ØRSKOG IDROTTSLAG (ØIL) vart skipa 24. februar 1918. Laget rundar såleis 94 år i 2012 – og kan førebu seg på 100-årsmarkering i 2018.

 Ørskog IL

Slagord ØIL

ØIL 100 ÅR - SLAGORD

Konkurranse om å kome fram til eit godt slagord for ØIl i samband med 100 år i 2018

Kom med framlegg. Kort og fyndig!!

Til Ragnar Bakken - leiar -

Styremøte 28. november - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 28. november 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades:Ragnar Elias Bakken - Jan Petter Øvstedal - Kamilla Vestre Cevallos - Kjell Petter Braute –Emma Karoline Hanssen – Anne Grete Refsnes Tennfjord - Anne Sofie Valgermo – Stian Eidhammer 8 av 12 medlemmer/vara.

Forfall Stine Ødegård Urke - Tine J. Steinset - Frode Dyrkorn - Kjetil Ramsvik-

Ref. på møtet: Leiar

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Sak 1. Møtebok frå styremøte 24.10.2017. Vedlagt

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 24.10.2017 vart godkjend utan merknader.

Sak 2. Nytt frå gruppene i ØIL.

 • Cheerleading: Alt fungerer godt. Førebur seg til konkurransar på nyåret.
 • Fotball: Utesesongen over. Kretsting 9. desember. Vellukka fusalturnering 25. 0g 26. nov. Nye turneringar på nyåret. Treningar inne og ute på gang.Viser til seinare saker samt skriv og meldingar. Ordna stikkrenne nord for kunstgrasbana.
 • Friidrett: Same som sist. Mellom 17- 25 på trening. Trenarane får god støtte frå foreldra. Det er foreldre som ønsker å bli trenarar. Trenarmøte. Team atletic m/diplomar og pizza 14. des. Stemnedeltaking til vårenbra økonomi.
 • Idrettskule: Aktivitetar 1 gong for veka. Fungerer godt.
 • Ski/trim: bøker tursesoengen sommar inne. Nye vinterbøker. Avslutning saman med stikkut – truleg før jul.
 • Sykkel: Ingen frå sykkel på møtet.
 • Volleyball: Det er ein gjeng som trener (8-10).

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 3 styremøte 28.11.17: Friidrettsanlegg/idrettsanlegg.

Vi viser til ei rekkje tidlegare handsaming av saka, seinast 24.10.17.

ETTER 24.10.17:

02.11.2017: Ørskog kommunestyre handsama saka. Saka var stempla fortruleg.

14.11.2017: ØIL mottok vedtaket frå Ørskog kommune.                                                           Melding om vedtak KS-sak 125/17: Forhandlingar med Ørskog Idrettslag

Ørskog kommunestyre hadde saka føre seg i møte 2.11.2017 og gjorde slikt vedtak:

KS-125/17 Vedtak:

Ørskog kommunestyre ber om at forhandlingsutvalget forhandler med Ørskog Idrettslag om realisering av idrettsanlegg hvor idrettslaget skal forplikte seg med å bidra med minimum 1/3 av prosjektkostnaden eks mva.

Ørskog kommune ber om at idrettslaget tar kontakt når de er klare til eit nytt møte med forhandlingar.

14.11.2017: E-post til styret om vedtak + ein del spørsmål mm for vidare arbeid. VEDLEGG

17.11.2017: Møte med advokat. Advokat + Frode Dyrkorn + Ragnar Bakken. ØIL orienterte om saka. Advokat Nilsen ville ha sine synspunkt klare i løpet av 20. nov. Dette heldt seg oppe.

ØIL har så langt ikkje gjeve tilbakemelding på eit framtidig møte med kommunen

Avtalen mellom ØIL og ØK frå juni 2016 følgjer også denne gongen som VEDLEGG

ØIL sitt vedtak 24.10.17 er så langt grunnlaget for ØIL sine haldningar og standpunkt i saka.

Styret ØIL vil få nærare orientering om saka på styremøtet 28.11.17. Det vil gjelde alt som har skjedd i saka sidan sist styremøte.

Gjennomgang av saka på møtet 2811.17. Samtale – alt munna ut i at ØIL vil halde på inngått avtale – jf. alle tidlegare vedtak.

Styret samla seg så om eit samrøystes vedtak i saka

Samrøystes vedtak 28.11.17:

ØIL viser til ei rekkje tidlegare møte, uttalar og vedtak i samband med planlegginga av eit idrettsanlegg for friidrett og fotball m.m. vest for Sjøholt skule

ØIL vil spesielt peike på avtale mellom ØIL og ØK datert 09.06.2016 om prosjektering, finansiering og bygging av dette anlegget, eit anlegg ØK der har påteke seg å byggje.

ØIL har i sitt styremøte 29.08.17 akseptert framlagde skisseprosjekt datert 05.07.17.

ØIL vil vise til siste drøftingsmøte mellom ØIL og ØK 17.10.17 og føringar frå dette møtet.

ØIL sitt styrevedtak 24.10.17 gjev i klartekst uttrykk for laget sitt syn i saka jf. vedtak.

ØIL har 14.11.17 motteke vedtak i Ørskog kommunestyre frå 02.11.17 i samband med fortruleg handsaming av saka:

Ørskog kommunestyre hadde saka føre seg i møte 2.11.2017 og gjorde slikt vedtak:

KS-125/17 Vedtak:

Ørskog kommunestyre ber om at forhandlingsutvalget forhandler med Ørskog Idrettslag om realisering av idrettsanlegg hvor idrettslaget skal forplikte seg med å bidra med minimum 1/3 av prosjektkostnaden eks mva.

Påført administrativt: Ørskog kommune ber om at idrettslaget tar kontakt når de er klare til eit nytt møte med forhandlingar.

ØIL strekar under: Ørskog kommunestyre sitt siste vedtak 02.11.17 er eit fullt ut brot på inngått avtale frå juni 2016. ØIL kan ikkje akseptere dette. Vedteken avtale uttrykkjer ikkje noko talfesta totalkostnad, men at kommunen har påteke seg ansvar for bygging og finansiering.

ØIL sine forpliktingar i høve avtalen er:

 • Ta del i planlegginga av prosjektet
 • Bidra til å skaffe sponsormidlar
 • Bidra med fysisk dugnadsinnsats etter avtale.
 • Ta del med dugnadsbasert arbeid i drifta av anlegget.

 

ØIL har utover dette ingen økonomiske forpliktingar knytta til bygging av anlegget. At idrettslaget skal forplikte seg med å bidra med minimum 1/3 av prosjektkostnaden eks mva.slik ØK hevdar, ligg såleis langt utanfor innhaldet i avtalen

ØIL har fått kompensert bortfall av tidlegare avtalar ved at laget ikkje skal ha direkte økonomiske forpliktingar i prosjektet (reie pengar).

ØIL føreset vidare at førehandsgodkjenning av anlegget vert gjort snarast slik at søknad om spelemidlar kan sendast innan 15.01.18. Dette av omsyn til vedteken tidsramme for gjennomføring og ferdigstilling av anlegget.

Konklusjon: ØK har 02.11.17 gjort eit nytt vedtak i saka der ØIL skal forplikte seg til å bidra med minimum 1/3 av prosjektkostnaden. Dette er ikkje i samsvar med avtalen frå 09.06.16. Kommunen sitt vedtak er såleis brot på denne avtalen. ØIL påpeikar at kommunen er forplikta å halde seg til vedteken avtale. ØIL ser det rett å be kommunen leggje fram eit nytt utspel som er i samsvar med avtalen og styret sitt vedtak. ØIL bed om at ØK gjev ØIL svar innan 1. desember 2017.

Sak 4 – 28.11.17 – Årsmøte 2018 – fastsetjing – førebuing.

2017 går mot slutten, og vi ser litt på det som må gjerast fram mot årsmøta i 2018:

 • Tidfesting av hovudlaget sitt årsmøte – skal etter lovene haldast innan 31. mars
 • Framlegg til dag 2018: Tysdag 20. mars – kl 19.00 – Ørskoghallen
 • Årsmøta i gruppene må haldast i god tid før 20. mars – før 20. februar 2018

Rekneskap – årsmelding – val + eventuelt andre saker skal handsamast i gruppene.

-   Brev til grupper og tillitsvalde vert utsendt – her får vi nyttig informasjon:                                   Les godt og hald fristane.

 • Brev til valnemnda for hovudlaget sitt årsmøte vert sendt ut – her vert gjort greie for dei val som står føre og kva valnemnda si oppgåve vert.
 • Grupper og einskildmedlemmer som har saker til handsaming på hovudlaget sitt årsmøte 20. mars 2018, må ha levert desse til leiar seinast 2 veker på førehand.
 • Viktige påminningar: Innberetting av lønn mm til kasserer innan 1. januar 2018.Alle opplysningar frå gruppene og valnemnda som skal nyttast i hovudlaget si årsmelding til leiar innan 1. mars 2018.

 

 • Reviderte rekneskap frå gruppene til kasserar innan 20. februar 2018
 • Idrettsregistreringa – medlemstal pr 31.12.17 m.m. EIGE SKJEMA. Frist for ØIL for vidaresending er 30. april 2018.
 • Viktig: Laget sine lover er nye frå 20156. Desse har alt om årsmøta m.m. – Dei er å finne på laget si heimeside og i papirutgåve.

 

Samrøystes vedtak :

Styret fastset årsmøtet for ØIL 2018 til: Tysdag 20. mars 2018 – kl 19.00 – Ørskoghallen. Styret sluttar seg elles til innhaldet i breva daterte 18.11.17 til grupper, tillitsvalde og valnemnd.  Styret bed om at alle oppsette fristar vert haldne.

 

Sak 5 – 28.11.17 - Medlemsregistreringa m.m. KlubbAdmin.

Jf. ei rekkje handsamingar av denne saka i 2016 og 2017.

Konklusjon – med grunnlag i tala pr november 2017:

 • Aktive – vi nærmar oss full innbetaling – rest 14 aktive medlemmer
 • Støtte – dette er personar som heilt fritt vil stå som medlemmer i ØIL. Dei 25 som står att på lista utan betaling, håper vi blir færre etter kvart.
 • Vi kan sjølvsagt verve nye støttemedlemmer og auke talet på aktive!

Det vil truleg vere rett at alle som står til rest med kontingent pr 31.12.17 vert sletta som medlemmer.

Registreringa av medlemmer til sentralt hald: Frist 30. april 2018 – jf. idrettsregistreringa.

Samrøystes vedtak 28.11.17:

Styret tek orienteringane til vitande. Gruppene purrar på medlemskontingent for dei aktive som står til rest for 2017. Talet med støttemedlemar som ikkje har betalt så langt i 2017 er no nede i ca 25. Styret vedtek at alle som står med ubetalt kontingent pr. 31.12.17 vert sletta som medlemar. Aktive får sjølvsagt melding om dette i god til for året er slutt.

SAK 6 – 28.11.17 - TRENINGSTIDER ØRSKOGHALLEN 2017-2018.

Det vert vist til tidlagre vedtak i saka hausten 2017 seinast 03.10.17.

ETTER 3. OKTOBER :

Fotball har fordelt sine tider – to oppsett:

 • Oppsett fram til 31.12.17
 • Oppsett etter 01.01.2018

Alt skulle etter dette vere fordelt.

Viktig:

 • Alle melder frå om endringar – til Kjetil/Ragnar
 • Alle melder frå om enkelttreningar som går ut
 • Alle tek omsyn til utleige av hallen som kan medføre at ØIL må vike plass.
 • Alle følgjer ordensreglar mm for hallen.
 • Alle nyttar loggbok
 • Alle melder frå dersom noko er unormalt, skada m.m.
 • Alle aktuelle tek del på brukarmøte

Vedlagt dei to oppsetta for bruk av hallen 2017/2018. VEDLEGG.

I oppsettet vert gjort ei lita korrigering mellom idrettsskulen og fotball.

Samrøystes vedtak 28.11.17:

Styret tek dei to oppsetta – før og etter 01.01.18 – til vitande med korrigering mellom idrettsskule og fotball. Alle brukarar merkar seg punkta ovanfor. Styret etterlyser brukarmøte hausten 2017 i regi av dagleg leiar av hallen..

 

Sak 7 – 28.11.17 – SPONSORGRUPPE NYTT IDRETTSANLEGG.

Saka vart handsama på sist møte 24.10.17:

Jf. sak 1 møte 24.10.17 – og avtale 09.016.17 mellom ØIL og Ørskog kommune. Ørskog I.L har teke på seg å bidra med å skaffe sponsormidlar. Førebuingane til dette arbeidet bør starte snarast. Iverksetjing av ulike tiltak i samband med innhenting av sponsorar/sponsormidlar må kome når vi kan presentere vedtak m.m. på det anlegget som skal byggjast. Dette bør også kome rimeleg raskt.

Sponsorgruppe bør såleis veljast no og eit enkelt mandat for gruppa bør følgje vedtaket:

 • Sponsorgruppe: ØIL vedtek å velje ei gruppe på inntil seks person som skal ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av arbeidet. Fotball og friidrett bør stille med tre medlemmer kvar. Gruppene sjølv vel sine medlemmer.
 • Mandat: Førebu arbeidet med innhenting av sponsormidlar. Dette inneber ei rekkje spørsmål knytta til presentasjon, kontaktarbeid m.m. – alt i samråd med ØK – sidan ØIL skal bidra. Dette arbeidet kan starte straks.
 • Når prosjektet kan presenterast for potensielle sponsorar, vert dette startskotet for innhenting av avtalar mellom ØIL og sponsorane.

Samrøystes vedtak 24.10.17:

Styret i ØIL vedtek å opprette ei eiga gruppe til å arbeide med å skaffe sponsormidlar i samband med finansiering og realisering av idrettsanlegget vest for skulen, jf. presiseringane ovanfor. Sponsorgruppa vert samansett slik: 3 personar valde av fotballgruppa, 3 personar valde av friidrettsgruppa. Frivillegsentralen vert oppmoda om å vere med i denne gruppa. Vala må gjerast innan 10. nov. 2017. Sponsorgruppa konstituerer seg sjølv og rapporterer til styret i ØIL. Styret tek sikte på å gje gruppa eit økonomisk grunnlag (budsjett) til dekking av utgifter knytta til sponsorarbeidet.

Møtet 28.11.17:

Vi skal no følgje opp vedtaket frå 24. oktober.                                                                                    Fotball 3 medlemmer. Friidrett 3 medlemmer

Frivillegsentralen avklart – blir ikkje med som medlem i gruppa. Kan sikkert birda med gode råd.

Økonomi: Hovudstyret bør stille ein sum til disposisjon – storleik – styret avgjer.                                Elles vert det vist til sak 3 frå dette styremøtet – om idrettsanlegget.

Samrøystes vedtak 28.11.17:

Styret held fast på at ØIL opprettar ei gruppe som skal bidra med å skaffe sponsormidlar til nytt idrettsanlegg – jf. vedtak 24.10.17. Friidrett stiller med: Petter Leon Fauske, Kåre Jonny Braute og Tom W. Christiansen. Fotball har så langt ikkje namna klare. Dette må på plass snarast. Styret stiller inntil 5000 kr til disposisjon for arbeidet i sponsorgruppa. Midlane vert dekte av hovudlaget sin konto. Rekningar vert å levere leiar ØIL.

Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Sak 8 – 28.11.17 Løypetrase Liasætra - Steinsetsætra

Saka har vore handsama i fleire møte, seinast 24. okt. 2017. På det møtet vart det inngått avtale mellom ØIL og Braute A/S om opparbeiding av løypa. Jostein Tomren har orientert i avisa om prosjektet og framdrift.

Som vi ser av dette innlegget, arbeidet er sett i gang. Vinterver og snø kan skape utsetjingar. Alt er no opp til tre partar – veret, Braute A/S og ØIL. Det meste av maskinarbeidet som var planlagt gjort hausten 2017, er utført, Massane kan no få liggje å tørke ut.

ØIL fekk nei frå Ørskog kommune om å kunne førehandsbetale innvilga tilskot om spelemidlar stort 150.000. VEDLEGG

ØIL vil etter det finne andre løysingar knytta til utbetalingar m.m.

Samrøystes vedtak 28.11.17:

Styret takka spesielt Jostein Tomren for arbeidet hans så langt. Styret tek elles framdrift og gjennomføring så langt til vitande. ØIL betaler Braute A/S i samsvar med kontrakt og rekning.

Sak 9 – 28.11.17 - Jubileumsnemnd ØIL 100 år

Jubileumsnemnd:

Cheerleading: Stian Eidhammer

Fotball: Jan Petter Øvstedal

Friidrett: Kjell Petter Braute

Idrettskulen: Anne Sofie Valgermo

Ski/trim: Lars Tore Nerbøvik eller Emma Hansen

Sykkel: Kjetil Ramsvik

Volleyball: Anne Grete Refsnes

Arbeidsutvalet: Stine Ødegård

Mandat vedteke tidlegare 825.04.17):

 • ØIL skal markere jubileet på ulike måtar.
 • Sportslege aktivitetar/tiltak/arrangement – gjerne spreidde utover i året – der markeringa av 100 år er eit utgangspunkt. Jubileumsarrangement..

 

 • Andre markeringar – t.d. jubileumsfest – andre tiltak gjerne knytta opp mot sportslege innslag.

Styremøte 3 . oktober: Samrøystes vedtak:

Jan Petter blir valt til koordinator. Første møtedato er satt til 19.10.17 kl 19. Mandat som sist vedtak.

Framlegg til program skal leggjast fram for styret på siste styremøte 2017.

Nemnda har hatt to møte – 19.10 og 07.11. Referat ligg føre. Mange gode framlegg. Neste møte er tidfesta til 5. desember. Vi reknar med at det meste knytta til jubileumstiltak 2018 då er på plass, med tidfesting og ansvarlege. Nemnda får noko midlar til disposisjon:

Samrøystes vedtak 28.11.17:

Styret er godt nøgd med arbeidet og resultatet frå nemnda. Mange gode og gjennomførbare tiltak er på plass. Endeleg program vert arbeidd vidare med på møte 5. des. 2017. styret løyver inntil 15.000 som nemnda kan disponere i sitt arbeid i samband med kjøp av ulikt materiell og jubileumseffektar. Rekningar vert å sende til leiar ØIL og utgiftene vert belasta hovudlaget. 

Sak 8 – 28.11.17 - Traktorkjøp – kva no?                                                                                               

Denne saka har vore på saklista i ØIL sitt styre ved fleire høve. Det har vore behov for å skifte ut traktoren vi no nyttar, med ein ny og noko større.

ØIL har ved fleire høve kontakta ØK om å få til ei ordning der kommunen står som kjøpar og eigar. På den måten ville vi få full MVA-kompensasjon. Kommunen har sagt nei til ei slik løysing. ØIL har etter det lagt saka noko til sides med tanke på å gjere seg nytte av den traktoren vi har inntil vidare.

Siste handsaminga: Møtet 3. oktober 2017:

Det er kome inn tilbod om ein traktor frå Felleskjøpet til den samla kostnad på 550 000,- kroner med fråtrekk for innbyte av noverande traktor. Om ØIL skal kjøpe ein traktor vil dette koste laget 500 000,- som må finansierast med lån som blir belasta fotballgruppa.

Samrøystes vedtak:

Fotballgruppa gjer ei vurdering for kva årlege kostnadar eit lån vil koste. Ragnar tar kontakt med kommunen for å høyre om/søkje om det er mogeleg å få ettergjeve restbeløp og overta noverande traktor.

Etter 3. oktober:

Brev til Ørskog kommune datert 05.10.17 i samsvar med vedtaket ovanfor. Handsaming i formannskapet 9. nov. (k.styret 23..nov)

Vedtak k.styret:

 1. Ørskog kommunestyre vedtek å ikkje ettergjeve lån til ØIL
 2. ØIL får overta traktoren vederlagsfritt ved innbetaling av restlån, kr 117.000
 3. Det skal utarbeidast ein driftsavtale for kunstgrasbana som er i samsvar med Regjeringa sin rettleiar «Kunstgressboka». Ørskog kommunestyre føreset at ny traktor skal vere i samsvar med dei reglane som er sett opp der.

Innbytteverdien av traktor dersom vi aksepterer kommunen sitt vedtak: 193.750 – 117.000 = 76.750 . Kjøp vil då medføre at prisen vert 473.250 kr. Dette må i hovudsak lånast. Vi vil då ha avdrag og rentekostnader framover. Kan noko sponsing vere aktuelt?

Fotballgruppa si oppgåve jf. vedtaket 3. okt. :

Styret – og i særleg grad fotballgruppa må vurdere om vi har økonomi til dette samanhalde med behovet for å bytte traktor. Eit lån i banken for å finansiere eit kjøp i samsvar med tala ovanfor (500.000) vil gje årlege kostnader i sju år på ca 84.000 kr. Dette er vesentleg meir enn noverande kostnader og vil vere ei svært tung belastning for fotballgruppa.

Samrøystes vedtak – 28.11.17:

ØIL har ikkje fått imøtekome søknaden til Ørskog kommune om ettergjeving av restbeløp på gamla traktor. ØK har sagt nei til å gå inn i saka med tanke på MVA-fritak for ØIL. Kostnaden for ØIL med å finansiere ny traktor utan denne hjelpa vil gjennom banklån gje utrimeleg høge årskostnader. ØIL ser det difor rett å avslutte denne saka i denne omgang utan kjøp av traktor. Kommunestyret sitt vedtak pkt. 3 er etter dette uaktuelt då ny traktor no er uaktuelt.

Sak 11 – 28.11.17 – Medlemskap – æresmedlemskap.

Tid om anna dukkar det opp spørsmål knytta til det å vere medlem – bli medlem – avslutte medlemskap – kontingentar – forpliktingar rettar m.m.

Denne saka tek sikte på å klare opp i ein del spørsmål og utfordringar.

Vi går litt nærere inn på en del sentrale punkt.

Lov for Ørskog Idrottslag § 3 Medlemar er sentral – viser til denne.

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten vert fastsett av årsmøtet. Andre avgifter/eigendelar kan krevjast for deltaking i idrettslaget sitt aktivitetstilbod.

Ørskog I.L. medlemskontingentar og medlemsavifter/treningsavgifter:

Pr 2017 er medlemskontingenten 100 kr pr år for alle både aktive og støttemedlemmar. I tillegg kjem avgiftene. Desse vert fastsette av gruppene 1 gong pr år. Aviftene tilfell den gruppa det gjeld.

Medlemskap Ørskog I.L – generelt:

 • ØIL er eit medlemsbasert idrettslag. Medlemane er grunnfjellet i laget. Alle som driv organisert idrett i regi av laget MÅ vere medlem. Å ta del i konkurransar krev medlemskap.
 • Medlemskap krev betalt medlemskontingent
 • Medlemane er dekte av ei felles idrettsforsikringar.
 • Støttemedlemar – vaksne får her høve til å støtte aktivitetane i laget.
 • Timaktivitetar – ikkje krav til medlemskap, men vi vil sterkt tilrå: Støttemedlemskap.
 • Det er viktig at medlemsregisteret er oppdatert. NIF krev også dette. Hovudlaget har hovudansvaret for medlemsregisteret. ØIL nyttar KlubbAdmin – eit internettbasert register levert av NIF. Medlemslista skal innehalde: Namn, adresse, fødselsdato, e-post, mobilnummer.
 • Alle tillitsvalde i ØIL skal vere medlemar av laget. Dette er grunngjeve ut frå at dei i ulike samanhengar representerer ØIL.
 • Medlemane kan administrere medlemskapen gjennom MinIdrett                                               ( https://minidrett.nif.no ) Det er også høve til å gjere både innmelding, utmelding og eventuell endring i medlemskapen ved e-post til underteikna/medlemsansvarleg.
 • Hovudlaget utfører all fakturering.
 • Familiemedlemskap er aktuelt. Det er berre personleg medlemskap i laget, men familiemedlemskap er ei praktisk løysing for laget og familien.
 • Som medlem i ØIL utløyser dette støtte frå Idrettsforbundet. Støtta vert fordelt internt i laget av styret i ØIL.
 • Berre medlemar har røysterett styre- og årsmøtesaker. Røysterett: Medlemar over 15 år. Under 15: Kan møte på årsmøte med forslagsrett
 • Aktiv medlem: Vi tek med NIF sitt pkt under medlemsopplysningar mm. Jf. VEDLEGG                           Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem.

Støttemedlem: Jf. eige oppsett frå NIF: Kort sagt: Alle som ikkje er /driv aktiv idrett i laget.

Æresmedlemar:

 1. Æresmedlemmer kan oppnemnast av styret i ØIL.
 2. Æresmedlemskap skal henge høgt og skal gjelde medlemar som har lagt ned eit stort arbeid innan ØIL. Æresmedlem skal ha vore med på å fremje kameratskap og godt miljø for medlemane, og gjennom positiv haldning styrka laget totalt sett.
 3. Styret si grunngjeving vert lese opp saman med utnemninga.
 4. Æresmedlemskap gjev i tillegg til vanlege medlemsrettar og plikter:                                               a)Fritak for betaling av medlemskontingent.                                                                                            b)Gratis adgang til alle ØIL sine idrettsarrangement.
 5. Det synlige æresmedlemskapet skal vere:                                                                               a)Bordvimpel med laget sin logo med inskripsjon på sokkel. ”Æresmedlem i Ørskog I.L.”.   Årstal og namn.                                                                                                                                       b) Diplom med tekst.                                                                                                                                    c) Bilete med ramme på klubbhuset                                                                                                                    
 6. Æresmedlemskap skal i regelen tildelast på årsmøtet eller under jubileumsfest.
 7. Alle medlemar kan sende inn framlegg på æresmedlemar til Hovedstyret.

Samrøystes vedtak 28.11.17:

Styret tek saksutgreiinga til vitande og nyttar konklusjonane der som grunnlag når spørsmål knytta til medlemskap - aktive – støttemedlemar dukkar opp. Styret viser elles til utdrag av saksutgreiinga jf. ovanfor. Grunnlaget for æresmedlemskap vert i samsvar med oppsettet ovanfor i sju punkt.                                                                                                               Ørskog I.L. – målsetjing:

 • Flest mogeleg aktive medlemar i alle aldersgrupper.
 • Eit høgt tal støttemedlemar mellom alle vaksne.

 

Sak 12. Skriv og meldingar 28. november 2017

 • Innkalling til kretsting SFK. VEDLEGG

 

 1. Kretsting 9. des – ØIL vert repr. . Olav Rune Amdam nominert beste trenar
 • Kjøp mm av effektar jf 100 år – skjerf – mm. MUNNLEG

 

Jf sak om jubileumsnemnd – løyving og bruk midlar                                  

 • Politiattestar – status. MUNNLEG . Ser rimeleg bra ut

 

 

 • Futsalturneringar. VEDLEGG Seinast 25.-26. nov – nye på nyåret

 

 

 • Jubileumsbok – status. MUNNLEG/vedlegg. Arbeidet skrider fram

 

 

 • Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG

 

 

 • Stikk ut – avslutning jf. trimturar/trimfest ØIL. VEDLEGG                                      
 • Avslutning Stikk ut + Ut på tur i Ørskog

 

 

 • Ørskogfjell skilag – status. MUNNLEG. Teke over anlegget. Klar for køyring

 

 

 • Nettside – facebook ØIL – bruk. MUNNLEG Bruk desse.

 

 

 • Ørskoghallen – driftsstyre – arbeidet med regelverk mm. Lagerhall. MUNNLEG

 

Nytt møte med kommunen 7. des.

 • SFK- skriv SFK .VEDLEGG. Orientering

 

 

 • Kvitteringsliste nøklar Ø.hallen. Innlevering nøklar!! MUNNLEG. Fleire ute.

 

 

 • Drifta/bruken av Ørskoghallen – reglar - orden –rutinar – info mm. MUNNLEG

 

Ingen brukarmøte så langt

 • Nyheitsbrev MRIK. VEDLEGG Vedlagt til orientering

 

 

 • Nyheitsbrev NIF. VEDLEGG   Vedlagt til orientering

 

                                                       

 • Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG Meld deg på kurs!

 

 

 • Vipps. MUNNLEG. 4 brukarar i ØIL

 

 

 • Omorganisering driftstyre til brukarutval – Ørskoghallen – MUNNLEG                 Jf møte 7.des

 

 

 • Varme i hallen – jf. futsalturnering 25. – 26. november . Brev til dagleg leiar hallen v/leiar ØIL

 

 1.  
 • Brukarmøte hallen. Etterlyse dette med dagleg leiar hallen. v/leiar ØIL

 

 Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.

Sak 13. Eventuelt andre saker

Ingen saker.

 

Møtet slutt 21.15

Ragnar Bakken – leiar - + ref på møtet

 

NB – VIKTIG!:                                                                                                                      

Oppfølgjing av sakene frå styremøtet 28.11.17:

 • Sak 1   Til orientering - alle
 • Sak 2. Til orientering alle.
 • Sak 3. Leiar – friidrettsgruppe - styret – valde medlemmer plannemnda.
 • Sak 4   Alle til oppfølgjing
 • Sak 5. Leiar - styret – gruppene - medl.reg. gruppe
 • Sak 6. Alle grupper - s
  • Sak 9. Styret – valde medlemmer av jubileumsnemnd – leiar.
  tyret.
 • Sak 7. Leiar – sponsorgruppe - gruppene
 • Sak 8. Leiar – ski – J.Tomren

 

 • Sak 10 Leiar - fotball
 • Sak 11. Leiar – gruppene.
 • Sak 12. Alle til orientering
 • Sak 13. Alle til orientering ..                                                                                  Styre 281117 ref 
 •  
 •  
 •  

Styremøte 24. oktober 2017 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 24. oktober 2017 kl. 20.00.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                   Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke - Frode Dyrkorn - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute –– Anne Grete Refsnes Tennfjord. 6 av 12 medlemmer/vara.

Forfall/ikkje møtt: Tine J. Steinset - Kamilla Vestre Cevallos - Kjetil Ramsvik- Stian Eidhammer - Emma Karoline Hanssen - Anne Sofie Valgermo

Frå fotball sak 1 og 2: Frode Balseth , Per C. Gillebo. Jf. innkallinga

Frå friidrett sak 1 og 2: Kåre Jonny Braute, Per C. Gillebo. Jf. innkallinga

Ref. på møtet: Leiar Ragnar Bakken

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

SAK 1 - 24.10.17: IDRETTSANLEGG FRIIDRETT/FOTBALL – VIDARE FRAMDRIFT

Jf ei rekkje tidlegare handsamingar av denne saka. Vi tek med her.

Vedtak gjort i kommunestyret 29. august 2017:

Ørskog kommunestyre tar skisseprosjektet til vitende.

Ørskog kommunestyre vedtar å gå i dialog med ØIL for i fellesskap å finne finansieringsløsninger til realisering av friidrettsanlegg og 9-er fotballbane.

Det nedsettes et forhandlingsutvalg til å forestå dialogen. Forhandlingsutvalget består av 2 frå politisk ledelse og Rådmannen.

 • Ordførar. 2. Varaordforar.

 

Før nemnda for friidrett og 9-er fotballbane kan jobbe vidare med å realisere prosjektet,   må det utarbeides finansieringsplan, anleggsbudsjett og driftsavtale for idrettsanleggene.

Vidare tek vi med sak 4 med vedtak frå ØIL sitt styremøte 3.oktober 2017 VEDLEGG

Avtale mellom ØIL og ØK frå 9. juni 2016 er sentral og vert lagt ved. VEDLEGG

Skisseprosjekt for idrettsanleggt datert 5. juli 2017 vert også lagt ved her. VEDLEGG

 1. oktober 2017 – drøftingsmøte ØIL – ØK vart gjennomført som eit første møte.

Notat v/Åse Karin Gjære følgjer her som VEDLEGG

Leiar ØIL har også gjort sitt notat frå møtet VEDLEGG

Notata frå møtet viser at vi kom ikkje i mål – nytt møte er gjort framlegg om skal vere ca 01.11.17.

Ørskog kommue, plannemnda for anlegget/skulen og ØIL skal avklare – jf. notat frå Åse Karin Gjære:

Ting som må avklarast til neste møte mellom ØIL og ØK:

Delar av prosjekt som er knytta til drift av skulen – kva inneber det og estimert kostnad ( det som har fordyra prosjektet)

Vurdering av dugnadsinnsats knytta til estimert beløp

Ber om at ØIL førebur arbeidet med innhenting av sponsormidlar

Ber om at nemnda som planla anlegget i samarbeid med byggenemnda ser på behovsvurdering

24.10.17: Nærare orientering v/leiar, supplert v /Kjell P Braute og Frode Dyrkorn. Ekstra medlemmer frå fotball og friidrett tok del i drøftingane. Styret gjennomførte ei grundig drøfting av saka slik ho no ligg føre.

Styret gjorde samrøystes vedtak som vil danne grunnlaget for ØIL sine representantar i dei vidare drøftingane med ØK.

 

Samrøystes vedtak 24.10.17:

 • ØIL held seg til avtalen frå 09.06.16.
 • ØIL held fast på sitt vedtak frå 3. oktober 2016:                                                                                               Ragnar, Kjell Petter og Frode blir valde til ØIL sine representantar i dialogmøte med Ørskog kommune. Dei får følgjande mandat:

 

Gjeldande avtale datert 22.06.16 regulerer finansieringa og skal leggast til grunn.

ØIL vil bidra til å skaffe private sponsormidlar og bidra med fysisk dugnadsinnsats etter nærare avtale. Ingen direkte økonomiske bidrag frå ØIL

 • ØIL sine vurderingar av dei fire punkta frå møtet mellom ØIL og ØK 17.10.17:
 • Vi må sjå dette prosjektet som eit samarbeidstiltak som tener skule og idrett på ein god måte. Heile anlegget saman med uteområdet elles ved skulen vil fullt ut kunne nyttast av elevar i skuletida. Idretten har nytte av anlegget til sine aktivitetar. Dei to formåla er sterkt integrerte og kan vanskeleg skiljast også økonomisk. 

 

 1. Det vil vere svært uheldig å gå vekk frå dei kvalitetskrava som er lagt inn i skisseprosjektet utan at det vil kunne få negative verknader for utnytting og bruk.
 • Dugnadsinnsats frå ØIL, avtalen seier: «--- samt bidra med fysisk dugnadsinnsats etter nærare avtale». Dette står ØIL ved. Nærare avtale mellom ØIL og ØK som byggherre m.fl. må avklare omfang, konkrete og spesifiserte oppgåver jf. også kvalifikasjonskrav m.m. før denne innsatsen kan talfestast.
 • Arbeidet med sponsormidlar. ØIL står ved det avtalen uttrykkjer: «ØIL skal bidra med å skaffe sponsormidlar.» ØIL skal bidra med å skaffe sponsormidlar, ØIL står sjølv ikkje ansvarleg for denne delen av finansieringa. ØIL er klare til å starte dette arbeidet straks nødvendige kommunale vedtak er gjort når det gjeld realiseringa av prosjektet og korleis dette er utforma. Sponsorar må vite kva dei skal yte midlar til.

 

 1.  
 • Behovsvurdering og kvalitet. ØIL har i møte 03.10.17 sagt seg nøgd med prosjektet slik det framkjem i skisseprosjektet frå 05.07.17. ØIL har redusert krava til anlegg tidlegare jf. 400m bane og ser det lite aktuelt å godta yttarlegare reduksjonar på noverande tidspunkt i prosessen. Ein tilbodsrunde vil først kunne gje eit fullgodt grunnlag for å gjere slike vurderingar. Vi ser det også svært lite tenleg og vanskeleg no å redusere på kvalitetskrava. Byggjer vi eit anlegg for notid og framtid må krava som er lagt til grunn frå ulike instansar og nedfelt i skisseprosjektet ikkje endrast i negativ lei.

 

 

Sak 2 – 24.10.17 – SPONSORARBEID – NYTT IDRETTSANLEGG – VAL AV KOMITE – MANDAT.

Jf. sak 1 møte 24.10.17 – og avtale 09.016.17 mellom ØIL og Ørskog kommune. Ørskog I.L har teke på seg å bidra med å skaffe sponsormidlar. Førebuingane til dette arbeidet bør starte snarast. Iverksetjing av ulike tiltak i samband med innhenting av sponsorar/sponsormidlar må kome når vi kan presentere vedtak m.m. på det anlegget som skal byggjast. Dette bør også kome rimeleg raskt.

Sponsorgruppe bør såleis veljast no og eit enkelt mandat for gruppa bør følgje vedtaket:

 • Sponsorgruppe: ØIL vedtek å velje ei gruppe på inntil seks person som skal ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av arbeidet. Fotball og friidrett bør stille med tre medlemmer kvar. Gruppene sjølv vel sine medlemmer.
 • Mandat: Førebu arbeidet med innhenting av sponsormidlar. Dette inneber ei rekkje spørsmål knytta til presentasjon, kontaktarbeid m.m. – alt i samråd med ØK – sidan ØIL skal bidra. Dette arbeidet kan starte straks.
 • Når prosjektet kan presenterast for potensielle sponsorar, vert dette startskotet for innhenting av avtalar mellom ØIL og sponsorane.

 

Samrøystes vedtak 24.10.17:

Styret i ØIL vedtek å opprette ei eiga gruppe til å arbeide med å skaffe sponsormidlar i samband med finansiering og realisering av idrettsanlegget vest for skulen, jf. presiseringane ovanfor. Sponsorgruppa vert samansett slik: 3 personar valde av fotballgruppa, 3 personar valde av friidrettsgruppa. Frivillegsentralen vert oppmoda om å vere med i denne gruppa. Vala må gjerast innan 10. nov. 2017. Sponsorgruppa konstituerer seg sjølv og rapporterer til styret i ØIL. Styret tek sikte på å gje gruppa eit økonomisk grunnlag (budsjett) til dekking av utgifter knytta til sponsorarbeidet.

 

Sak 3. Møtebok frå styremøte 03.10.17. Vedlagt

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 03. oktober 2017 vart godkjend utan merknader.

 

Sak 4 – 24.10.17 - Avtale/kontrakt bygging av løypetrase Liasætra – Steinsetsætra.                  

Saka har vore handsama i styret fleire gonger seinast 03.10.17 vi tek med frå saka då:

Møte 3. oktober 2017:

Ragnar orienterte. Dugnadsarbeid to laurdagar. Det er lagt ut anbod for utføring av arbeid. Det er kome inn fråsegn til utbygginga frå Vestnes kommune, Skodje kommune og Fylkeskommunen.

Vedtak: Styret tek orienteringa til vitande.

Tilbod arbeid med løypetraseen.

Tilbodsdokument til tre firma. Synfaringar m/Jostein Tomren. To innkomne tilbod. Tilbodet frå Braute Maskin A/S var lågast i pris og elles tilfredsstillande når det gjeld dei andre oppsetta i utsende dokument. Avle mellom Braute Maskin og ØIL er skriven og følgjer her som VEDLEGG. Arbeidet kan ta til straks – jf. elles avtaleframlegget.

Saka vart handsama av styret 24.10.17. Kort orientering jf elles vedlagde avtaleframlegg.Samrøystes vedtak 24.10.17:

Styret vedtek vedlagde avtale datert 21.10.2017 mellom Braute Maskin A/S og Ørskog I.L. om bygging av ny løype frå Liasætra til Steinsetsætra. 

 

 

Skriv og meldingar 24. oktober 2017.

 

 1. a) Spelemidlar til utstyr. Søknad frå gruppene Frist 181017. Munnleg

         Søknad frå fotball og idrettsskule er sendt innan fristen 18.10.17.

 1. b) Jubileumsnemnd – frå møtet 19.10.17 Munnleg

         Første møte i nemnda 19.10.17 – referat ligg føre – nytt møte 7. nov.

 1. c) Politiattestar – status. MUNNLEG

         Stine ga kort rapport – alt fungerer.

 1. d) Medlemssituasjonen. Munnleg/Vedlegg

Leiar ga oversyn siste tala: Framleis 15-20 aktive som ikkje har bet. medlemskontingent for 2017. Ca 25 støttemedlemmer (frivilleg) står att på listene våre. Talet minkar!

 1. e) Nyhetsbrev MRIF Munnleg

         Til orientering

 1. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG

         Til orientering

 1. g) Ørskogfjell skilag – status – drift – økonomi - MUNNLEG

         Skilaget har vedteke å ta over anlegget. Dugnad m.m.

 1. h) Drifta/bruken av Ørskoghallen – reglar - info mm. MUNNLEG

           Møte med ØK er tidfesta til 2. nov. Brukarmøte vart etterlyst.

 1. i) Traktor – søknad ØK VEDLEGG

         Ventar på svar frå kommunen jf. brev 05.10.17.

 1. j) Treningstider – status Munnleg

         Alt er no på plass- endelege oppsett frå fotball er då også med.

 1. k) Lagerhall mm Ørskoghallen – Munnleg

         Lagerhall vert bygt – jf. kommunale vedtak

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. påførte merknader.

 

Sak 6. Eventuelt andre saker

Ingen saker under eventuelt.

 

Møtet slutt 22.00

Ragnar Bakken – leiar/referent –

 

 

 1. Skriv og meldingar 24. oktober 2017.
 2. a) Spelemidlar til utstyr. Søknad frå gruppene Frist 181017. Munnleg

         Søknad frå fotball og idrettsskule er sendt innan fristen 18.10.17.

 1. b) Jubileumsnemnd – frå møtet 19.10.17 Munnleg

         Første møte i nemnda 19.10.17 – referat ligg føre – nytt møte 7. nov.

 1. c) Politiattestar – status. MUNNLEG

         Stine ga kort rapport – alt fungerer.

 1. d) Medlemssituasjonen. Munnleg/Vedlegg

Leiar ga oversyn siste tala: Framleis 15-20 aktive som ikkje har bet. medlemskontingent for 2017. Ca 25 støttemedlemmer (frivilleg) står att på listene våre. Talet minkar!

 1. e) Nyhetsbrev MRIF Munnleg

         Til orientering

 1. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG

         Til orientering

 1. g) Ørskogfjell skilag – status – drift – økonomi - MUNNLEG

         Skilaget har vedteke å ta over anlegget. Dugnad m.m.

 1. h) Drifta/bruken av Ørskoghallen – reglar - info mm. MUNNLEG

           Møte med ØK er tidfesta til 2. nov. Brukarmøte vart etterlyst.

 1. i) Traktor – søknad ØK VEDLEGG

         Ventar på svar frå kommunen jf. brev 05.10.17.

 1. j) Treningstider – status Munnleg

         Alt er no på plass- endelege oppsett frå fotball er då også med.

 1. k) Lagerhall mm Ørskoghallen – Munnleg

         Lagerhall vert bygt – jf. kommunale vedtak

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. påførte merknader.

 

Sak 6. Eventuelt andre saker

Ingen saker under eventuelt.

 

Møtet slutt 22.00

Ragnar Bakken – leiar/referent –

 

Styremøte 3. oktober 2017 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 3. oktober 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                   Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke - Tine J. Steinset - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute – Emma Karoline Hanssen – Anne Grete Refsnes Tennfjord. - Anne Sofie Valgermo – Per Even Brautehaug (vara for Kamilla). 9 av 12 medlemmer/vara.

Forfall Kamilla Vestre Cevallos - Frode Dyrkorn - Kjetil Ramsvik - Stian Eidhammer

Ref. på møtet: Sekretær Tine J. Steinset

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                              

Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Sak 1. Møtebok frå styremøte 22.08.2017. Vedlagt

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 22.08.201725. april 2107 vart godkjend utan merknader.

Sak 2. Nytt frå gruppene i ØIL.

 • Cheerleading: Ingen på møtet
 • Fotball: Viser til seinare saker samt skriv og meldingar
 • Friidrett: Same som sist. Mellom 17- 25 på trening. Trenarane får god støtte frå foreldra. Det er foreldre som ønsker å bli trenarar.
 • Idrettskule: Har starta opp att. Var 26 stk på siste trening. Det går strålande.
 • Ski/trim: Sesongen er over og bøkene skal no samlast inn. Det blir bøker på nokre plassar og i vinter. Dei same som før.
 • Sykkel: Ingen på møtet
 • Volleyball: Det er ein gjeng som trener, har starta opp att og har hatt 2 treningar. Lite Ørskogbygdarar, men det er folk både frå Skodje og Ellingsøya.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 3. Jubileumsnemnd - konstituering

Vi tek med - samrøystes vedtak 22.08.17:

Styret i ØIL viser til vedtak i sak 9 frå møtet 25.04.17 og vil supplere nemnda med ein frå arbeidsutvalet i styret.

Styret vel denne jubileumsnemnda:

Cheerleading: Stian Eidhammer

Fotball: Jan Petter Øvstedal

Friidrett: Kjell Petter Braute

Idrettskulen: Anne Sofie Valgermo

Ski/trim: Lars Tore Nerbøvik eller Emma Hansen

Sykkel: Kjetil Ramsvik

Volleyball: Anne Grete Refsnes

Arbeidsutvalet: Stine Ødegård

Leiar ØIL kallar inn til konstituerande møte mellom 15. og 30. sept. 2017.

Vi følgjer opp vedtaket og grunnlaget for vedtaket frå 22.08.17

Konstituering - rapportering:

Leiar og eventuelt sekretær må veljast. Rapportar undervegs til styret.

Mandat:

Vi held oss til den enkle formuleringa frå 25. april – jf. ovanfor.

Framdrift:

Program m vere ferdig i løpet av 2017 (siste møte i styre 2017?)

Vedtak:

Styret vedtek endeleg plan.

Gjennomføring:

ØIL samla + gruppene enkeltvis gjennomfører planen etter nærare planlegging av dei ulike arrangementa.

Mandat vedteke tidlegare (25.04.17):

 • ØIL skal markere jubileet på ulike måtar.
 • Sportslege aktivitetar/tiltak/arrangement – gjerne spreidde utover i året – der markeringa av 100 år er eit utgangspunkt. Jubileumsarrangement..

 

 • Andre markeringar – t.d. jubileumsfest – andre tiltak gjerne knytta opp mot sportslege innslag.

Styremøte 3 . oktober: Konstituerande møte vert halde i samband med styremøte den 03.10.17. Framdrift: Eit program bør vere ferdig innan 2017. Første møtedato vert satt til 19.10.17 kl. 19:00 Stad: Ørskoghallen.

Samrøystes vedtak:

Jan Petter Øvstedal blir valt til koordinator. Første møtedato er satt til 19.10.17 kl 19. Mandat som sist vedtak.

Framlegg til program skal leggjast fram for styret på siste styremøte 2017.

 

SAK 4- 03.10.17: FRIIDRETTSANLEGG/IDRETTSANLEGG – STATUSRAPPORT VED START OKTOBER 2017.

Styret har hatt denne saka til handsaming i mange saker over fleire år.

Samrøystes vedtak styret ØIL 22.08.17:

Styret i ØIL viser til sak i formannskapet 17. august 2017: «Skisseprosjekt – 9er fotballbane og friidrettsanlegg» – datert 05.07.17.                                                                                                 Styret vil etter dei føresetnader som låg til grunn seie seg godt nøgd med resultatet av arbeidet i plannemnd og frå firma Nordplan.                                                                                     Styret viser til vedtak i formannskapet 17.08.17 og seier seg USAMD i at det skal setjast ned eit forhandlingsutval for å finne finansieringsløysingar til realisering av prosjektet – jfr. avtale mellom ØIL og ØK datert 09.06.16 som regulerer dette spørsmålet på ein fullgod måte. Anleggsbudsjett er eit kommunalt ansvar å få på plass.                                                                                                                                                 Driftsavtale og samarbeidsavtale må vere på plass i god tid før anlegget skal takast i bruk. Avtale mellom ØIL og ØK føreset ferdigstilling av anlegget innan 31.12.18.                         Styret har forståing for at anlegget først vert ferdigstilt i andre halvår 2019.

Etter 22. august 2017:                                                                                                Kommunestyret handsama sak i møte 29.08.17. Tilrådinga frå formannskapet (sjå ovanfor) vart samrøystes vedteken.                                                                                                                           Leiar har også informert utad gjennom lokalavisa om ØIL sitt syn i denne saka. VEDLEGG

Vedtaket inneber at ØIL sitt vedtak og merknad i saka ikkje vart teke omsyn til.

Saksutgreiing med vedtak mm er motteke 11.09.17. VEDLEGG.

Leiar har vore i kontakt med Kjell P Braute i nemnda for idrettsanlegg. Han peikar m.a. på at ved ein eventuell dialog må ØIL stille med tre personar                                                                                                                                     Finansieringsplan, anleggsbudsjett og driftsavtale må avklarast med kommunen fort.                               Leiar har dessutan gjeve signal til Ørskog kommune om at ØIL vil drøfte saka på styremøte 3. oktober 2017. Eit vedtak i dette styremøtet vil stake ut standpunkta ØIL bør ha med seg inn i eventuell dialog med kommunen.

På styremøte 3. oktober:

Ragnar orienterte om handsaminga av saka i kommunen deretter vart saka drøfta.

 

 

Samrøystes vedtak:

Ragnar, Kjell Petter og Frode blir valde til ØIL sine representantar i dialogmøte med Ørskog kommune. Dei får følgjande mandat:

Gjeldande avtale datert 22.06.16 regulerer finansieringa og skal leggast til grunn.

ØIL vil bidra til å skaffe private sponsormidlar og bidra med fysisk dugnadsinnsats etter nærare avtale. Ingen direkte økonomiske bidrag frå ØIL

 

Sak 5. Medlemsregistreringa m.m. Klubb – Admin. Status.

Det har vore relativt mykje arbeid og vi har møtt utfordringar:

 • Datasystemet/programmet frå NIF har sine svakheiter.
 • Arbeidet med å få medlemmer til å bruke Min Idrett
 • Kontingentinnkrevjinga – omlegginga har teke tid å bli «dus» med.
 • Purringar på uteståande kontingent
 • Inn og utmeldingar av laget
 • Utsending av orienteringar og andre skriv. Informasjon
 • Vi sette betalingsfrist til 10. juni 2017 for året 2017.08.18
 • Dei fleste grupper hadde pr 10. august ein del medlemmer som ikkje har betalt – purring.
 • Støttemedlemmer – mange vil her falle ut – gruppa vil ta ein gjennomgang
 • Litt info til styret ligg ved.

Samrøystes vedtak 22.08.17:

Styret tek orienteringane og arbeidet som er gjort til vitande og takkar gruppa som arbeider med denne saka. Styret bed gruppene i ØIL intensivere innspurten for det som gjeld betalingar for aktive. Styret vonar at arbeidet med støttemedlemmar ikkje fører til for mange forfall/strykingar/utmeldingar.

Møtet 3. oktober: Ragnar orienterte. Konklusjon: Sjå sakspapir m.a. ovanfor.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringa til vitande og gruppeleiarane føljer opp sine grupper.

Vi tek med frå møteboka 22.08.17:

 

Sak 6. Skiløypetrase Liasætra – Steinsetsætra – status.

Ei sak vi har drøfta fleire gongar i styret seinast 250417:

Samrøystes vedtak 22.08.17:

Styret i ØIL tek orienteringane ovanfor til vitande. Vi har kome endå eit stykke nærare anleggsstart. Takk til Jostein Tomren så langt. Styret gjev leiar i samarbeid med J. Tomren fullmakt til å arbeide vidare med prosjektet ut frå skisseringane ovanfor.

 

 

Etter 22.august 2017:

Tilbod på utføring av arbeidet: Underlag for anbod på arbeidet er utarbeidd v/Jostein . Tre entreprenørar er kontakta- synfaringar saman med Jostein er gjennomført og tilbod er i ferd med å kome inn.

Handsaming av planen i Skodje: Denne har vore på høyring der fleire instansar har kome med innspel. Vedlagt følgjer desse uttalane. ØIL er invitert til å kome med merknader. Uttale er utforma og sendt Skodje kommune. 75 m av traseen ligg i Skodje. Søknad om fritak for gebyr – minst 7000 kr – er sendt Skodje kommune.

Rydding av skog: Dugnader – to laurdagar - er haldne i regi av Jostein. Dette arbeidet har gått svært bra.

Bru: Prosjektering v/Terje Braute. Byggjesøknad vedk. bru over osen vil kome.

Kronerulling er enno ikkje starta.

Konklusjon: Framdrifta har vore god i denne perioden. Vi kan likevel konstatere at all handsaming – att og fram – i det offentlege systemet tek tid. Vi treng tolmodigheit. Samla er vi no nærare målet om fysisk oppstart av prosjektet har kome eit /fleire steg nærare.

Møte 3. oktober 2017:

Ragnar orienterte. Dugnadsarbeid to laurdagar. Det er lagt ut anbod for utføring av arbeid. Det er kome inn fråsegn til utbygginga frå Vestnes kommune, Skodje kommune og Fylkeskommunen.

Samrøystes vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

 

SAK 7. TRENINGSTIDER ØRSKOGHALLEN 2017-2018.

Framlagt for styret 22. august 2017:                                                                                                                    

Vedtak 22.08.17:

Styret tek til vitande arbeidet som er gjort knytta til treningstider 2017/18 – så langt. Styret tek orienteringane og det som kom fram på møtet som eit vidare grunnleg for endeleg fastsetjing av fordelinga. Leiar i samråd med aktuelle grupper sluttfører arbeidet med fordelinga, set dette opp i eit samla skjema som vert kunngjort for Ørskoghallen og alle brukarar.

ETTER 22. AUGUST 2017:

Leiar sette opp eit framlegg ut frå ønskje frå gruppene og drøfting på møtet. VEDLEGG

Nokre synspunkt og framlegg har kome etter det:

 • Cheerleading ønskjer av praktiske årsaker å starte kl 17.30 på tysdagar.
 • Volleyball ønskjer å nytte tid på torsdagar
 • Friidrett – ingen merknader
 • Idrettskulen Ingen merknader – onsdagar.
 • Fotball: Førebels ikkje fordelt på dei ulike laga

VEDLEGG: Oppsett pr 10.sept og 1. sept.

Privat gruppe – landhockey – forespørsel frå Kjetil om å nytte tida fotball har fått tildelt frå 20.00-22.00 på tysdagar. Dette gjeld berre når fotball ikkje nyttar salane denne tida.

Slik er stoda pr møtet i styret 3. oktober. Vi tek ei sluttrunde og gjer eventuelle endringar.

Fotball er ikkje fordelt på laga enno. Dette vert gjort av fotballgruppa som meler til leiar. Leiar set opp eit endeleg skjema. Alt som står på fotball skjema 01.10.17 er frå sist sesong.

Møtet 3. oktober: Tidene er fordelte jf. vedlegg. Fotball fordeler internt

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringa til vitande. Landhockey nyttar tysdagar 20.00 – 22.00 dei gongane fotball ikkje bruker tida/etter avtale. Siste oppsette skjema 01.10.17.

 

Sak 8. Traktor til kunstgrasbana – nytt tilbod.

Denne saka har vore på saklista i ØIL sitt styre ved fleire høve.                                                                     Det har vore behov for å skifte ut traktoren vi no nyttar, med ein ny og noko større.

ØIL har ved fleire høve kontakta ØK om å få til ei ordning der kommunen står som kjøpar og eigar. På den måten ville vi få full MVA-kompensasjon. Kommunen har sagt nei til ei slik løysing. ØIL har etter det lagt saka noko til sides med tanke på å gjere seg nytte av den traktoren vi har inntil vidare.

Noverande traktor:                                                                                                                                     Ørskog kommune vedtok 25.11.2010 å innarbeide kjøp av traktor med utstyr til kr 503.750 inkl. MVA. MVA-kompensasjon og tilskot frå ØIL. Avtale om leige og drift med ØIL skulle setjast opp.

Leigeavtale vart sett opp og underskriven 30.03.11 – Anders Grotle og Ragnar Bakken VEDLEGG

Leigeavtalen i høve tal:                                                                                                                         Netto kjøpesum etter fråtrekk av MVA-komp: -     390.000

Avskrivningar 10% pr år:       39.000

Rente 2% pr år:                      7.800 ………………… Pr år i 10 år: 46.800 kr – bet. i 7 år.

Pr oktober 2017 står att å betale t.o.m. 2020 samla 46.800 x 3 =     140.400 kr

Vi har no fått eit nytt tilbod frå Felleskjøpet stila til Ørskog kommune 26.09.17. VEDLEGG

Tilbodet John Deere 4060R m/utstyr – samla kostnadar:                 550.000 inkl MVA.

Eksl. MVA                                                                                       440.000 eksl. MVA

Innbytte noverande traktor:                                                              193.750 inkl MVA

Innbytte fråtrekt rest til ØK. 193.750 – 140.400 =                          53.350

Dersom ØK kjøpte og fekk ref. MVA ville restbeløpet for ØIL verte RS 387.000

Dersom ØIL kjøper m/MVA                                                               RS 497.000.                         I tillegg kjem renteutgifter med ? %.

Eigar noverande traktor: Ørskog kommune - og står som eigar også etter 2020 ?

Viktig vurdering:                                                                                                                                      

Kor stort er behovet for å skifte traktor? ØIL si økonomiske bereevne?

Alternativ:                                                                                                                                                     Nei til kjøp /innbytte av traktor no.                                                                                                Ja – prøve ei runde til med ØK om MVA.                                                                                                       Ja.- kjøpe sjølv – finansiere v/lån – eigne midlar

Møtet 3. oktober 2017: Jf oppsetta ovanfor.

Det er kome inn tilbod om ein traktor frå Felleskjøpet til den samla kostnad på 550 000,- kroner med fråtrekk for innbyte av noverande traktor. Om ØIL skal kjøpe ein traktor vil dette koste laget 500 000,- som må finansierast med lån som blir belasta fotballgruppa.

Samrøystes vedtak:

Fotballgruppa gjer ei vurdering for kva årlege kostnadar eit lån vil koste. Ragnar tar kontakt med kommunen for å høyre om/søkje om det er mogeleg å få ettergjeve restbeløp og overta noverande traktor.

Sak 9. Idrettsråd–ny kommune frå 01.01.2020. Konsekvensar mm

Ørskog kommune er ei av fem kommunar i Møre og Romsdal utan idrettsråd. Idrettsrådet er eit samordnande organ for alle idrettslaga i ein kommune knytta til NIF.

Eg legg ved reglementet for eit slikt organ: VEDLEGG

 • 3 Oppgåver

(1)       Idrettsrådet skal:

 • styrke idretten si rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
 • foreta prioriteringar på vegne av idrettslaga,
 • dokumentere og synleggjere idretten sitt lokale omfang og utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og
 • vere ein møteplass og utviklingsarena i skjeringspunktet mellom offentleg og frivillig virke.

 

 1. (2)        Idrettsrådet skal vere eit idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgåver primært på lokalt nivå.

(3)        Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendast til kommunen gjennom idrettsrådet.

Vi finn elles alle relevante opplysningar om idrettsrådet i vedlagde fyldige lovnorm.

Ørskog har eitt stort og to langt mindre lag knytta til NIF

Ved samanslåing til stor kommune frå 2020 vil vi få eit felles idrettsråd – Ålesund idrettsråd.

Dette vil då femne om Ørskog.

Mange prioriteringar, tilrådingar mm vil verte handsama i rådet.

På sonemøte 27.09.17 vart dette med samanslåing av kommunar og idrettsråd handsama og

orientert om. Stine var på dette møtet og vil referere derifrå på styremøtet vårt..

Aktuelle alternativ:

 • Vi skipar idrettsråd i noverande Ørskog kommune og stiller då likt med Skodje, Haram og Ålesund (Ørskog og Sandøy har ikkje oppretta idrettsråd).
 • Vi ventar til formell skiping av idrettsråd for Ålesund f.o.m. 2020.Møtet 3. oktober 2017:
 •  

Stine frå sonemøte 27.09.17 vedr. idrettsråd ny kommune. ØIL får delta i det nye idrettsrådet sjølv om ikkje har etablert eige idrettsråd ved samanslåinga av ny kommune.

Samrøystes vedtak:

ØIL ventar med formell skiping av eige idrettsråd for noverande Ørskog kommune. ØIL får ta del i førebuingar og skiping av eit nytt felles idrettsråd for Ålesund fom 2020

 

SAK 10. Skriv og meldingar 3. oktober 2017

 1. a) Spelemidlar til utstyr. Søknad frå gruppene? Frist 181017. VEDLEGG Grupper som vil søkje tek kontakt med leiar som sender søknad.
 2. b) Fotballhefte 2017 – på plass til alle husstandar m.fl. Vedlegg Alle husstandar.
 3. c) Politiattestar – status. Kva med 3 års grense? MUNNLEG Stine har kontroll.
 4. d) Futsalturneringar –ØIL medarrangør G 13. – 24. – 26. nov. 17. VEDLEGG Orientering
 5. e) Jubileumsbok – status. MUNNLEG Orientering
 6. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG Orientering
 7. g) Stikk ut VEDLEGG Orientering
 8. h) Ørskogfjell skilag – status – drift – økonomi - MUNNLEG Orientering
 9. i)   Nettside – facebook ØIL – bruk. MUNNLEG Orientering
 10. j)   Ørskoghallen – driftsstyre – arbeidet med regelverk mm. MUNNLEG Orientering
 11. k) Sandvolleyballbaner – stell – vedlikehald. MUNNLEG Skilt + sprøyte?
 12. l)   Utbetringar lysanlegg Brauta. System Electro. MUNNLEG Orientering
 13. m) Fotballcup ØIL – 16.09.17. VEDLEGG Flott arrangement
 14. n) Idrettsfrukt. VEDLEGG Grupper bør nytte dette.
 15. o) Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG Meld på
 16. p) Kvitteringsliste nøklar Ø.hallen. Innlevering nøklar!! MUNNLEG Orientering
 17. q) VIPPS. MUNNLEG Fleire grupper kan få nytte dette
 18. r)   Nyheitsbrev MRIK. VEDLEGG Orientering
 19. s)   Drifta/bruken av Ørskoghallen – reglar - –rutinar – info mm. MUNNLEG Orientering
 20. t)   Brakke i hoppbakken Brauta – skal fjernast – Ski/trim. MUNNLEG Orientering Fjerne restane. Ski/trim.
 21. u) Fotballdag laurdag 30. sept. 2017. MUNNLEG Orientering flott arrangement
 22. v) Arrangere utstyrsbytte. Ein kveld hausten 2017? MUNNLEG Nei
 23. w) Arrangere idrettsmerkeprøver – MUNNLEG Når anlegg er ferdig

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.

 

Sak 11. Eventuelt andre saker

Ingen saker under eventuelt

 

Møtet slutt 21.02

Ragnar Bakken – leiar -         Tine J. Steinset – ref. på møtet -

 

Styremøte 22. august 2017 - møtebok

 

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 22. august 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades: Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke - Tine J. Steinset - Frode Dyrkorn - Kamilla Vestre Cevallos - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute – Emma Karoline Hanssen – Anne Grete Refsnes Tennfjord. - Anne Sofie Valgermo - Kjetil Ramsvik.

Forfall Stian Eidhammer (ingen vara)

Ref. på møtet: Sekretær Tine J. Steinset

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                              

Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

 

Sak 1. Møtebok frå styremøte 25. april 2017. Vedlagt

Samrøystes vedtak:

Møteboka frå 25. april 2107 vart godkjend utan merknader.

Sak 2. Nytt frå gruppene i ØIL.

 • Cheerleading: Ingen frå gruppa til stades
 • Fotball: Sesongen har begynt på att. Rydda fint rundt bana, dugnadsgruppene fungerer fint. Futsal til hausten. Damelaget har trekt seg – årsak: mangel på spelarar. Har ikkje seniorlag for første gang på mange år. Fells med Stordal.
 • Friidrett: Lite nytt. Første trening er torsdag neste veke. Greitt med trenarar, mange yngre, men færre eldre, dvs ungdomsskulen. Konkrete planar om påmelding til stemne. Vil kjøpe inn drakter/jakker.
 • Idrettskule:Startar no opp att.
 • Ski/trim: Ikkje noko nytt.
 • Sykkel: Sesong for sykling. Ein del skal sykle Birken no til helga, ca 7-8 stk. Elles ein del treningsturar.
 • Volleyball: Ikkje kome i gang att etter sommaren, men trimlaget vil starte opp att.

Samrøystes vedtak:

Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 3 – 22.08.17 – Norway cup 2017 – Evaluering Ørskog.

ØIL tok del med fire lag på Norway. Fotballgruppa og spelarar skal ha all ære av innsats og resultat. Det ligg sværande mykje arbeid bak ei slik deltaking.

I etter kant av turneringa har det vore drøfta å få laga ei markering for laga.

Fotballgruppa har gjort framlegg om at dette kan leggjast til «fotballdagen» laurdag 30. september. Ørskog kommune og Ørskog sparebank vil ta del. Detaljar elles vert å planlegge.

Det er heilt naturleg at ØIL markerer ØIL si deltaking og resultat.

Styret ser det naturleg at arrangementet vert nærare planlagt av fotballgruppa i samråd med styret i ØIL.

Det vert elles vist til kampresultat og sluttplasseringar i vedlegg til saka. Gutar 14 må framhevast særskilt: Delt gull med Blindheim I.L. Flott!

Samrøystes vedtak 22. aug. 2017:

Styret vil uttrykke stor honnør til dei som var med på å bidra til at fire lag fekk delta på Norway Cup og til dei resultata som vart oppnådd. ØIL vil stå føre ei markering av dette på fotballdagen 30. sept. 2017.

 

Sak 5 – 22.08.17 – Ørskogdagane 2017 – evaluering

 

Ørskogdagane 2017 vart arrangert 9. – 11. juni. Vedlagt program.

ØIL tok del på laurdag og søndag – jf eige oppsett frå ØIL.

Sjå elles innslag i lokalavisa.

Leiar skriv i avisa:

ØRSKOGDAGANE 2017 OG ØIL

Ørskog I.L vil gjennom avisa rette ei stor takk til arrangørane av Ørskogdagane 2017. Ein fin dag i godt sommarver. Ørskog IL. Tok del i arrangementet, og eg vil som leiar sende takk til alle som frå ØIL var med å profilere laget – eit lag med mellom 6-700 medlemmer. Takk til publikum som besøkte vår stand, slo av ein prat og tok mot informasjonsmateriell. Takk for nye medlemmer. Vi tek mot fleire – ta kontakt.                                                                                             Flott innsats frå mange innan ØIL knytta til laget sine aktivitetar på laurdag:                                               - Alle som deltok på ØIL sin stand. – Friidrettsgruppa med Eggane opp og sentrumsløp for barn. I bakkeløpet imponerte 12 år gamle Sindre Fylling med å vinne klassen for gutar/menn og Live Røkke som vann for tredje året og fekk vandrepokal til odel og eige. Eg takkar elles idrettsskulen for leikar for borna, fotball for deltaking og markering av gruppa, cheerleading for flott oppvisning og trimgruppa for fjelltur søndag 11. juni.

REB – ØIL –

Styret bør gje si evaluering leiar av ØIL si deltaking og arrangementet generelt.

Vi drøftar dette på styremøte 22. august:

Synspunkt som kom fram på møtet:

Kjekk dag. Fungerte greitt med kortare tider på stand. Friidrett går på skinner. Litt vanskeleg å sjå det som foregår på bakkeplan. Har vore lettare å sjå tidlegare år då det har vore dansegolv. ØIL bør gå til innkjøp av ei mannekengdukke til utstilling av kle frå idrettslaget. Dukke skal bestillast av fotballgruppa og hentast av leiar ØIL(?)

Samrøystes vedtak 22.08.17

Styret viser til orienteringar, vedlegg og drøftingar på møtet og seier seg jamt godt med arrangementet og avviklinga av dagen for ØIL sin del.

 

Sak 6. – 220817 –Medlemsregistreringa m.m. status.

Etter 25 april 2017:                                                                                                                        

Gruppa som arbeider med denne saka har kontinuerleg hatt oppgåve knytta til å få denne nye ordninga til å fungere.

Det har vore relativt mykje arbeid og vi har møtt utfordringar:

 • Datasystemet/programmet frå NIF har sine svakheiter.
 • Arbeidet med å få medlemmer til å bruke Min Idrett
 • Kontingentinnkrevjinga – omlegginga har teke tid å bli «dus» med.
 • Purringar på uteståande kontingent
 • Inn og utmeldingar av laget
 • Utsending av orienteringar og andre skriv. Informasjon
 • Vi sette betalingsfrist til 10. juni 2017 for året 2017.08.18
 • Dei fleste grupper hadde pr 10. august ein del medlemmer som ikkje har betalt – purring.
 • Støttemedlemmer – mange vil her falle ut – gruppa vil ta ein gjennomgang
 • Litt info til styret ligg ved.

Arbeidsgruppa vil ha eit eige møte i forkant av styremøtet 22. august.                                              

Nytt frå dette møtet vart lagt fram på styremøtet.

Styret konastaterer at mykje no er på plass. Ein del aktive medlemmar har ikkje betalt. Arbeidet med støttemedlemmar held fram

Samrøystes vedtak 22.08.17:          

Styret tek orienteringane og arbeidet som er gjort til vitane og takkar gruppa som arbeider med denne saka. Styret bed gruppene i ØIL intensivere innspurten for det som gjeld betalingar for aktive. Styret vonar at arbeidet med støttemedlemmar ikkje fører til for mange forfall/strykingar/utmeldingar.

SAK 7 – 22.08.17 – FORDELING AV MIDLAR 2017       

Vedlagt saka følgjer:

Disponible midlar til fordeling 2017 – samla 320.149 kr + 30.000 kr

Ørskog kommune : 47.000

Ørskog sparebank: 70.000 + 30.000

LAM-midlar:        145.000

Grasrot:                      62.149

Vedlagt også oversyn fordeling gjennom åra 2004 – 2016.

Drøftingar – semje om fordeling av midlane:

Samrøystes vedtak 22.08.17:

Styret i ØIl fordeler midlar 2017 slik på grupper/prosjekt:

 • Hovudstyret                35.149
 • Fotball:                      130.000 – utbetalt forskot 100.000
 • Friidrett:                    15.000
 • Idrettsskulen:                5.000
 • Ski:                             45.000 – inkl. overhaling trakkemaskin
 • Sykkel:                                  0
 • Trim:                             5.000
 • Cheerleading:            25.000
 • Jubileumsbok:             30.000
 • Løypetrase:                 30.000

 

Sponsormidlar frå banken 30.000 fordelt slik:

 • Fotball:                      20.000
 • Hovudstyret:              10.000

 

Sak 8 – 22. august 2017 - Skiløype trase Liasætra – Steinsetsætra – status.

Ei sak vi har drøfta fleire gongar i styret seinast 250417:

Etter 25. april 2017 siste styremøte::                                                                                                                       Økonomi:

 • Ørskog sparebank                              125.000 – jf avisoppsett
 • Møre og R. Fylkeskommune:            150.000 – jf brev 14.06.17
 • Avsett ØIL:                                       30.000

Vidare vil det verte lagt opp til kronerulling, sponsing og dugnad. Ut frå tidlegare kostnadsoverslag kan vi rekne prosjektet som finansiert.                                                                 Jostein Tomren har vore/er ein viktig og god støttepelar i alt arbeid så langt – og vidare!                           «Papirarbeid» i høve offentlege instansar – det meste er på plass inkl. grunneigaravtalar.               Brev frå Landbrukssjefen i Ørskog datert 29.06.17 – konsesjon – VEDLEGG – (Ørskog)   Brev -------------------------« ------------------------- - konsesjon – VEDLEGG – (Skodje) Høyringssak vedk dispensasjon – Skodje – høyringsfrist 21.08.17 . Deretter politisk handsaming. Vedlegg.

Prosjektering av bru v/osen: Vi har no fått Terje Braute til å utføre dette arbeid                           Endeleg svar på byggjesøknaden ligg ikkje føre – vil kome.                                                         Innhenting av tilbod på utføring av arbeidet står føre – Tomren/Bakken. Synfaring. Det blir lagt ut for kronerulling og dugnadsarbeid startar 9. september.

Samrøystes vedtak 22.08.17:

Styret i ØIL tek orienteringane ovanfor til vitande. Vi har kome endå eit stykke nærare anleggsstart. Takk til Jostein Tomren så langt. Styret gjev leiar i samarbeid med J. Tomren fullmakt til å arbeide vidare med prosjektet ut frå skisseringane ovanfor.

Sak 9. ØIL 100 år 2018 – val av jubileumsnemnd.

Vedtak 25 . april 2017:

Styret vedtek at kvar gruppe (7) finn fram til sin representant i nemnda og melder resultatet til leiar ØIL innan sommaren/eventuelt styremøte i juni. Leiar ØIL kallar inn til konstituerande møte.

Mandat:

 • ØIL skal markere jubileet på ulike måtar.
 • Sportslege aktivitetar/tiltak/arrangement – gjerne spreidde utover i året – der markeringa av 100 år er eit utgangspunkt. Jubileumsarrangement..

 

 • Andre markeringar – t.d. jubileumsfest – andre tiltak gjerne knytta opp mot sportslege innslag.

 

Status pr 22.08.17:

Styret drøfta saka 25. april 2017. Saksutgreiing og vedtak ovanfor her.                                              Styret må no gjere vedtak om samansetjing av jubileumsnemnda – deretter kallar leiar ØIL inn til konstituerande møte.                                                                                                                    Deretter startar nemnda sitt arbeid.                                                                                                    Nemnda rapporterer fortløpande til styret og leiar ØIL.                                                                                                        Nemnda kan undervegs ta opp eventuelle spørsmål/utfordringar med styret og få avklaring.

Vi tek også med at ØIL arbeider med ei jubileumsbok til 2018.

Styret vil også ta med ein frå arbeidsutvalet i nemnda .

Samrøystes vedtak 22.08.17:

Styret i ØIL viser til vedtak i sak 9 frå møtet 25.04.17 og vil supplere nemnda med ein frå arbeidsutvalet i styret.

Styret vel denne jubileumsnemnda:

Cheerleading: Stian Eidhammer

Fotball: Jan Petter Øvstedal

Friidrett: Kjell Petter

Idrettskulen: Anne Sofie Valgermo

Ski/trim: Lars Tore Nærbøvik eller Emma Hansen

Sykkel: Kjetil Ramsvik

Volleyball: Anne Grete Refsnes

Arbeidsutvalet: Stine Ødegård

Leiar ØIL kallar inn til konstituerande møte mellom 15. og 30. sept. 2017.

Sak 10 – 22.08.17 – Kommuneplan for kulturminne – planprogram – eventuell uttale.

Vi tek med oss: ØH har i fleire år arbeidd med å få kommunen med på å utarbeide ein kulturminneplan. ØH har dessutan – jf. notat frå 26.04.17: Kulturminneplan – samarbeid med ØK + eigen plan. Begge deler går framover. Fullføre også egen plan som Ove har starta – jf. eiga nemnd. Kommunal planstrategi. Melding om vedtak. Jf orientering 260417. Ørskog kommune har fått tilsegn om 100.000 i støtte til arbeidet. I kommunal planstrategi er kulturminneplan prioritert. ØIL er invitert av ØK til å bidra i arbeidet. Ørskog kommunestyre har i sak 90/17 – 29.06.17 – vedtek å legge «planprogram for kulturminneplan – høyringsutkast» ut på høyring. Frist for uttale er sett til 20. august 2017. Oppstart av planarbeidet er varsla i same k.styrevedtak.

Vedlagt følgjer:

 • Invitasjon til høyring/uttale. K.sak 90/17 .
 • Planprogrammet – eit relativt omfattande dokument. Her er også teke med ØH si førebels liste over kulturminne frå 30.01.17.

 

Planprogrammet:

 • Innleiing
 • Bakgrunn for kulturminneplanen
 • Føringar, rammer, overordna planar.
 • Planprosess
 • Organisering av planarbeidet
 • Medverknad
 • Utgreiingar/analyse.                                                                                                                                   Styret vurderte i møte 22.08.17 om laget vil kome med innspel eller merknader til planprogrammet.

Samrøystes vedtak 22.08.17:

Styret vedtek ikkje å gje uttale til planprogrammet. Styret vil kome med innspel til kulturminne knytta til idretten overfor kommunen/plannemnda med tanke på konkret arbeid med planen.

SAK 11 – 22.08.2017  TRENINGSTIDER ØRSKOGHALLEN 2017-2018. FORDELING

Framlagt for styret 22. august 2017:                                                                                                                    

Jf. tidlegare års prosedyre – med mindre endringar:

 • Utlysing – i år med frist 10. august 2017
 • Grupper og lag innan ØIL melder sine behov/ønskje for 2017/2018.
 • Leiar ØIL søkjer samla for heile ØIL – jf vedlegg datert 01.08.17.
 • Innkomne ønskje frå: Cheerleading – volleyball – fotball – idrettsskulen.Fotball: Mest mogeleg – fordele alt samstundes.Idrettsskulen: Same tider som 2016/17 - jf. vedlegg.Sykkel:
 • Trim/ski:
 • Friidrett:
 • Volleyball: Onsdagar 20 – 22.
 • Cheerleading: Same tider som 2016/17 – jf. vedlegg.
 • Fordeling innan fotball til ulike lag vert gjort seinare i samråd med gruppa.
 • Opplegget må eventuelt ajourførast seinare.
 • Alle bør så langt råd er få oppfylt sine ønskje.
 • Styret gjer vedtak – eventuelt med fullmakt vidare til å fullføre planen og fordelinga.
 • Grupper/lag melder frå om start
 • Reglar mm for hallen skal følgjast.
 • Vi skal ha eit brukarmøte i regi av Ørskoghallen så tidleg som råd er.

Vedtak:

Styret tek til vitande arbeidet som er gjort knytta til treningstider 2017/18 – så langt. Styret tek orienteringane og det som kom fram på møtet som eit vidare grunnleg for endeleg fastsetjing av fordelinga. Leiar i samråd med aktuelle grupper sluttfører arbeidet med fordelinga, set dette opp i eit samla skjema som vert kunngjort for Ørskoghallen og alle brukarar.

SAK 12. Skriv og meldingar 22. august 2017

 1. a) Kulturmidlar ØK 2017 47.000. MUNNLEG. Orientering
 2. b) Sommaren er her – brev frå leiar til styret juni. VEDLEGG Orientering
 3. c) Politiattestar – status. Kva med 3 års grense? MUNNLEG Orientering
 4. d) Futsalturneringar – påmeldingar mm VEDLEGG Det blir! Orientering
 5. e) Jubileumsbok – status. MUNNLEG Orientering
 6. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG Orientering
 7. g) Stikk ut VEDLEGG Orientering
 8. h) Ørskogfjell skilag – status – drift – økonomi - MUNNLEG Orientering
 9. i)   Nettside – facebook ØIL – bruk. MUNNLEG Orientering
 10. j)   Ørskoghallen – driftsstyre – arbeidet med regelverk mm. MUNNLEG Står stilt
 11. k) Sandvolleyballbaner – stell – vedlikehald. MUNNLEG. Gruppa ordnar dette
 12. l)   Internkontroll lysanlegg. System Electro. VEDLEGG/MUNNLEG Orientering
 13. m) Raporteringar – MVA-kompensasjon. VEDLEGG Orientering
 14. n) Friluftsliv. VEDLEGG Orientering
 15. o) SFK- skriv SFK – haustsesongen –kampar senior/barn - fleire avd.oppsett – ønskje – møte seniorfotball -nyhetsbrev 1605. MUNNLEG/VEDLEGG Orientering
 16. p) Kvitteringsliste nøklar Ø.hallen. Innlevering nøklar!! MUNNLEG. Få inn nøklar.
 17. q) Søknad midlar NIF – samarbeid med Frivillegsentr. - 5000 kr. MUNNLEG Orientering
 18. r)   Forsikring kunstgrasbana. MUNNLEG Kommunen vil ikkje forsikre
 19. s)   Drift/bruk av Ørskoghallen – reglar/orden – info mm. MUNNLEG Orientering
 20. t)   Flugger – avtalen Brosjyre. MUNNLEG Utdelt brosjyrer
 21. u) Nyheitsbrev MRIK. VEDLEGG Orientering
 22. v) Ørskog Sparebank 160 år feiring 13. mai deltaking MUNNLEG Orientering
 23. w) Kurs – møte – samlingar. MUNNLEG Meld deg på aktuelle kurs
 24. x) Bay-Pass kostnader. VEDLEGG Orientering
 25. y) Traktorkjøp – siste nytt. VEDLEGG Har stoppa opp jf MVA
 26. z) Stordalscup – deltaking juni 2107. MUNNLEG Orientering

   æ) Granulat kunstgrasbaner. MUNNLEG Orientering

   ø) Vipps. MUNNLEG ++ Orientering

   å) Skisporet møte MUNNLEG Orientering

   åå) Brønnøysundregisteret. MUNNLEG Orientering

 1. xx) Løypetrasear i Svartløkområdet møte mm. MUNNLEG Orientering
 2. bb) Idrettspris MRI – skriv VEDLEGG Orientering

Samrøystes vedtak:

Skriv og meldingar vart tekne til vitande – jf. merknader.

 

Sak 13. Eventuelt andre saker

 • Postvegmarsjen 2017.

 

Samrøystes vedtak:

ØIL tek til vitande og er samd i at Postvegmarsjen ikkje vert arrangert i år.

 1. b) Brakke ved hoppbakken på Brauta

Samrøystes vedtak:

ØIL må sørge for at det vert rydda opp. Ski/trim tek seg av dette.

 

Møtet slutt 21.45

Ragnar Bakken – leiar -         Tine J. Steinset – ref. på møtet -