå) Gummigranulat som forurensar. VEDLEGG Orientering

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.        

 1. Eventuelt andre saker

         Ingen saker.

 Møtet slutt 21.30                                                                                                               

 Ragnar Bakken – leiar -         Tine J. Steinset – ref på møtet -                    

 

Hugs å bruke Ørskog I.L. si nettside:     www.orskogil.no

 

 

 

 

ØIL årsmøte 21. mars 2107 - møtebk

 

ÅRSMØTE 2017

ØRSKOGHALLEN

TYSDAG 21. MARS 2017 KL. 19.00

 MØTEBOK

ÅRSMØTE ØRSKOG I.L. - 2017

 

Tid:                 Tysdag 21. mars 2017 frå kl. 19.00

 

Stad:               Ørskoghallen

 

Frammøtte:   15 medlemmer

 

Leiar Ragnar Bakken ønska alle velkomne til årsmøtet.

 

Sak 1. Konstituering av årsmøtet.

 

 • Godkjenning av innkalling: Samrøystes: Innkallinga vart godkjend slik ho ligg føre.

 

            Jf. kunngjering gjennom annonse i Bygdebladet – 2 gongar. Ein trykkfeil i annonsen

 

1.2       Godkjenning av sakliste:     Samrøystes: Saklista vart godkjend slik ho ligg føre.

                                                           Saklista vart delt ut ved starten av møtet.

 

1.3       Val av ordstyrar:                  Samrøystes vald: Ragnar Bakken.

 

1.4       Val av skrivar:                      Samrøystes vald: Tine J. Steinset.

 

 

Sak 2. Årsmeldingar 2016.

            Årsmeldingane - rekneskap – val – m.m. samla i eit eige hefte – vart utdelt på møtet.

 

2.1    Årsmelding frå hovudstyret:

       Årsmeldinga vart gått gjennom av leiar – spørsmål – kommentarar undervegs.

            6 styremøte med samla 75 saker.

            Laget har sju ulike grupper som dekkjer eit breitt spekter av aktivitetar.

Glimt frå saklistene saman med oversyn sentrale oppgåver – saker og anlegg for 2016 følgde årsmeldinga frå styret.

                       

           Samrøystes vedtak: Årsmeldinga frå hovudstyret vart vedteken utan merknader.

 

2.2    Årsmeldingar frå gruppene:

Årsmeldingar frå gruppene – sju grupper – skal handsamast av årsmøtet – jf. årsmøte- heftet. Årsmøtet fekk meldingar frå alle gruppene.

            Grupper:

Cheerleading – fotball – friidrett - idrettsskulen – ski og trim - sykkel - volleyball.

Nokre viktige moment frå meldingane vart trekte fram av repr. frå gruppene m.fl.

           

            Samrøystes vedtak: Årsmeldingane frå gruppene vert vedtekne utan merknader.

 

Pause i årsmøtedrøftingane: Banksjef Erik Kavli i Ørskog Sparebank heldt eit innlegg der han orienterte om banken og dei tilbod som kan vere av nytte for ØIL. ØIL fekk som gåve ein Zettle-terminal. Spørsmål undervegs. Leiar i ØIL nytta høvet til å rette ei stor takk til Ørskog Sparebank for banken si store støtte til ØIL sitt arbeid. Gåvene og sponsorinntektene frå banken har i 2016 vore monaleg større enn tidlegare. Tusen takk.

 

Sak 3. Rekneskap 2016.

 

3.1    Rekneskap frå hovudstyret:

            Rekneskap for drift og balanse vart lagt fram på møtet og gjennomgått av leiar.

Overskot stort kr 41.638,- . Positiv balanse. Takk til Ørskog Sparebank for gåver og sponsing – likeeins takk til kommunen for kulturmidlar. Takk også til Økonomiservice knytta til føring av rekneskapen. Revisjonsmelding datert 07.03.17 vart lagt fram – nokre mindre merknader – desse vert å følgje opp.

 

            Samrøystes vedtak: Rekneskapen for hovudstyret vert godkjend utan merknad.

           

3.2    Rekneskap frå gruppene:

            Rekneskap frå gruppene vart lagt fram på møtet – desse omfattar:

            Cheerleading: Overskot: 80.521. Positiv balanse.

Fotball: Overskot: 49.065. Positiv balanse.

Friidrett: Overskot: 20.230. Positiv balanse.

            Idrettsskulen: Overskot 3.888. Positiv balanse.

            Ski og trim: Overskot: 15.287. Positiv balanse.

            Sykkel: Underskot: -223. Positiv balanse.

            Volleyball: Underskot: -384. Positiv balanse.

            Revisjonsmelding datert 07.03.17 vart lagt fram – jf. sak 3.1.

            Samla vurdering: Økonomien i gruppene er jamt god – i det utgiftene er godt tilpassa        inntektene. Alle grupper har positiv balanse.

 

            Samrøystes vedtak: Rekneskapa frå gruppene vert godkjende utan merknader.         

 

Sak 4. Kontingent 2017.

Leiar orienterte kort om kontingenten og fastsetjinga av denne. NIF har vedteke minimumssats på 100 pr. for alle aldersgrupper. Framlegg om uendra kontingent 100 kr.

 

            Samrøystes vedtak:

            Kontingent for 2017 til hovudlaget vert 100 kr for alle medlemmer.

Gruppene fastset sjølve sine eigne avgifter/gruppekontingentar utover 100 kr.

 

 

 

Sak 5. Budsjett 2017.

            Framlegg til budsjett for hovudstyret vart lagt fram på møtet og gjennomgått.

            Framlegget inneber eit budsjett med eit overskot på 27.300 kr.

 

            Framlegg til vedtak: Årsmøtet i ØIL godkjenner det framlagde budsjettet for                                                                   hovudstyret. Gruppene gjer sjølve vedtak om eigne budsjett.

           

Samrøystes vedtak:

Årsmøtet i ØIL godkjenner det framlagde budsjettet for hovudstyret.

Gruppene gjer sjølve vedtak om eigne budsjett.

 

Sak 6. Val 2016.

 

6.1    Arbeidsutval/hovudstyret:  

            Framlegget frå valnemnda vart lagt fram på møtet.

            Valnemnda har vore: Kåre Johnny Braute, Ireen Sjøholt og Annbjørg Gjerde Ramsvik.

            Valnemnda hadde funne kandidatar til verva i arbeidsutvalet m.m.

                       

            Samrøystes vedtak i samsvar med valnemnda sitt framlegg:

           

            Leiar:              Ragnar Bakken                     attval               2017

            Nestleiar:        Stine Ødegaard Urke attval                           2017

            Kasserar:        Frode Dyrkorn                      attval               2017 – 2018

            Skrivar:          Tine J. Steinset                      ikkje på val     2016 – 2017                                                                                                               Styremedlem:Kamilla Vestre Cevallos          ikkje på val     2016 – 2017

           

            Varamedlem:Frank Urke                              ikkje på val     2016 – 2017

            Varamedlem:  Per Even Brautehaug           attval               2017 – 2018

 

            Alle gruppeleiarane (7) valde av gruppene sjølve er medlemmer i hovudstyret:   

 

Renate Grande Skodje - attval (cheerleading) (Stian L. Eidhammer møter i h.styret) Jan Petter Øvstedal - attval (fotball) – Kjell Petter Braute - attval (friidrett) – Anne Sofie Valgermo – attval (idrettskulen) – Emma K. Hanssen – attval (ski-trim) – Kjetil Ramsvik – attval (sykkel) - Anne Grete Refsnes – attval (volleyball).

 

6.2    Revisorar: 

            Framlegget frå valnemnda låg føre.

 

            Samrøystes vedtak i samsvar med valnemnda sitt framlegg:

            Veronica Sollied                     - attval -          2017

            Knut Helge Vestre                  - attval            2017                           

 

6.3    Valnemnd:

 

            Samrøystes vedtak:

            Kåre Johnny Braute (leiar) - attval 2017

            Ireen Sjøholt – attval                         2017

            Annbjørg Gjerde Ramsvik – attval   2017

6.4    Gruppestyra:

Gruppene har i hovudsak tillitsvalde på plass. Jf. årsmøta i dei ulike gruppene.

 

            Samrøystes vedtak:

            Årsmøtet i ØIL godkjenner dei valde gruppestyra i gruppene nokre få tillegg.     Cheerleading – Friidrett - Idrettsskulen – Ski/trim – Sykkel - Volleyball.

Tillagt på årsmøtet: Fotball Per Gillebo – baneansvarleg 2017 – 2018. Odd Bertil Yksnøy dommaransvarleg 2017. Cheerleading: Ronny Langseth går ut.  Nokre rettingar i skrivemåten på namn.

 

6.5    Medlemsregistreringa. Organisering – val m.m.

Det vert vist til notat vedlagt årsmøtepapira om medlemsregistreringa så langt saman med plan for vidare arbeid med m.a. fakturering av kontingentar.

 

Samrøystes vedtak:

Notat og orientering vart tekne til vitande og ver t lagt til grunn for det vidare arbeidet. Kamilla Vestre Cevallos vart vald til medlemsansvarleg i ØIL saman med leiar ØIL.

 

Sak 7. Arbeidsplanar 2017.

 

7.1       Arbeidsplan/organisasjonsplan hovudstyret.

            Orientering ved leiar. Endringar i medlemsregistreringa vart gjennomgått.

 

            Samrøystes vedtak:

            Arbeidsplan/organisasjonsplan for hovudstyret 2017 vart godkjend.

 

7.2       Arbeidsplanar for kvar av gruppene.

Alle grupper hadde lagt fram arbeidsplanar for 2017.

 

            Samrøystes vedtak:

            Arbeidsplanane 2017 for gruppene i ØIL vart godkjende.

 

Sak 8. Godtgjersle leiarar

Det vert vist til vedtak sist årsmøta med fastsetjing av godtgjersler. Framlegg i møtet: Godtgjerslene frå 2016 vert gjort gjeldande for 2017.

 

Samrøystes vedtak:

Årsmøte i ØIL 21. mars 2017 vedtek ei årleg godtgjersle til leiar av hovudlaget på 35.000 kr pr. år, fotballgruppa 26.000 kr pr. år, leiar andre grupper 2.000 kr pr. år.

            Løypekøyrarar får ei samla årsgodtgjersle som kan delast slik:              

10 første turar pr. køyrar er dugnad - avsett godtgjersle vert så fordelt mellom dei som køyrer meir etter utførte turar – samla godtgjersle pr år 8.000 kr.

           All godtgjersle vert dekt innan eigne budsjett. Vedtaket gjeld for 2017.

           Alt er slik godtgjerslene var i 2016.

 

 

SAK 9. ØIL 100 år – jubileumsnemnd

Leiar la denne saka fram for årsmøtet – jf. kort skriftleg saksførebuing. ØIL er 100 år i 2018. Årsmøtet drøfta oppretting av ei jubileumsnemnd.

 

Samrøystes vedtak:

ØIL skal markere jubileet på ulike måtar. Ei jubileumsnemnd skal veljast.

Årsmøtet gjev styret oppgåva å finne fram til medlemmer i denne nemnda.

Det er ønskjeleg at alle grupper og hovudstyret vert representerte i nemnda

 

 

Sak 10. Innkomne saker/framlegg – frist 14.03.2017.

            Ingen innkomne saker.

 

Sak 11. Orienteringssaker.

 

11.1:  Friidrettsanlegg. Status pr mars 2017.

           Orientering ved leiar i friidrettsgruppa og medlem i plangruppa Kjell Petter Braute.

            Planarbeidet har kome godt i gang. Ein reknar med ferdigstilling i løpet av 2018.

 

11.2:  Jubileumsbok ØIL 2018 – 100 år.

           Leiar orienterte om arbeidet i boknemnda. Jamt bra framdrift.

 

           

11.3: Medlemsregistreringa – fakturering m.m.

             Medlemmer i gruppa som har arbeidd med dette i 2016 orienterte om arbeidet fram til

             i dag og det som ligg framføre – m.a. fakturering/innkrevjing av kontingentar 2017.

 

Samrøystes vedtak:

            Orienteringane vart tekne til vitande.

 

Undervegs i møtet: Kaffi/te med litt attåt.

 

Takk til tillitsvalde for innsatsen i 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Møtet slutt 21.14.

 

Skrivar på årsmøtet: Tine J. Steinset (sign)   Endeleg oppsett ved Ragnar Bakken.

 

 

Rett utskrift: Ørskog 21. mars 2017.     Ragnar Bakken – leiar ØIL 2017 –

 

Utskrift til:

Arbeidsutvalet – gruppestyra v/leiar for vidare formidling – revisorar – valnemnd – andre aktuelle – avisene – nettsida.

 

Et samla oversyn for det som gjeld tillitsvalde innan Ørskog I.L. 2017 vert utarbeidd av leiar på grunnlag av sakspapir og vedtak på årsmøtet 21. mars 2017.

 

Styremøte 24. januar 2017 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 24. januar 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen/Ungdomsklubben

Til stades:  Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke – Kamilla Vestre Cevallos - Jan Petter Øvstedal -– Stian Eidhammer – Kjetil Ramsvik – Kjell Petter Braute – Per Even Brautehaug (vara for Frode Dyrkorn).

Forfall: Emma Karoline Hanssen (ingen vara for henne) - Frode Dyrkorn ( Per Even Brautehaug vara).

Ref. på møtet: Sekretær Tine J. Steinset

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                                                                          Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Sak 1. Møtebok frå styremøte 29.11.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Møteboka var utsend på førehand + saksdokumenta – gjennomgang.

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 29. november 2016 vart godkjend utan merknader.

Sak 2. Nytt frå gruppene i ØIL.

 • Cheerleading: Hadde generalprøve til NM sist helg med fulle tribuner J Kvalifisering neste helg utanfor Tønsberg. Fullt på alle grupper. Har foreldrevakter på dei yngste gruppene.
 • Fotball: Vintersesong, litt utetrening og litt innetrening. Ferdig med futsal, laurdag 14.01.17. Skal ha tre samarbeidslag med Stordal. G16, G19 og seniorlag. Stiller med eige damelag i år. Problem med fordeling av treningstider ute, for lite baner og mange lag som ønsker meir treningstider. Utfordringar knytt til høge driftskostnadar lys. Ser på om det er mogeleg å få ned desse kostnadane. Dette vil ein kome tilbake til. Årsmøte i fotball er sett til den 16.02. Skal ha ei avslutning/kickoff 28. februar med utdeling av statuttar.
 • Friidrett: Jamt over 20 stk. på kvar trening. Har 4-5 trenarar. Før jul avvikla ein Team Atletics. Dette var kjekt. Økonomien er veldig god.
 • Idrettskule: Har starta opp att etter jul, meiner at dei er i mål med medlemsreg. Det har kome til fleire etter at det vart delt ut info om dette på den kommunale barnehagen. Fekk ikkje dele ut i den private. Økonomien er bra. Mellom 20-25 kvar gang.
 • Ski/trim: Rimeleg roleg. Trim er inne i vinterdvale. Skiløypene som maskinkøyrarane køyrer opp er kjempeflott når det er snø. Pr dags dato er det dessverre ikkje såle pga manglande snø.
 • Sykkel: Nokre få syklar til tross for at det er vinter, men det er lite aktivitet pga. sesongen
 • Volleyball: Det er den same gruppa som det har vore. Trimaktivitet. Økonomien er god.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande.

SAK 3: FRIIDRETTSANLEGG/IDRETTSANLEGG

Etter møtet 29.11.16:

Nemnda har hatt to møte: 12.1216 og 11.01.17. Nemnda har konstituert seg og valgt Steinar Leganger som leiar og Kjell Petter Braute som nestleiar. Dei andre medlemmene: Frank Abelseth og Mildrid Reite medan Morten Sloth-Fjordside er adm. sin representant + sekretær.

Møtereferata (2) følgjer som VEDLEGG. Elles vil Kjell Petter Braute kunne utfylle desse gjennom orientering i styremøte. Han vil også kunne leggje fram for styret spørsmål som kan vere aktuelt å få innspel på frå styret.

ØIL er glad for at planarbeidet no er kome godt i gang.

Spørsmål som kan stillast: Vil det i denne runden verte gjort noko knytta til plassering av kastøvingar vest for Russebøvegen?

Jf elles utsende dokument i saka.

På møtet 24.01.17: Ragnar orienterte om framdrift og om dei møta som har vore. Kjell Petter orienterte nærare om sjølve møta. Neste møte er allereie 25.01. Kjem til å satse på dei mest brukte øvingane (ikkje spyd og slegge i første omgang). Må snart få satt i gang det som er ØIL si oppgåve m.a. sponsormidlar, spelemidlar etc. Blir eit kjempeflott anlegg totalt sett når det står ferdig.

Samrøystes vedtak:

Styret i ØIL er godt nøgd med at planarbeidet er kome i gang. Styret ser det nyttig fortløpande å kunne verte orientert om arbeidet gjennom møtereferat og orienteringar i styremøta.

Sak 4. ÅRSMØTE 2017 - - FASTSETJING – FØREBUING.

Det vert vist til sak frå 29.11.16 med VEDLEGG

Årsmøtet er tidfesta til 21. mars 2017.

Saka vert teken med på styremøte 24.01.17 for å minne styret og grupper om dei brikkene som skal på plass i forkant av årsmøtet.

Kort liste påminningar:

 • Dato – tidspunkt stad. 21. mars 2017 kl 1900 – Ørskoghallen
 • Årsmøta i gruppene innan 20.02.2017. – jf vedlagde info VIKTIG INFORMASJON
 • Gruppene skal også leggje fram framlegg til årsplan for arbeidet i gruppa
 • Leiar utarbeider årsplan for ØIL 2017.
 • Val – jf . vedlagde notat til valnemnda + liste over tillitsvalde ØIL samla. Gruppene sine val skal godkjennast av årsmøtet ØIL.
 • Rekneskap frå gruppene til kasserar innan 20. februar 2017.
 • Kasserar/Økonomiservice utarbeider samla rekneskap for ØIL – revisjon.
 • Valnemnd for ØIL – frist 1. mars 2017.
 • Saker frå gruppene til årsmøtet/ofte via styret innan 7. mars 2017
 • Saker som styret vil ha på saklista til årsmøtet?

 

På møtet 24.01.17: Ragnar orienterte om kva som må vere på plass innan årsmøtet, den 21.03.2017, m.a. reviderte årsplanar for dei ulike gruppene.

Samrøystes vedtak 24.01.17:

Styret viser til oppsett ovanfor saman med vedlegga i saka og bed om at oppgåvene, møta og fristane følgjer vedtak frå 29.11.16 og notatet ovanfor.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil styret leggje desse sakene fram for årsmøtet til drøfting og vedtak eller orientering: Ingen saker så lang. Saker frå gruppene som treng årsmøtehandsaming vert å fremje som skissert ovanfor.

Sak 5. Medlemsregistrering m.m. Status.

Etter 29.11.16: Gruppa som har arbeidd med denne saka har i tida fram til nytt-år fått dei aller fleste registreringar på plass. Ei gruppe støttemedlemmer vart med i det nye registeret nokre dagar ut i januar. Pr 16. januar 2017 er talet på medlemmer 756.

Vi har då teke med alle som var registrerte i det gamle systemet vårt + ein del som var overførte frå andre ordningar til Klubb Admin. Ut på året vil alle registrerte få tilsendt melding om kontingent for 2017. Her vil vi kanskje få ei viss avskaling når det gjeld medlemstal. Det vil sjølvsagt vere heilt flott om dei fleste vil vere med ØIL vidare.

Idrettsregistreringa skal vere innsendt innan 30. april mot 31. januar tidlegare år.

Vi har hatt ei gruppe som har arbeidd godt med denne omlegginga. Dei fleste er medlemmer i styret. Eg utfordrar gruppa til å melde overfor styret om sine erfaringar med denne oppgåva. Eg ser det også ønskjeleg om vi får fram korleis vi vidare handsamar arbeidet med medlemsregistrering, kontingentkrav m.m. Vi bør ha ein plan for dette som kan vedtakast på årsmøtet i mars.

Framlegg til vedtak:

Styret konstaterer at ØIL i hovudsak er i mål med å få registreringa av medlemmer over i Min Idrett – Klubb/Admin. Takk for innsatsen med dette arbeidet. Styret ser det vidare ønskjeleg at denne gruppa utarbeider eit notat som viser organisering og gjennomføring av vedlikehald og bruk av det nye medlemsregisteret.

 

Sak 6. Kjøp av ATV?

Frå saksutgreiinga: Ørskog I.L. har i fleire år teke del i preparering og oppkøyring av skiløyper. ØIL har i dag ei løypemaskin plassert på Brauta.

Vi driftar maskinen ved dugnad. ØIL ber elles dei andre driftsutgiftene. Saman med Skodje I.L og Tomrefjord I.L. har vi fått til eit flott løypenett i Svartløken/Ørskogfjell-området. IL Lauparen driv løypekøyringa på Vaksvikfjellet. I tillegg vil vi no ha Ørskogfjell skilag som tek sikte på løypekøyring ut frå anlegget på Ørskogfjellet.

Tankane om å utvide og forbetre eksisterande tilbod er lagt fram for ØIL av Kjetil Ramsvik – ein av ØIL sine løypekøyrarar. Dette inneber kjøp av ein ATV med belte og løypeleggingsutstyr.

Fordelane og bruken av dette utstyret er omtala i vedlagde «Prospekt utviding av løypetilbodet i Ørskog». VEDLEGG

Til dette kjøpet treng ein 200.000 kr + dugnadsarbeid knytta til klargjering.

I prospektet er teke med ein mulig finansieringsmodell som føreset fire ulike finansieringskjelder – sjå vedlegg.

I framlegget vert føresett at Ørskog kommune står som kjøpar i høve refusjon av MVA = 40.000 kr. Dette må avklarast med kommunen.

Drifta vil verte lagt opp på same måten som for løypemaskinen ØIL har i dag.

Vedlagt også bilete av aktuelt utstyr.

ØIL må ta standpunkt til om laget vil satse på å ta del i kjøp av ein ATV m/løypeleggingsutstyr. Ein klar føresetnad må vere at dei andre finansieringskjeldene let seg gjennomføre/vert aksepterte, slik at ØIL sine investeringar vert avgrensa 40.000 kr.

På styremøtet vil Kjetil Ramsvik gjere nærare greie for framlegget, fordelar og drift av utstyret. Eg føreset at innspelet er drøfta internt mellom dei som utfører dugnad knytta til løypekøyring i dag og at skigruppa støttar utspelet.

På møtet 24.01.17: Kjetil orienterte. Slit med snømengde så ein treng noko som kan køyre spor sjølv når det er lite snø. Dei maskinene vi har treng ein del snø før dei kan nyttast. Kan brukast i heile kommunen, m.a. rundt skulane når det er skidag, akebakkar etc. Det er eit supplement til det utstyret ein allereie har. Vil ikkje kome i gang med å nytte dette utstyret denne sesongen, men det er ei maskin att av 2016-modellen. Går ein inn for denne vil ein kunne spare om lag 26 000,-. Styret bør drøfte om ØIL skal gå inn på dette. Finansieringa er ikkje på plass når det gjeld sponsormidlar, men det er tatt kontakt med Ørskog sparebank og andre private bedrifter. Ørskog kommune er ikkje interessert så langt.

Samrøystes vedtak:

Styret stiller seg positiv til å ta del i finansieringa av ein ATV m/utstyr for å utvide og forbetre løypetilbodet i Ørskog – jf. vedlagde prospekt. ØIL føreset at opplegget og finansieringsplanen let seg gjennomføre der ØIL sin del av finansieringa vert inntil 40.000 kr. Ut frå desse føresetnader løyver ØIL 40.000 kr til prosjektet. ØIL bed løypekøyrarane/skigruppa innan ØIL gjennomføre alt det praktiske i samband med finansiering, innkjøp og klargjering. ØIL bed vidare om at skigruppa/løypekøyrarane tek drifta av ATV`en, og at faktiske driftsutgifter vert dekte av ØIL.

SAK 7. Ørskogfjell Skisenter A/S – ØIL

Det vert vist til tidlegare vedtak i saka + saksutgreiing for møtet 24.01.17

Etter 29.11.16:

Litt reaksjonar knytta til ØIL sitt vedtak m.m. – jf. støtte med 35.000.

Førebuingar til skiping av Ørskog skilag

Anlegget vert gjort driftsklart – mykje som må rettast på. Stor dugnadsinnsats.

12.desember 2016: Skiping av Ørskogfjell skilag med val av styre m.m.. Marianne Lied Sæter vart vald til leiar i laget med Per Chr. Gillebo som nestleiar.

Første styremøte 14.12.16 – leigekontrakt vert utarbeidd.

Ei rekkje rutinedokument og instruksar er på plass. Brøyting er ordna

Vaktlister og andre dugnadslister på plass

Styremøte 5. januar 2017 – ei rekkje saker til handsaming.

Avtale om styremøte i Ørskogfjell skilag kvar måndag framover.

Sponsorarbeidet godt i gang.

ØIL m.fl. har fått fortløpande info om arbeidet som vert jort.

Fleire infomøte og gruppemøte er haldne.

Søknad om driftsstøtte frå Ørskog kommune: Avslag – kven har vedteke?

Snøen kom i veke 2.

Nesten alt klart for opning i helga 14. og 15. jan. – ikkje alle detaljar på plass.

Planlagt opning kveldskøyring 17. januar 17.

God presse- og mediadekning undervegs i klargjeringsarbeidet.

Til denne saka følgjer nokre VEDLEGG som utdjupar notatet ovanfor.

På møtet 24.01.17: Ragnar orienterte. Om lag 100 personar har meldt seg som dugnadsgjeng. Straks det er nok snø til å lage løyper vil trekket bli starta. Det vil og bli køyrt løyper for langrenn.

Samrøystes vedtak:

Styret tek informasjonen knytta til skiping av Ørskogfjell skilag og arbeidet med klargjering av anlegget til vitande og gjev honnør for det arbeidet som er utført så langt.

Styret ØIL ser det viktig at kommunane rundt – inkl. Ørskog kommune tek del med driftsstøtte til Ørskogfjell skilag med tanke på interkommunalt samarbeid og dermed betra tilskotsordning knytta til spelemidlar.

Sak 8. Skiløype trase Liasætra – Steinsetsætra – status.

Etter 29.11.17:    Her tek vi med papirarbeidet frå denne perioden - :

 • Bruksavtalar på plass – jf VEDLEGG

 

 • Idrettsfunk. førehandsgodkjenning – løypetrase Liasætra – Steinsetsætra.VEDLEGG
 • Søknad om disp. frå arealplanen – godkjend VEDLEGG
 • Brev til Ørskog kommunestyre budsjett 2017 – tilskot. Negativt vedtak VEDLEGG
 • Finansiering – kostnadsoverslag daterte 15.12.16 VEDLEGG
 • Søknad om spelemidlar – kvittering datert 28.12.16. VEDLEGG

Vi arbeider no med ny underskriftsrunde i høve grunneigarane. Denne gongen gjeld det søknder om konsesjon. Dette ser ut til å gå greitt.                                                                      Utfordring:

 • Kostnadsoverslag:                                                     300.000
 • Finansieringsplan: Eigenkapital:               25.000Dugnad:                     25.000
 • Gåver:                        50.000…………………..    300.000
 • Kommunalt tilskot:   100.000
 • Spelemidlar:               100.000

Vi føreset 100.000 i spelemidlar og bør truleg prøve ØK på nytt. Gåver må vi nok tigge om – og så får ØIL bidra med dugnad og reie pengar så langt ein maktar. ØIL har i 2016 sett av 30.000 til prosjektet. Mål: Ferdig løype i løpet av 2017!

På møtet 24.01.17: Ragnar orienterte: Nytt sidan sist: Alle dokument og papir er i orden. Det er sendt søknad om tippemidlar innan fristen. Alle grunneigarane er positiv og har underteikna bruksavtale. Saka skal no handsamast av landbrukskontoret. Ein ser for seg byggestart til våren. Mykje rydding, utflating og bygging av bru over osen.

Samrøystes vedtak:

Styret registrerer og tek til vitande orientering og dokumentvedlegg i saka. ØIL oppmodar ØK om å vurdere støtte til prosjektet på nytt. ØIL søkjer Ørskog sparebank og eventuelt andre instansar om støtte. ØIL har så langt sett av 30.000 til prosjektet.

 

SAK 9. Kommunal planstrategi – eventuell uttal.                                                                                                            Frå sakspapira til møtet 24.01.17:ØIL har motteke framlegg til kommunal planstrategi for perioden 2017-2020.

Dette er eit høyringsutkast med uttalefrist 30.01.17.

Saka inneheld eit utkast på samla 36 sider. Dokumentet kan ein finne på ØK sine heimesider.

Kort sagt:

 • Kommunen er pålagd å vedta ein slik plan.
 • Planen skal vise alt innan regelverk, rammer, utfordringar m.m. knytta til krav kommunen har for ulike kommunale planar.
 • Planstrategien skal vise kva planar som er aktuelle å utarbeide, rullere og fornye.
 • Vedtak om prioritering av ulike planar innan perioden skal kome fram.
 • Hovudplanar: Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel
 • Andre pålagde eller frivillege planar som er aktuelle m.a. reguleringsplanar.
 • Utkastet inneheld eit oversyn aktuelle planar – med prioritering. VEDLEGG

For ØIL kan det vere aktuelt å peike på dei planar som kan vere viktig for m.a. Ørskog I.L

Viktige planar der Ørskog I.L. sine interesser og plass er aktuelle å få med:

 • Kommuneplan m/samfunnsdal og arealdel
 • Plan for friluftsområda våre irekna forvaltningsplan .
 • Kulturplan – ikkje prioritert

Desse planane må høgt prioriterast og ØIL sine interesse må ivaretakast. Vi bør streke under at kommunen no må få utarbeidd ein eigen kulturplan som vi kan ta med oss inn i ny kommune om få år.

ØIL må kome med sine konkrete innspel til dei ulike planane når desse er klare for høyring.

På møtet 24.01.17: Ragnar orienterte. Styret meiner at Ørskog kommune må ha ein kulturplan inkl. idrett.

Samrøystes vedtak:

Ørskog I.L viser til høyringsutkast for kommunale planstrategi for 2017-2020.

ØIL vil be om høg prioritet for arbeid med rullering av kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel. ØIL ser det svært viktig at kommunen får på plass ein eigen kulturplan inkl. idrett tidleg i perioden 2017-2020.

Sak 10. Kjøp av traktor?

Jf. sak frå møtet 29.11.17 med positivt vedtak.

Etter 29.11.16: Fotballgruppa skulle handtere saka vidare. Etter dei opplysningar eg har ehar ein ikkje kome fram til avgjerd i saka. Drøftingar med kommunen om ØK som kjøpar i høve refusjon av MVA har ikkje gjeve noko eintydig svar. Representantar frå gruppa vil kunne gje nærare info i saka på møtet.

På møtet 2401.17: Jan Petter orienterte. Om ein ikkje får med kommunen på dette blir det for kostbart. Det blir jobba vidare med saka, men per dags dato står finansieringa fast.

Samrøystes vedtak:

Styret i ØIL viser til vedtak i saka 29.11.16 og tek arbeidet med saka så langt til vitande.

 

Sak 11. Søknader Ørskog sparebank – gåver – prosjekt.

Saksopplysningar: Ørskog sparebank si årlege gåvetildeling ligg nær framføre. Søknadsfrist er 29. januar 2017.

ØIL har søkt kvart år og vorte tilgodesett med midlar.

Vidare har ØIL fleire sponsoravtalar med banken.

Laget har også søkt og fått midlar til spesielle prosjekt.

Ørskog sparebank har vore ein god økonomisk støttespelar.

Aktuelt å søkje på no:

 • Ordinære gåvemidlar – til drift av ØIL i 2017. Har søkt og fått tidlegare år. VEDLEGG skjema

 

 • Prosjekt:Traktor kunstgrasbana.ATV - løypekøyring
 • Andre konkrete prosjekt
 • Løypetrase Liasætra – Steinsetsætra.
 • Jubileumsbok ØIL 100 år i 2018

Styret bør drøfte og eventuelt prioritere kva prosjekt som bør søkjast midlar til.

Samrøystes vedtak:

ØIL søkjer om gåvemidlar for 2017 til drifta av laget.

ØIL søkjer om midlar til dette/desse prosjektet/prosjekta_

---------------------   med kr…….

--------------------- med kr …….

12. Skriv og meldingar 24. januar 2017

 1. a) Utstyrsbyttekveld – rapport/evaluering. VEDLEGG Orientering
 2. b) Parkering ved kunstgrasbana. VEDLEGG Orientering
 3. c) Politiattestar – status. MUNNLEG Orientering v/Stine m.fl. Arbeid pågår
 4. d) God jul – nyttår – helsingar. MUNNLEG. Orientering
 5. e) Jubileumsbok – status. MUNNLEG. Orientering – notat kjem til gruppene
 6. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG Orientering
 7. g) Kjøp krus trimgruppa – turbokkonto. VEDLEGG Orientering
 8. h) Nettsida/facebook – bruk – utfordringar. MUNNLEG Orientering
 9. i)   Budsjett Ørskog kommune. VEDLEGG Orientering
 10. j)   Ørskoghallen – driftsstyre – arbeidet med regelverk mm. MUNNLEG Møte 31.01.17
 11. k) Grasrotandelen 2016. VEDLEGG     Orientering
 12. l)   Internkontroll lysanlegg. System Electro. VEDLEGG Orientering

   m   FIKS – påmeldingar etc MUNNLEG Orientering

 1. n) Veglys Russebøvegen. VEDLEGG Orientering
 2. o) Bylagsturnering januar 2017. MUNNLEG Orientering
 3. p) Kvitteringsliste nøklar Ø.hallen. MUNNL. Alle som ikkje skal ha nøklar: Levere inn
 4. q) Aktiviseringskurs Ålesund VEDLEGG. Meld på
 5. r)   Forsikring kunstgrasbana. MUNNLEG Skal ordnast
 6. s)   Drifta/bruken av Ørskoghallen – reglar – rutinar – info mm. VEDLEGG Orientering
 7. t) Futsal 14. jan 2017. MUNNLEG Orientering
 8. u) Nyheitsbrev MRIV VEDLEGG Orientering
 9. v) Klubbutvikling – kurs VEDLEGG   Orientering

   w)Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG Orientering

 1. x) Årsmøte-tips. VEDLEGG Orientering
 2. y) MOMS-refusjon 2016 VEDLEGG Orientering                                                                  
 3. z) Idrettsråd i Ørskog? MUNNLEG Orientering

   æ) Rutinar å setje seg inn i … VEDLEGG Orientering

   ø) Nabovarsel frå Ørskog kommune VEDLEGG Orientering

   å) Førespurnad frå banksjefen i ØS - - Kan vere aktuelt å invitere han til årsmøtet

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.        

 

      13. Eventuelt andre saker

         Ingen saker.

Møtet slutt 21.05                                                                                                               

Ragnar Bakken – leiar -         Tine J. Steinset – ref på møtet -                    

 

Hugs å bruke Ørskog I.L. si nettside:     www.orskogil.no