ØRSKOG IDROTTSLAG (ØIL) vart skipa 24. februar 1918. Laget rundar såleis 94 år i 2012 – og kan førebu seg på 100-årsmarkering i 2018.

 Ørskog IL

Årsmøte ØIL 20.03.18 - sakliste

ÅRSMØTE 20. MARS 2018

 SAKLISTE

 SAK 1:      KONSTITURERING AV ÅRSMØTET

1.1                   Godkjenning av innkalling

1.2                   Godkjenning av sakliste

1.3                   Val av ordstyrar

1.4                   Val av skrivar

SAK 2:      ÅRSMELDINGAR 2017

2.1                   Årsmelding frå hovudstyret

2.2                   Årsmelding frå gruppene:

2.2.1                Cheerleading

2.2.2                Fotball

2.2.3                Friidrett

2.2.4                Idrettsskulen

2.2.5                Ski/Trim

2.2.6                Sykkel

2.2.7                Volleyball         

SAK 3       REKNESKAP 2017

3.1                   Rekneskap frå hovudstyret

3.2                   Rekneskap frå gruppene:

2.2.1                Cheerleading

2.2.2                Fotball

2.2.3                Friidrett

2.2.4                Idrettsskulen

2.2.5                Ski/Trim

2.2.6                Sykkel

2.2.7                Volleyball

SAK 4:      KONTINGENT 2018

                        Framlegg vedtak:

                        Kontingent for 2018 til hovudlaget vert xxx kr

Gruppene fastset sjølve sine eigne medlemspengar utover ordinær medlemskontingent.

 SAK 5:      BUDSJETT 2018

                        Framlegg til vedtak:

                        Årsmøtet i ØIL godkjenner det framlagde budsjettet for hovudstyret.

                        Gruppene gjer sjølve vedtak om eigne budsjett.

 SAK 6:      VAL 2018

6.1                   Arbeidsutval – 5 medlemmer (+ leiarar i gruppene) + 2 varamedlemmer

                        Jfr. framlegg frå valnemnda.

6.2                   Revisorar – 2

                        Jfr. framlegg frå valnemnda.

6.3                   Valnemnd

                        Årsmøtet vel 3 medlemmer for komande år.

6.4                   Gruppestyra: Godkjenning av val i dei sju gruppestyra.

6.5                   Medlemsregistreringa. Organisering – val m.m.

6.6                   Brukarutval Ørskoghallen.

SAK 7:      ARBEIDSPLANAR 2018

7.1                   Arbeidsplan hovudlaget

7.2                   Arbeidsplanar for kvar av gruppene

SAK 8:      GODTGJERSLE LEIARAR                                                      

8.1               Fastsetjing av godtgjersle til leiarar ØIL – hovudlag og grupper.

 

SAK 9:      ØIL 100 ÅR – 2018 – JUBILEUMSNEMND m.m.

9.1             ØIL runda 100 år – 24. februar 2018. Jubileumsmarkeringar m.m.

 

SAK 10:   INNKOMNE SAKER – frist 15.03.03.1

10.1          Ingen innkomne saker frå grupper – medlemmer.

SAK 11. IDRETTSRÅD NYE ÅLESUND KOMMUNE

                 Drøfting og vedtak i samband med arbeidet fram mot nytt idrettsråd.

 

SAK 12:   ORIENTERINGSSAKER

12.1                FIIDRETTSANLEGG. Status pr. mars 2018                                                            

12.2                 JUBILEUMSBOK ØIL 2018 – 100 ÅR. Status pr mars 2018.

12.3                 ANDRE ORIENTERINGAR

 

Oppsett sakliste – på grunnlag av Ørskog I.L. sine lover – og styret sine vedtak.

 

Ørskog, 15. mars 2017

 

Ørskog I.L. – Ragnar Bakken – leiar -

 

Slagord ØIL

ØIL 100 ÅR - SLAGORD

Konkurranse om å kome fram til eit godt slagord for ØIl i samband med 100 år i 2018

Kom med framlegg. Kort og fyndig!!

Til Ragnar Bakken - leiar -

Styremøte 28. november - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 28. november 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades:Ragnar Elias Bakken - Jan Petter Øvstedal - Kamilla Vestre Cevallos - Kjell Petter Braute –Emma Karoline Hanssen – Anne Grete Refsnes Tennfjord - Anne Sofie Valgermo – Stian Eidhammer 8 av 12 medlemmer/vara.

Forfall Stine Ødegård Urke - Tine J. Steinset - Frode Dyrkorn - Kjetil Ramsvik-

Ref. på møtet: Leiar

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Les meir: Styremøte 28. november - møtebok

Styremøte 24. oktober 2017 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 24. oktober 2017 kl. 20.00.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                   Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke - Frode Dyrkorn - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute –– Anne Grete Refsnes Tennfjord. 6 av 12 medlemmer/vara.

Forfall/ikkje møtt: Tine J. Steinset - Kamilla Vestre Cevallos - Kjetil Ramsvik- Stian Eidhammer - Emma Karoline Hanssen - Anne Sofie Valgermo

Frå fotball sak 1 og 2: Frode Balseth , Per C. Gillebo. Jf. innkallinga

Frå friidrett sak 1 og 2: Kåre Jonny Braute, Per C. Gillebo. Jf. innkallinga

Ref. på møtet: Leiar Ragnar Bakken

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Les meir: Styremøte 24. oktober 2017 - møtebok

Styremøte 3. oktober 2017 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 3. oktober 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                   Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke - Tine J. Steinset - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute – Emma Karoline Hanssen – Anne Grete Refsnes Tennfjord. - Anne Sofie Valgermo – Per Even Brautehaug (vara for Kamilla). 9 av 12 medlemmer/vara.

Forfall Kamilla Vestre Cevallos - Frode Dyrkorn - Kjetil Ramsvik - Stian Eidhammer

Ref. på møtet: Sekretær Tine J. Steinset

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                              

Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Les meir: Styremøte 3. oktober 2017 - møtebok